A pályázatot folyamatosan lehet benyújtani a következő technikai határidőig

Campus Mundi

Módosított pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára

külföldi szakmai gyakorlatra

 

A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15-2015-00001) projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2017. június 1. és 2018. szeptember 30. között megvalósítható külföldi szakmai gyakorlat támogatására felsőoktatási hallgatók számára.

 

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy a hallgató a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlata alatt tanulmányaihoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezzen, melyek hazatérését követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik. A hallgatók az Erasmus+ programországaiban vagy egyéb országban teljesíthetik szakmai gyakorlatukat. A Stipendium Hungaricum programban részt vevő országba és területre történő kiutazás esetén útiköltség-támogatás is igényelhető. A külföldi szakmai gyakorlat időtartama legalább 2 hónap (60 nap az utazási napokon kívül) vagy 15 kredit, legfeljebb pedig 5 hónap lehet, de legkésőbb 2018. szeptember 30-ig tarthat.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe.

 

A szakmai gyakorlat helyszíne

A szakmai gyakorlat fogadó helye bármely intézmény lehet, ahol a szakos tanulmányokhoz kötődő szakmai gyakorlatot vagy kutatási tevékenységet biztosítani tudják (cég, vállalkozás, nonprofit szervezet, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.). Nem lehet fogadó hely az Erasmus+ szabályok szerint:

A szakmai gyakorlatnak legalább heti 30 órás tevékenységnek kell lennie.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.

 

Az elnyerhető támogatás összege

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi  200 000– 350 000 Ft ösztöndíjban részesül. A támogatás összege időtartam-arányosan kerül meghatározásra, félhavi kerekítés elvével (a teljes hónapokon túl a tört hónapra a támogatás összegét az alábbi számítási mód alapján kerekítjük: további 1–10 nap esetén lefelé kerekítünk, a támogatott nem kap további ösztöndíjat; 11–20 nap esetén további félhavi ösztöndíjösszeget kap a támogatott; 21 napnál hosszabb időtartamra további egyhavi ösztöndíjösszeget kap a támogatott). Az ösztöndíjas időszak időtartamához európai országok esetén további 1+1 napot, míg Európán kívüli országokba további 2+2 napot számítunk az utazási napokra. (Az ösztöndíj utalása két részletben történik, a támogatási szerződés aláírását követően az ösztöndíj 90%-át utaljuk, a fennmaradó 10%-ot pedig a hazaérkezést és a mobilitás lezárását követően.)

 

A támogatás összege országkategóriánként

 

Erasmus+ programországok:

  • Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok:
    Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia

200 000 Ft/hó

  • Közepes megélhetési költségű európai országok:
    Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország

210 000 Ft/hó

  • Magas megélhetési költségű európai országok:
    Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország

220 000 Ft/hó

 

Egyéb országok:

 

350 000 Ft/hó

 

Kiegészítő pályázati lehetőségek

Stipendium Hungaricum országba kiutazó hallgatók útiköltség-támogatása

Távolság

Utazási átalány

100–299 km

18 000 Ft

300–399 km

25 000 Ft

400–499 km

30 000 Ft

500–699 km

45 000 Ft

700–999 km

55 000 Ft

1 000–1 299 km

65 000 Ft

1 300–1 499 km

75 000 Ft

1 500–1 999 km

90 000 Ft

2 000–2 999 km

110 000 Ft

3 000–3 999 km

160 000 Ft

4 000–7 999 km

246 000 Ft

8 000–19 999 km

330 000 Ft

 

Szociális kiegészítő támogatás

Az a pályázó hallgató jogosult szociális kiegészítő támogatásra, aki:

Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl) a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során

vagy az elmúlt két tanév valamelyik félévében

vagy felsőfokú tanulmányai megkezdésekor

Másodlagos szempont:

A szociális kiegészítő támogatásra vonatkozó igényt a jogosultság alapjának megjelölésével a pályázati űrlapon kell jelezni. A jogosultságra vonatkozó igazolást a csatolandó mellékletek között fel kell tölteni a pályázati felületre (amennyiben a pályázó a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, akkor ezt a lakcímkártya másolatával kérjük igazolni). Amennyiben a pályázó a fenti jogosultságok egyikét igazolja, és Campus Mundi ösztöndíj-támogatást nyer, a kiegészítő támogatásra automatikusan jogosult lesz.

A szociális kiegészítő támogatás összege havi 35 000 Ft.

Szociális kiegészítő támogatásra nem jogosult az a hallgató, aki a fogadó intézménytől természetbeni vagy anyagi juttatást kap a szakmai gyakorlat időtartama alatt (fizetés, szállás, lakhatási támogatás, ingyenes étkezés stb.).

 

Tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő támogatása

A kiegészítő támogatásra vonatkozó igény összegét, felhasználásának tervezett módját és indoklását a jogosultság alapjának megjelölésével a pályázati űrlapon kell jelezni. A pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel.

Mire igényelhető a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő támogatása?

Milyen költségekre nem igényelhető a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő támogatása?

A jogosultság igazolásához a csatolandó mellékletek között fel kell tölteni a pályázati felületre a kezelőorvos (háziorvos vagy az illetékes szakorvos) által három hónapnál nem régebben kiállított kórtörténeti összefoglalót a betegségről (amely tartalmazza a kórelőzményt, az eddigi diagnosztikus vizsgálatokat, kezeléseket, eredményeket) vagy krónikus betegség esetén a betegség megállapításának igazolását. Amennyiben a pályázó a jogosultságot megfelelően igazolja, és Campus Mundi ösztöndíj-támogatást nyer, a kiegészítő támogatásra jogosult lesz.

A kiegészítő támogatás összegét független orvosszakértők javaslata alapján a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határozza meg az alábbi besorolási rendszer figyelembevételével:

Súlyos betegség vagy fogyatékosság esetén, alátámasztott és indokolt esetben, szakértői javaslat alapján a maximális összegeken felül is adható kiegészítő támogatás.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiegészítő támogatás összege nem minden esetben fedezi az összes felmerülő többletköltséget a mobilitás során. A kiegészítő támogatás időtartam függvényében kerül megállapításra. Amennyiben a teljesített időtartam rövidebb lesz a jóváhagyott időtartamnál, a megítélt kiegészítő támogatás összege is arányosan csökkenni fog.

A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség. Az elszámolás feltételeit a támogatási szerződés határozza meg.

 

A pályázat benyújtása

Pályázatot javasolt a szakmai gyakorlat kezdő napja előtt 3 hónappal benyújtani a www.scholarship.hu oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával. A pályázati útmutató elérhető itt.

Csatolandó mellékletek:

 

Pályázat beadása folyamatosan lehetséges. A pályázatot legkésőbb a szakmai gyakorlat kezdő napja előtt 3 hónappal ajánlott benyújtani az alábbiak szerint:

Visszamenőleges támogatás nem igényelhető, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj.

 

A pályázatok bírálata, döntés

Az értékelés menete:

 

A Tempus Közalapítvány kuratóriumának döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázatot benyújtók pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, új pályázati felhívás közzététele, valamint a meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem léphetnek fel sem a küldő intézménnyel, sem a Tempus Közalapítvánnyal szemben.

A Campus Mundi ösztöndíj nem vehető igénybe az európai uniós alapok által fedezett költségek megtérítésére. Kettős finanszírozást kizáró szabály: a Campus Mundi ösztöndíj mellett ugyanarra a tevékenységre és időtartamra nem lehet egyéb ösztöndíjat igénybe venni. (Ez a rendelkezés nem vonatkozik egyéb, kiegészítő jellegű juttatásokra.)  Amennyiben a pályázó rendelkezik vagy rendelkezni fog ilyen ösztöndíjjal, és a jelen kiírásra benyújtott pályázatáról pozitív támogatói döntés születik, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy melyik ösztöndíjat veszi igénybe. Nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.

 

Kiegészítő információk

Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába abban az esetben nyújthatnak be pályázatot, ha életvitelszerűen Magyarországon élnek. Az állampolgárságot adó országba történő kiutazás a bírálat során a legalacsonyabb prioritást kapja.

Nem nyújthat be pályázatot, illetve nem kaphat Campus Mundi ösztöndíjat:

A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség, kivéve, ha erre technikai okokból kerülne sor (pl. feltöltött fájl megsérül, nem olvasható).

Egy pályázati fordulóban a hallgató ösztöndíj-típusonként egy-egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek és a megvalósítás időszakai nem eshetnek egybe.

A Campus Mundi program teljes futamideje alatt (2016–2021) egy hallgató képzési ciklusonként legfeljebb 12 hónap időtartamban nyerhet el támogatást (részképzés és szakmai gyakorlat összes időtartama). Ebbe a rövid tanulmányút ideje nem tartozik bele.

A pályázat beadásával a pályázó egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatos valamennyi adatát küldő felsőoktatási intézménye és a Tempus Közalapítvány a pályázati program végrehajtása érdekében kezelje.

Bővebb információ, a kötelező és javasolt mintadokumentumok, az online pályázat kitöltési útmutató és a Gyakran Ismételt Kérdésekre adott válaszok a www.campusmundi.hu honlapon megtalálhatók. További kérdések esetén a campusmundi@tpf.hu e-mail-címen vagy munkanapokon 8.30 és 14.30 között a +36-1-237-1310 telefonszámon érdeklődhet.

2017. május

 

1. számú melléklet

Szempontrendszer a pályázatok szakmai bírálatához

 

Szempont

Pontszámok elvi alapja

Pontszám

A pályázó összesített korrigált kreditindexének és az összesített korrigált kreditindex szakátlagának a viszonya  (doktori hallgatóknál automatikusan 50 pont)

0–9 pont: a szakátlag alatt, pontonként sávosan meghatározva;

10 pont: összesített korrigált kreditindex = szakátlag;

11–50 pont: a szakátlag felett, pontonként sávosan meghatározva

max. 50 pont

Motiváció és munkaterv minősége és tartalma

0 pont: a motiváció nem tartalmaz konkrétumokat, nincsenek szakmai célok meghatározva;

5 pont: átlagosan megfogalmazott, feltűnően rövid terjedelmű, igen kevés konkrétumot és szakmai célt tartalmazó munkaterv;

10 pont: átlagosan megfogalmazott motiváció, a munkaterv céljaiban általános, bár tartalmaz néhány konkrétumot (pl. utalás teljesítendő tevékenységre, munkafeladatokra);

15 pont: megalapozott szakmai és személyes motiváció, de céljaiban még általános, nem kellően kifejtett munkaterv, összességében ígéretes elképzelés;

20 pont: átgondolt, tartalmas motiváció és munkaterv, megfogalmazásában és a szakmai célok meghatározásában igényes, konkrétumokat tartalmazó, ígéretes pályázat;

25 pont: alaposan átgondolt, meggyőzően kifejtett motiváció és ehhez illeszkedő konkrét szakmai tevékenység és szakmai perspektíva meghatározása a munkatervben; a pályázati tevékenység hozzájárul a szakdolgozat/disszertáció elkészítéséhez;

30 pont: a 25 pontnál meghatározottakon túl a pályázó meggyőzően indokolja, hogy:

-          a kutatási téma vagy a pályázati tevékenység módszertana különösen újszerű;

-          korábban nem kutatott, nagy jelentőségű eredménnyel kecsegtető tevékenységet végez;

-          a pályázat várható eredménye jelentősen hozzájárul a fogadó intézmény vagy szervezeti egység tudományos eredményeihez, elismertségéhez, országos vagy nemzetközi szintű hatás is várható

max. 30 pont

A szakos tanulmányokhoz kapcsolódó, a felsőoktatási tanulmányok alatt végzett, kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenység

0 pont: nincs ilyen jellegű aktivitás;

5 pont: TDK helyezés vagy részvétel, OTDK részvétel, , aktív szakkollégiumi tevékenység, hazai tudományos, művészeti vagy sporttevékenység;

10 pont: OTDK helyezett (1–3.), OTDK különdíj, nemzetközi szakmai konferencián előadás, nemzetközi szakmai publikációs tevékenység, nemzetközi szintű szakmai versenyen elért helyezés (1–3.) vagy különdíj, egyéb nemzetközi szintű és idegen nyelvű szakmai tudományos tevékenység, nemzetközi kiemelkedő művészeti vagy sporttevékenység

max. 10 pont

Nyelvvizsgák

5 pont: C1-C2 szintű (felsőfokú) komplex nyelvvizsga a munkanyelvből

max. 5 pont

Egyéb, a felsőoktatási tanulmányok alatt teljesített szakmai és közéleti önkéntes tevékenység

3 pont: pl. szakmai szervezetben betöltött tisztség, demonstrátori tevékenység, szakmai rendezvény aktív szervezése, külföldi hallgatók mentorálása, mobilitási órán történő előadás, ESN-ben vagy egyéb nemzetközi hallgatói szervezetben folytatott tevékenység stb.

max. 3 pont

Promóciós tevékenység

2 pont: a hallgató vállalja, hogy aktív szerepet vállal a Campus Mundi program hazai népszerűsítésében, promóciójában

max. 2 pont

Korábbi mobilitás

10 pont: ha a pályázó felsőoktatási tanulmányai során még  nem vett részt felsőoktatási mobilitási ösztöndíj (Campus Mundi, Erasmus, Erasmus+, CEEPUS, Campus Hungary, EGT Alap, Államközi ösztöndíj stb.) keretében legalább 1 féléves vagy 1 trimeszteres részképzésben vagy legalább 2 hónapos szakmai gyakorlatban

max. 10 pont

 

Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

Nem EU-tagállamként a programban szintén részt vesz: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Törökország.

A Stipendium Hungaricum programban részt vevő országok és területek aktuális listája megtalálható itt: http://www.tka.hu/palyazatok/2962/stipendium-hungaricum (Törökország és Macedónia Erasmus+ programországként pályázható).

Például Stipendium Hungaricum, határon túli magyar nemzetiségű állampolgároknak szóló miniszteri ösztöndíj, más államközi szerződés, egyéb hazai állami finanszírozású program

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Összesített korrigált kreditindex számítása:

Utolsó módosítás: 2017.08.22.