A pályázatot folyamatosan lehet benyújtani legkésőbb 2018. március 30-ig.

Campus Mundi

 

Módosított pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára

külföldi részképzésre – 2017/2018. tanév

 

A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15-2015-00001) projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2017. június 1. és 2018. szeptember 30. között megvalósítható külföldi részképzés támogatására felsőoktatási hallgatók számára.

 

 

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy a hallgató a külföldi egyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsen, és interkulturális tapasztalatokat szerezzen, melyek hazatérését követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt biztosítanak. A hallgatók az alábbi kategóriák szerint jelentkezhetnek külföldi részképzésre:

teljesíthetik külföldi tanulmányaikat. A Stipendium Hungaricum programban részt vevő országba vagy területre történő kiutazás esetén útiköltség-támogatás is igényelhető. A félévi részképzés során legalább 20, egy trimeszter esetén legalább 15 sikeresen teljesített ECTS kreditet vagy azzal egyenértékű kreditet kell megszereznie vagy óraszámot teljesítenie a hallgatóknak, amelyet a küldő felsőoktatási intézménynek a hallgató tanulmányaiba be kell számítania. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik. A külföldi részképzés időtartama legalább 3 hónap (90 nap) az utazási napokon kívül. Támogatás legfeljebb 5 hónapra nyerhető el, kivételesen indokolt esetben igényelhető maximum 12 hónapra ösztöndíj (pl. közös képzési programban való részvétel esetén). A mobilitás időtartama legkésőbb 2018. szeptember 30-ig tarthat.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

 

 

A fogadó egyetem kiválasztása

A küldő intézmény valamely partneregyetemére történő kiutazás esetén:

Freemover mobilitás esetén (vendéghallgatói jogviszony):

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.

 

Az elnyerhető támogatás összege

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 200 000–350 000 Ft ösztöndíjban részesül. A támogatás összege időtartam-arányosan kerül meghatározásra, félhavi kerekítés elvével (a teljes hónapokon túl a tört hónapra a támogatás összegét az alábbi számítási mód alapján kerekítjük: további 1–10 nap esetén lefelé kerekítünk, a támogatott nem kap további ösztöndíjat; 11–20 nap esetén további félhavi ösztöndíjösszeget kap a támogatott; 21 napnál hosszabb időtartamra további egyhavi ösztöndíjösszeget kap a támogatott). Az ösztöndíjas időszak időtartamához európai országok esetén további 1+1 napot, míg Európán kívüli országokba további 2+2 napot számítunk az utazási napokra. (Az ösztöndíj utalása két részletben történik, a támogatási szerződés aláírását követően az ösztöndíj 90%-át utaljuk, a fennmaradó 10%-ot pedig a hazaérkezést és a mobilitás lezárását követően.)

 

A támogatás összege országkategóriánként

Erasmus+ programországok:

  • Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok:
    Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia

200 000 Ft/hó

  • Közepes megélhetési költségű európai országok:
    Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország

210 000 Ft/hó

  • Magas megélhetési költségű európai országok:
    Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország

220 000 Ft/hó

 

Egyéb országok:

 

350 000 Ft/hó

 

Kiegészítő pályázati lehetőségek

Távolság

Utazási átalány

100–299 km

18 000 Ft

300–399 km

25 000 Ft

400–499 km

30 000 Ft

500–699 km

45 000 Ft

700–999 km

55 000 Ft

1 000–1 299 km

65 000 Ft

1 300–1 499 km

75 000 Ft

1 500–1 999 km

90 000 Ft

2 000–2 999 km

110 000 Ft

3 000–3 999 km

160 000 Ft

4 000–7 999 km

246 000 Ft

8 000–19 999 km

330 000 Ft

 

Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):

a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során

o   hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott,

vagy az elmúlt két tanév valamelyik félévében

o   Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t), vagy

o   rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t), vagy

o   HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt), vagy

o   az „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt), vagy

o   a Roma szakkollégium tagja (volt),

vagy felsőfokú tanulmányai megkezdésekor

o   szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült.

Másodlagos szempont:

o   A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa.

A szociális kiegészítő támogatásra vonatkozó igényt a jogosultság alapjának megjelölésével a pályázati űrlapon kell jelezni. A jogosultságra vonatkozó igazolást a csatolandó mellékletek között fel kell tölteni a pályázati felületre (amennyiben a pályázó a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, akkor ezt a lakcímkártya másolatával kérjük igazolni). Amennyiben a pályázó a fenti jogosultságok egyikét igazolja, és Campus Mundi ösztöndíj-támogatást nyer, a kiegészítő támogatásra automatikusan jogosult lesz.

A szociális kiegészítő támogatás összege havi 35 000 Ft.

 

A kiegészítő támogatásra vonatkozó igény összegét, felhasználásának tervezett módját és indoklását a jogosultság alapjának megjelölésével a pályázati űrlapon kell jelezni. A pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel.

 

Mire igényelhető a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő támogatása?

o   A mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására lehet kiegészítő támogatást igényelni, melyekkel elháríthatók a programban való részvétel akadályai: ezek olyan jól meghatározható, konkrét (legtöbbször egyszeri, nem pedig ismétlődő) kiadások, amelyek a helyváltoztatással, utazással, a külföldi tartózkodással vannak közvetlen összefüggésben.

o   Kizárólag olyan tételek támogathatók, melyek a mobilitáshoz kapcsolódóan merülnek fel, a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal összefüggésben.

o   A támogatható költségeket a Campus Mundi programban részt vevő hallgató semmilyen más forrásból nem tudja finanszírozni, és a kiegészítő támogatás nélkül nem tudna részt venni a mobilitásban.

Milyen költségekre nem igényelhető a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő támogatása?

o   A kiegészítő támogatásnak nem célja a kiutazó életvitelével (pl. étkezés, mindennapi szükségletek, gyógyszer) kapcsolatos szokásos költségek támogatása, azaz olyan költségek fedezése nem támogatható, amelyek mobilitás nélkül, Magyarországon is felmerülnének. (Kizárólag abban az esetben támogathatók ilyen típusú tételek, ha ezek külföldön jelentős többletköltséget jelentenek a Magyarországon felmerülő költségekhez képest, azonban ennek indoklása a pályázati űrlapon szükséges.) Nem igényelhető támogatás olyan tételekre, amelyek Magyarországon is felmerülnek, beszerezhetők itthon, és kivihetők külföldre (pl. első háromhavi gyógyszeradag). A támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt tételekre használható fel. A jogosultság igazolásához a csatolandó mellékletek között fel kell tölteni a pályázati felületre a kezelőorvos (háziorvos vagy az illetékes szakorvos) által három hónapnál nem régebben kiállított kórtörténeti összefoglalót a betegségről (amely tartalmazza a kórelőzményt, az eddigi diagnosztikus vizsgálatokat, kezeléseket, eredményeket) vagy krónikus betegség esetén a betegség megállapításának igazolását. Amennyiben a pályázó a jogosultságot megfelelően igazolja, és Campus Mundi ösztöndíj-támogatást nyer, a kiegészítő támogatásra jogosult lesz.

A kiegészítő támogatás összegét független orvosszakértők javaslata alapján a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határozza meg az alábbi besorolási rendszer figyelembevételével:

o   Enyhe betegség vagy fogyatékosság esetén legfeljebb 40 000 Ft/hó;

o   Közepesen súlyos betegség vagy fogyatékosság esetén legfeljebb 80 000 Ft/hó;

o   Súlyos betegség vagy fogyatékosság esetén legfeljebb 150 000 Ft/hó.

Súlyos betegség vagy fogyatékosság esetén, alátámasztott és indokolt esetben, szakértői javaslat alapján a maximális összegeken felül is adható kiegészítő támogatás.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiegészítő támogatás összege nem minden esetben fedezi az összes felmerülő többletköltséget a mobilitás során. A kiegészítő támogatás időtartam függvényében kerül megállapításra. Amennyiben a teljesített időtartam rövidebb lesz a jóváhagyott időtartamnál, a megítélt kiegészítő támogatás összege is arányosan csökkenni fog.

A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség. Az elszámolás feltételeit a támogatási szerződés határozza meg.

 

A pályázat benyújtása

Pályázatot a www.scholarship.hu oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet beadni. A pályázati útmutató elérhető itt: http://www.tka.hu/docs/palyazatok/online_palyazat_kitoltesi_utmutato_2017febr.pdf

 

Csatolandó mellékletek

Kötelező mellékletek:

Opcionális mellékletek:

Csak kinyomtatott, eredeti (nem elektronikus és nem elektronikusan a dokumentumra illesztett) aláírással és – ahol szükséges – pecséttel ellátott és beszkennelt dokumentumokat fogadunk el. Az aláírások és pecsétek képként történő beillesztése nem elfogadható.

 

Pályázat benyújtásának módja:

 

Pályázat beadása folyamatosan lehetséges. A pályázatot legkésőbb a külföldi tanulmányok kezdő napja előtt 3 hónappal ajánlott benyújtani. A pályázati felület 2018. március 30-án 23:00 óráig elérhető.

Visszamenőleges támogatás nem igényelhető, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj.

 

A pályázatok bírálata, döntés

Az értékelés menete:

 

A Tempus Közalapítvány kuratóriumának döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

 

A pályázatot benyújtók pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, új pályázati felhívás közzététele, valamint a meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem léphetnek fel sem a küldő intézménnyel, sem a Tempus Közalapítvánnyal szemben.

 

Kiegészítő információk

o    aki a Tempus Közalapítvány által nyújtott támogatás kapcsán nem tett eleget elszámolási és/vagy beszámolási kötelezettségének;

o    akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor;

o    aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésében foglaltakat nem vagy csak részben teljesítette;

o    aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó a 2007. évi CLXXXI.tv. 6.§ és 8.§-a értelmében;

o    akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 13. §-a alapján az erre vonatkozó hivatalos honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.

 

A pályázat beadásával a pályázó egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatos valamennyi adatát küldő felsőoktatási intézménye és a Tempus Közalapítvány a pályázati program végrehajtása érdekében kezelje.

 

Bővebb információ, a kötelező és javasolt mintadokumentumok, az online pályázat kitöltési útmutató és a Gyakran Ismételt Kérdésekre adott válaszok a www.campusmundi.hu honlapon megtalálhatók. További kérdések esetén a campusmundi@tpf.hu e-mail-címen vagy munkanapokon 8.30 és 14.30 között a +36-1-237-1310 telefonszámon érdeklődhet.

 

2017. december

A teljes pályázati kiírás letölthető ide kattintva.


1. számú melléklet

 

Szempontrendszer a pályázatok szakmai bírálatához

 

Szempont

Pontszámok elvi alapja

Pontszám

A pályázó összesített korrigált kreditindexének és az összesített korrigált kreditindex szakátlagának a viszonya

0–9 pont: a szakátlag alatt, pontonként sávosan meghatározva;

10 pont: összesített korrigált kreditindex = szakátlag;

11–50 pont: a szakátlag felett, pontonként sávosan meghatározva

max. 50 pont

Motiváció és munkaterv minősége és tartalma

0 pont: a motiváció nem tartalmaz konkrétumokat, nincsenek szakmai célok meghatározva;

5 pont: átlagosan megfogalmazott, feltűnően rövid terjedelmű, igen kevés konkrétumot és szakmai célt tartalmazó munkaterv;

10 pont: átlagosan megfogalmazott motiváció, a munkaterv céljaiban általános, bár tartalmaz néhány konkrétumot (pl. utalás teljesítendő kurzusokra);

15 pont: megalapozott szakmai és személyes motiváció, de céljaiban még általános, nem kellően kifejtett munkaterv (pl. teljesítendő kurzusok felsorolása, ezek illeszkedése a tanulmányokhoz);

20 pont: átgondolt, tartalmas motiváció és munkaterv, megfogalmazásában és a szakmai célok meghatározásában igényes, konkrétumokat tartalmazó, ígéretes pályázat (pl. teljesítendő kurzusok felsorolása, ezek illeszkedése a tanulmányokhoz);

25 pont: alaposan átgondolt, meggyőzően kifejtett motiváció és ehhez illeszkedő konkrét szakmai tevékenység és szakmai perspektíva meghatározása a munkatervben; a pályázati tevékenység hozzájárul a szakdolgozat/disszertáció elkészítéséhez;

30 pont: a 25 pontnál meghatározottakon túl a pályázó meggyőzően indokolja, hogy:

-          a kutatási téma vagy a pályázati tevékenység módszertana különösen újszerű;

-          korábban nem kutatott, nagy jelentőségű eredménnyel kecsegtető tevékenységet végez;

-          a pályázat várható eredménye jelentősen hozzájárul a fogadó intézmény vagy szervezeti egység tudományos eredményeihez, elismertségéhez, országos vagy nemzetközi szintű hatás is várható

max. 30 pont

A szakos tanulmányokhoz kapcsolódó, a felsőoktatási tanulmányok alatt végzett, kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenység

0 pont: nincs ilyen jellegű aktivitás;

2 pont: TDK helyezés vagy részvétel, OTDK részvétel, aktív szakkollégiumi tevékenység, hazai tudományos, művészeti vagy sporttevékenység;

5 pont: OTDK helyezett (1–3.), OTDK különdíj, nemzetközi szakmai konferencián előadás, nemzetközi szakmai publikációs tevékenység, nemzetközi szintű szakmai versenyen elért helyezés (1–3.) vagy különdíj, egyéb nemzetközi szintű és idegen nyelvű szakmai tudományos tevékenység, nemzetközi kiemelkedő művészeti vagy sporttevékenység

max. 5 pont

Nyelvvizsgák

5 pont: C1-C2 szintű (felsőfokú) komplex nyelvvizsga a tanulmányok nyelvéből

max. 5 pont

Egyéb, a felsőoktatási tanulmányok alatt teljesített szakmai és közéleti önkéntes tevékenység

3 pont: pl. szakmai szervezetben betöltött tisztség, demonstrátori tevékenység, szakmai rendezvény aktív szervezése, külföldi hallgatók mentorálása, mobilitási órán történő előadás, ESN-ben vagy egyéb nemzetközi hallgatói szervezetben folytatott tevékenység stb.

max. 3 pont

Promóciós tevékenység

2 pont: a hallgató vállalja, hogy aktív szerepet vállal a Campus Mundi program hazai népszerűsítésében, promóciójában

max. 2 pont

Korábbi mobilitás

5 pont: ha a pályázó felsőoktatási tanulmányai során még nem vett részt felsőoktatási mobilitási ösztöndíj (Campus Mundi, Erasmus, Erasmus+, CEEPUS, Campus Hungary, EGT Alap, Államközi ösztöndíj stb.) keretében legalább 1 féléves vagy 1 trimeszteres részképzésben vagy legalább 2 hónapos szakmai gyakorlatban

max. 5 pont

 

Például Stipendium Hungaricum, határon túli magyar nemzetiségű állampolgároknak szóló miniszteri ösztöndíj, más államközi szerződés, egyéb hazai állami finanszírozású program

http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme/sending-partners-and-available-study-programmes.html

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Utolsó módosítás: 2017.12.19.