Ismerje meg a Digitális Pedagógus Díj 2022. évi nyerteseit

2022.11.09.

Digitalizáció | Szakképzés, Köznevelés

2022-ben ismét projektek és óratervek kategóriában díjaztuk a feltöltő pedagógusok munkáit.

Idei díjazottjaink közt hangsúlyosak a magyar nyelv és irodalom, valamint angol nyelvi ötletek, de médiaműveltségi projekt és pedagógusnapi programterv is került díjazásra. 2022-ben ismét projektek és óratervek kategóriában díjaztuk a feltöltő pedagógusok munkáit. 

 A díjazott ötletek részletesebb leírását cikkünkben lejjebb,
 illetve teljes terjedelmében a címekre kattintva olvashatják!

 A díjakat a Digitális Tér Konferencia 2022 rendezvényén jelentettük be és adtuk át.

 A díjátadó felvétele hamarosan elérhetővé válik az ELTE PPK Youtube csatornáján.

Ezúton is gratulálunk a díjazott pedagógusoknak!

Digitális Pedagógus Díj 2022

Díjazott ötletek és méltatásaik:

Díjazott projektek:

A MI kis okos falunk

Csikó Szilvia és Dénesné Szak Andrea
Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája és a Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskola

A projekt témája nagyon aktuális: hogyan alakítható vonzóvá a fiatal nemzedék számára egy elöregedő település. 

A téma feldolgozása az előzetes tantárgyközi ismeretek feltárásától indul, színes tanulói tevékenységeket követően az eredmények bemutatásával, majd a fejlesztő értékelés módszertani gyakorlataival zárul. 

A digitális kompetenciák fejlesztése több évfolyam diákjainak együttműködésével szerkesztett, online faliújság létrehozásával valósul meg, A szerkesztés során a tanulók önálló információkezelése, forráskritikája és kreatív eszközhasználata nagy hangsúlyt kap. A projekt végén a tanulói tevékenységek mellett a pedagógusok elvégzett munkájának értékelésére is sor kerül. 

A projekt leírása kidolgozott és megosztott tervezői sablonokkal és tanulói értékelési listákkal segíti az adaptációt. A módszertani ötlet más fókusztéma választásával jól használható.

 

Kalandozásaink a legnagyobb magyarral

Hománé Móra Éva, Hunyadi-Buzás Éva
Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola

A magyar reformkor köré szervezett tanulói projekt megvalósítása a kapcsolódó ismeretek tantárgyi koncentrációjával és az innovatív pedagógusok szoros együttműködésével támogatva valósítható meg több hetes időtartamban, többféle együttműködési forma alkalmazásával. A megvalósulást folyamatba ágyazott és projektzáró értékelés támogatja. 

A projekt tanulók által elkészített termékei a tantervi alapismeretek, a helyi sajátosságok és a tanulói érdeklődés által meghatározott ismeret- és készségelemek alapján, változatos IKT használattal jellemezhetőek. 

Az igényesen összeállított csatolmányok módszertani útmutatóként segítik a jövőbeni adaptálókat.  

 

Tojásból lesz a csoda?

Környeiné Hermann Ágnes
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János téri feladatellátási helye

A húsvéti ünnepkör feldolgozására épülő a projekt célja a bevont első osztályos tanulók közösségépítése. A téma feldolgozása kereszttantervi fejlesztést is megvalósít a technika és a vizuális kultúra tanórák keretében és korszerű tanulási környezetben támogatja a tanulók digitális írástudásának fejlesztését is. 

A projekt leírása érthetően mutatja be a gyakorlati tevékenységsort, a fejlesztő értékelést és a differenciálást. A csatolt linkek önmagukban is jól használhatók. A javaslatok támogatják a jövőbeni adaptálókat.

 

Cool-túra, azaz How I Learnt Your Culture

Czeglédi Ildikó
Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola

11-14 éves korosztály számára, e-Twinnig együttműködésben megvalósított projekt magyar résztvevőjének pályázata. Jó példa a nemzetközi projektek tanári és tanulói együttműködést fejlesztő hatásaira, a bennük rejlő lehetőségek adaptálására. 

A projekt egymásra épülő tevékenységei és eredményei egy e-magazinban jelennek meg. Elsődleges célja a bevont országok kultúrájának, főbb sajátosságainak megismerése a hasonlóságaikon és különbségeiken keresztül, fejlesztve a tanulók nyelvi készségeit, felkeltve érdeklődésüket más kultúrák iránt. 

A tanulók digitális kompetenciája jelentősen fejlődik az online együttműködési felületeken végzett munka során, melynek során megtanulják az etikus, online alkotómunka főbb szabályait és előnyeit. 

A projekt leírása az adaptációt segítő javaslatokat tartalmaz és 2022-ben Nemzeti Minősített e-Twinning Projekt címet kapott.

 

Kódolók és kódfejtők a történelemben

Szabó Márta Mária, Fazakas Tünde
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A digitális pedagógiai módszertanra épülő projekt kitűnő példa az általános iskolában végzős korosztály tanév végi motiválására, kreatív csoportos feladathelyzetbe állítására. 

A projekt a kódolást, mint történelmi és matematikai ismeretszerzést, és mint alkotó tevékenységet kínálja 8. évfolyamos tanulóknak. A tanulókat életszerű helyzetbe helyezi, ahol folyamatos csoportegyüttműködésre és problémamegoldó gondolkodásra van szükségük a sikeres munkához. Online megvalósításának alapfelülete a Teams osztálycsoport, amelyet a tanulók már jól ismernek. 

Az adaptálást a tanári projekttervezés lépéseinek részletes kifejtésével, a tanulói tevékenységek, feladatok leírásával, és kapcsolódó linkekkel segíti a pályamunka.

 

Egy hajóban – pedagógusnapi műsor megvalósítása projektszemlélettel

Horváthné Gyurisán Szabina
Soproni SzC Handler Nándor Technikum

A projekt a pedagógus napi köszöntő műsor összeállítását és bemutatását állítja a tevékenységek központjába. Fő célja a tanulócsoport közösségfejlesztése. 

A hagyományos iskolai műsorok tartalmi és szerkesztési elveit átgondolva adja a digitális kompetenciák fejlesztésének lehetőségét a pedagógus a diákcsoport kezébe, közben egyszerű digitális megoldások használatára törekszik és épít a tanulók meglévő digitális kompetenciáira, kreativitására, ötleteire. A közös munka során a tanulók közös választásai és döntései kerülnek előtérbe. A tanár a háttérben, támogató szerepben van jelen a projektmegvalósítás során.

A leírásban megfogalmazott javaslatok és a csatolt mellékletek segítik az adaptációt más ünnepi alkalmakon is, ahol a diákok aktív bevonására, kreatív ötleteire bátran épít a pedagógus. 

 

Gólyatojás akadályverseny

Grünberg Ágnes
Budapest VI.kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium

A bemutatott projekt kreatív, innovatív pedagógiai ötletet kínál az osztályfőnöki munkához. Az alapja az osztályfőnöki órák digitális eszközhasználatra épülő, közösségi vetélkedő megvalósítása. Célja az osztályközösség formálása, a diákok kezdeményező készségének támogatása. 

A tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztéseként kiválasztott online alkalmazások felhasználhatók más tanórán is. A közösségi tanulás élmény alapú, játékos módszertani elemeket tartalmazó tevékenységekben valósul meg.

 

Médiaműveltség iskolai keretek közt

Fükő Judit
Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolája 

6-10 éves korosztály számára, e-Twinning együttműködésben megvalósított projekt magyar résztvevőjének pályázata a médiatudatosságra nevelés témakörében. A projekt alatt a tanulók életkorukhoz igazodóan a médiaműveltség alapjaival ismerkedhetnek meg, a 4. évfolyam tantárgyi ismeretanyagára épített digitális platformokon, interaktív tanórákon. 

Impozáns, nagyívű projekt, amely nagyon fontos témát dolgoz fel és fontos képességeket fejleszt a tanulókban. Jól illeszkedik mind a 21. századi kihívásokhoz mind pedig a gyerekek sajátosságaihoz.

 

Képregény költészet

Csaja Zsuzsa
Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola

A projekt kiemelt pedagógiai célja a tanulók olvasóvá nevelése. Az olvasmányélmények kreatív, kooperatív feldolgozása a projektben megismerhető képregényszerkesztő felületen zajlik. 

A leírás kellő részletességgel támogatja az adaptálást, amely többféle témában is lehetséges. A projektben ingyenes alkalmazások kerülnek felhasználásra a munkaszervezésnél és a tanulói tevékenységeknél egyaránt.

 

LET'S DO IT - A sport témakör körüljárása B2 szinten (angol nyelv)

Kasné Havas Erika
Corvin Mátyás Gimnázium

A középiskolai korosztály idegen nyelvi tantárgyi kompetenciafejlesztése áll a projekt fókuszában. A sport témakörét feldolgozó ötlet sokféle digitális alkalmazásban végzett, változatos tevékenységek mentén, játékosítás elemeit is tartalmazó tanórai feladatokkal vezeti a tanulókat. A pedagógus részletesen bemutatta az egyes tevekénységeket, minden mozzanat jól követhető, adaptálható. 


Díjazott Óratervek:

Points of view - A látszat néha csal!

Dénesné Szak Andrea
Kaposmérő Hunyadi János Általános Iskola

A bemutatott tanítási gyakorlat pedagógiai célja a tanulók szociális kompetenciáinak és az empátiás képességeik fejlesztése, valamint a megismert IKT eszközök kreatív használata. A 8. évfolyamos tanulók évvégi digitális történelmesélés kereteibe illesztetten kreatív alkotó tevékenységekben vesznek részt. A tanulási ösvényt egy megosztott padlet faliújság tartalmazza. Páros munkában érdekes feladatokat oldanak meg online alkalmazásokkal, tableten, vagy saját mobil telefonjaikkal. 

A leírásban megosztott linkek, az online faliújságon elérhető a tanulósegédlet és az ellenőrző lista segítik a tanulói tevékenységek megvalósítását. A tanóra módszertani felépítése más témakörben is adaptálható. Javaslataival támogatja és motiválja a módszertani ötlet felhasználását.

 

A friend in need is a friend indeed.

Kasné Havas Erika
Corvin Mátyás Gimnázium

Az idegen nyelvi ismeretek önálló elmélyítését szolgáló gyakorlat kiemelt tantárgyi célja a nyelvvizsga feladataira való felkészülés korszerű digitális tanulási környezetben. A tanóra tevékenységelemei a nyelvvizsgán elvárt gyakorlatokhoz igazodnak. A digitális eszközhasználat összhangban áll a fejlesztést támogató tanulói tevékenységekkel. 

Az adaptálást támogatja a pályázó a megfogalmazott javaslataival, és a bemutatott alkalmazásokhoz kapcsolódó módszertani példáival. 

 

Szóképek

Mészáros Éva Judit
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, AMI

A pályamunka a tanult irodalmi ismeretek rendszerezését online felületen összegyűjtött digitális feladatsorral építi be a tanítási órába. Színes, gondolkodtató feladatokkal teszi játékossá az alapvetően nehéz irodalomelméleti fogalmak alkalmazását. A záró szabaduló szoba az életkorhoz illeszkedően izgalmas kihívást jelenthet a tanulóknak. 

Fő célként a rendszerezés, alkalmazható tudás képességének fejlesztését jelöli meg a pályázó. 

Adaptálást támogató javaslatokat tartalmaz a leírás. Az év végi rendszerező, összefoglaló óra aktív tanulói digitális eszközhasználatra épül és más témakörben és korosztálynál is megvalósítható.


 A 10 éve útjára indított Digitális Módszertár arra hivatott, hogy az IKT eszközöket és digitális pedagógiai módszereket kreatív és innovatív módon alkalmazó tanárok ötlettára legyen. Az adatbázis használatával a pedagógusok a tanórák és a tanórán kívüli tevékenységek megújításához nyerhetnek inspirációt, illetve konkrét, a mindennapi iskolai tevékenységeik során alkalmazható módszereket tanulhatnak egymástól. A gyakorló tanárok által feltöltött anyagok a 21. századi fiatalok, vagyis a digitális nemzedék interaktív tanulását, tanítását segítik az IKT eszközök kreatív használatával.

Utolsó módosítás: 2022.11.28.