Jereváni kommuniké

2015.06.12.

Oktatás és képzés az EU-ban | Felsőoktatás,

Mi, miniszterek, akik 2015. május 14-15. között Jerevánban találkoztunk, büszkén ismerjük el, hogy az az elképzelés, amely elődeinket megihlette Bolognában, hozzájárult ahhoz, hogy létrejöjjön az Európai Felsőoktatási Térség (EFT), amelyben 47 - különböző politikai, kulturális és tudományos hagyományokra épülő - ország működik együtt a nyílt párbeszéd, a közös célok és a közös vállalások alapjain.

Mi magunk közösen veszünk részt a felsőoktatási rendszereinkben megvalósuló önkéntes felzárkózási- és összehangolt reformfolyamatban. Mindez a felsőoktatásért, a tudományos szabadságért, az intézményi autonómiáért és az integritás melletti elköteleződésért vállalt állami felelősségen nyugszik. Alapját az erős állami finanszírozás képezi, és egységes struktúrán keresztül, a minőségbiztosítási- és elismerési alapelvek és folyamatok közös értelmezése alapján és számos közös eszköz segítségével valósul meg.

A bolognai reformoknak köszönhetően egyértelmű előrelépés történt abban, hogy a diákok és diplomások a képzettségük és tanulmányi időszakuk elismerése mellett vándorolhassanak az EFT térségben. A tanulmányi programok olyan tudással, képességgel és hozzáértéssel látják el a diplomásokat, amellyel vagy folytathatják tanulmányaikat vagy akár be is léphetnek az európai munkaerőpiacra. Az intézmények egyre aktívabb szerepet vállalnak a nemzetközi színtéren, az egyetemi tanárok pedig közös oktatási- és kutatási programokban dolgoznak együtt. Az EFT a világ más régióival is párbeszédet kezdeményezett és a strukturált együttműködés modelljének tekinthető. Ettől függetlenül azonban a strukturális reformok végrehajtása egyenlőtlenül valósul meg, és az eszközök néha helytelenül, bürokratikusan és felületesen kerülnek felhasználásra. Az EFT-ben rejlő lehetőségek teljes körű kihasználásához szükség van felsőoktatási rendszereink továbbfejlesztésére és tudományos közösségeink nagyobb fokú bevonására. Elkötelezettek vagyunk a munka befejezése mellett és elismerjük, hogy új lendületet kell adni együttműködésünknek.

Napjainkban az EFT komoly kihívásokkal áll szemben. A továbbgyűrűző gazdasági és társadalmi válsággal, az elkeserítő méreteket öltő munkanélküliséggel, a fiatalok egyre jellemzőbb marginalizálódásával, a demográfiai változásokkal, az újfajta migrációs folyamatokkal, az országokon belüli és azok közti konfliktusokkal, a szélsőségességgel és a radikalizálódással kell felvennie a harcot. Másrészről a diákok és az oktatói gárda nagyobb mobilitása elősegíti a kölcsönös megértést, ugyanakkor a különféle társadalmi és gazdasági szereplőkre kiható gyors tudás- és technológiai fejlődés egyre fontosabb szerepet játszik a felsőoktatás és a kutatás átalakításában. Az EFT-nek - az európai szintű együttműködés és információcsere révén, a közös célok megvalósítása során és a világszerte fellelhető partnerekkel közös párbeszéd közepette - vezető szerepet kell vállalnia ezen kihívások kezelésében és ezen lehetőségek maximális kihasználásában. Meg kell újítanunk eredeti jövőképünket és meg kell szilárdítanunk az EFT felépítését.

Megújított jövőkép: prioritásaink
Eltökélt szándékunk, hogy 2020-ra egy olyan EFT-t hozzunk létre, amelyben közös céljaink minden tagországban megvalósulnak, ezáltal biztosítva egymás felsőoktatási rendszereibe vetett hitünket; amelyben már valósággá válik a képesítések automatikus elismerése, ezzel egyszerűsítve a diákok és diplomások mozgását; amelyben a felsőoktatás hatékonyan járul hozzá a demokratikus értékekre és emberi jogokra épülő befogadó társadalmak kiépítéséhez; és amelyben az oktatásban felkínált lehetőségek hozzásegítenek az európai polgársághoz, innovációhoz és foglalkoztatáshoz szükséges kompetenciák és képességek biztosításához. Támogatjuk és védelmezzük a diákokat és az oktatókat az oktatás szabadságához való joguk gyakorlásában, és biztosítjuk teljes jogú képviseletüket az autonóm felsőoktatási intézmények irányításában. Támogatjuk a felsőoktatási intézményeket az interkulturális elfogadás, a kritikus gondolkodás, a politikai és vallási türelem, a nemek közötti egyenlőség, a demokratikus és polgári értékek elősegítése érdekében tett erőfeszítéseik erősítésében, hogy ezáltal megszilárdítsuk az európai és globális polgárságot és lefektessük a befogadó társadalmak alapjait. Emellett erősíteni fogjuk az EFT és az Európai Kutatási Térség közötti kapcsolatokat is.

A következő évek során közös szándékunk lesz ezen egyenrangúan fontos célok elérése az újabb környezetben:

 • A tanulás és tanítás minőségének és cél-orientáltságának fokozása jelenti az EFT legfőbb küldetését. Ösztönözzük és támogatjuk a felsőoktatási intézményeket és azok dolgozóit abban, hogy a diákokra fókuszált tanulási környezetekben elősegítsék a pedagógiai innovációt és hogy teljes mértékben kihasználják a digitális technológiákban rejlő - tanulást és tanítást elősegítő - pozitív lehetőségeket. Mindenképpen azon leszünk, hogy a tanulmányok valamennyi szintjén erősebb kapcsolat alakulhasson ki a tanítás, a tanulás és a kutatás között, és ösztönözni kívánjuk az intézményeket, tanárokat és diákokat a kreativitást, innovációt és vállalkozói szellemiséget fejlesztő tevékenységek előtérbe helyezésében. A tanulmányi programoknak lehetőséget kell nyújtaniuk a diákok számára abban, hogy egyéni törekvéseiknek és a társadalom igényeinek legjobban megfelelő kompetenciákat fejlesszenek ki hatékony tanulási tevékenységek során. Mindezt a tanulási eredmények és a leterheltség, a rugalmas tanulási utak és a megfelelő tanítási és értékelési módszerek átlátható ismertetésével kell előmozdítani. Nagy jelentősége van annak, hogy felismerjük és támogassuk a minőségi tanítást, és hogy lehetőséget nyújtsunk az egyetemi tanárok tanítási kompetenciáinak megerősítéséhez. Ezen kívül szeretnénk, ha a diákok - mint a tudományos közösség teljes jogú tagjai - és az egyéb érintettek aktív szerepet játszanának a tanrend kialakításában és a minőségbiztosításban.
 • A diplomások foglalkoztathatóságának előmozdítása teljes aktív életkoruk során a gyorsan változó - technológiai fejlesztésekkel, az új munkakörök megjelenésével, a munkavállalást és az önálló vállalkozói tevékenységet biztosító szélesebb körű lehetőségekkel jellemezhető - munkaerőpiaci környezetben: ez az EFT egyik legfőbb célja. Garantálnunk kell, hogy a diplomások az egyes tanulmányi időszakok végén rendelkezzenek a munkaerőpiaci bejutáshoz megfelelő olyan kompetenciákkal, amelyek egyben elősegíthetik az aktív életkoruk során a későbbiekben történő foglalkoztathatóságukhoz szükséges újabb kompetenciák kifejlesztését is. Támogatni fogjuk a felsőoktatási intézményeket a fenti célok elérését elősegítő különféle intézkedések kialakításában, pl. a munkaadókkal közös párbeszédük megerősítésével, az elméleti és gyakorlati részek megfelelő egyensúlyával jellemezhető programok megvalósításával, a diákok vállalkozói kedvének és innovációs képességeinek előmozdításával, a diplomások életpálya építésének figyelemmel kísérésével. Elő fogjuk segíteni a nemzetközi tanulmányi és elhelyezkedési mobilitást, mint a diákok szerteágazó kompetenciáinak és munkalehetőségeinek bővítését szolgáló hathatós eszközt.
 • Rendszereink befogadóbbá tétele az EFT egyik fő célja, hiszen lakosságaink - részben a bevándorlásnak és a demográfiai változásoknak köszönhetően is - egyre különfélébbé válnak. Vállaljuk, hogy bővítjük a felsőoktatásban való részvételt, és hogy támogatni fogjuk a különféle típusú tanulóknak és a rájuk szabott környezetben megfelelő tanulási tevékenységeket (pl. egész életen át tartó tanulást) kínáló intézményeket. Javítani fogjuk a különböző oktatási ágazatok közötti átjárhatóságot és tagozódást. Fokozni fogjuk a felsőoktatás társadalmi dimenzióját, javítani fogjuk a nemek közötti egyensúlyt és ki fogjuk bővíteni a hozzáférési és befejezési lehetőségeket, így pl. a nemzetközi mobilitást is a hátrányos helyzetű diákok érdekében. Mobilitási lehetőségeket fogunk biztosítani a válságterületekről származó diákok és dolgozók számára, eközben azonban azon is munkálkodni fogunk, hogy később majd hazatérhessenek, ha a feltételek azt már lehetővé teszik. Emellett támogatni kívánjuk a tanárképzésben részt vevő diákok mobilitását, hiszen ők fontos szerepet fognak majd játszani az európaiak jövőbeli generációinak oktatásában.
 • Az egyeztetett strukturális reformok végrehajtása az EFT megerősítésének ill. (hosszabb távon) sikerének az előfeltétele. Az EFT alapjait közös végzettségi struktúra és kreditrendszer, közös minőségbiztosítási standardok és irányelvek, mobilitást ill. közös programokat és végzettségi fokozatokat célzó együttműködés alkotja. Hatékonyabb politikát fogunk kidolgozni a külföldön szerzett kreditpontok, a tudományos ill. szakirányú végzettségek, valamint az előtanulmányok elismertetéséért. Az egyeztetett reformok teljes körű, következetes, nemzeti szintű végrehajtása a politikai döntéshozók és tudományos közösségek közös tulajdoni viszonyát és kötelezettségvállalását, valamint az érintettek erőteljesebb bevonását követeli meg. A végrehajtás egyes országokban tapasztalható hiánya aláássa az egész EFT működését és hitelességét. Pontosabb teljesítménymérésre van szükségünk a tagországok jelentéseinek értelmezhetőségéhez. A politikai párbeszéden és a jó gyakorlatok cseréjén keresztül célzott támogatásban fogjuk részesíteni az egyeztetett célok végrehajtásában nehézségekkel küzdő tagországokat, ill. lehetőséget kívánunk teremteni azoknak, akik ezt tovább szeretnék folytatni.

Fejleszteni szükséges az EFT irányítását és munkamódszereit a fenti kihívások kezeléséhez. Felkérjük a Nemzetközi Bologna Csoportot (Bologna Follow-up Group - BFUG), hogy vizsgálja felül és tegye egyszerűbbé irányítását és munkamódszereit, hogy a felsőoktatásban részt vevő gyakorló szakembereket vonja be munkaprogramjába, és hogy a következő ülésünk előtt még kellő időben nyújtsa be javaslatait a legfőbb vállalások nemteljesítésének kezelésére vonatkozóan.

Hálásan elfogadjuk Franciaország vállalását arra, hogy vendégül láthasson bennünket a 2018. évi következő ülésünk alkalmával, és hogy 2015. júliustól 2018. júniusig ellássa az EFT titkári feladatait.

A miniszterek üdvözlik Fehéroroszország jelentkezését az EFT tagjainak sorába és különösen a reformok végrehajtását támogató kötelezettségvállalását - immár a bolognai folyamat kezdetétől számított 16 év elteltével - annak érdekében, hogy felsőoktatási rendszere és -gyakorlata összeegyeztethető legyen a többi EFT országéval. Ezek alapján a miniszterek az EFT tagjai között üdvözlik Fehéroroszországot és örömmel tekintenek a nemzeti hatóságokkal és érintettekkel közös munka elébe, hogy végrehajthassák a BFUG-ban megfogalmazott és a fehérorosz csatlakozást kiegészítő egyeztetett ütemtervben szereplő reformokat. A miniszterek felkérik a BFUG-t, hogy az az ütemterv végrehajtásáról a 2018. évi miniszteri konferencia előtt kellő idővel számoljon be.

Végül tudomásul vesszük és jóváhagyjuk a végrehajtással, a strukturális reformokkal, a mobilitással és nemzetköziesítéssel, a szociális dimenzióval és egész életen át tartó tanulással foglalkozó munkacsoportok, valamint az automatikus elismerést célzó Pathfinder csoport jelentéseit. Alkalmazni fogjuk a függelékben szereplő intézkedéseket, egyben megragadjuk az alkalmat arra, hogy kihangsúlyozzuk a BFUG munkájában teljes körűen résztvevő és az EFT munkaprogramjához hozzájáruló valamennyi tag és tanácsadó tag fontosságát.

Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU és Nemzetközi Szervezetek Főosztálya


Függelék
I. Alkalmazott politikai intézkedések

 • az Európai Felsőoktatási Térségre vonatkozó, átdolgozott minőségbiztosítási sztenderdek és irányelvek (ESG)
 • a Közös Programok Minőségbiztosításának Európai Rendszere
 • az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) átdolgozott Felhasználói Kézikönyve, mint hivatalos EFT dokumentum

II. Kötelezettségvállalások

 • rövid tanidejű képesítések beépítése az Európai Felsőoktatási Térségben a képesítések terén kialakított átfogó keretrendszerbe (QF-EFT) a rövid tanidejű képesítéseket ismertető dublini deszkriptorok és az ESG-nek megfelelően biztosított minőség alapján és abból a célból, hogy a rövid tanidejű képesítéseket a saját rendszereikben is el lehessen ismertetni még akkor is, ha ilyen végzettségek ott nem is léteznek,
 • annak biztosítása, hogy az állami foglalkoztatáshoz szükséges, kompetencia szintű követelmények lehetővé tegyék az első felsőfokú végzettséggel rendelkezőkhöz való igazságos hozzáférést, valamint a munkaadók ösztönzése annak érdekében, hogy kellőképpen használják ki az összes felsőfokú végzettséget, még ha első végzettségről is van szó,
 • a diplomások életpálya mintáira és a munkaerőpiacon való előrehaladásukra vonatkozó megbízható és tartalmas tájékoztatás biztosítása az intézmények vezetőinek, a lehetséges jövőbeli diákoknak, szüleiknek és a társadalom széles rétegeinek, az intézményekkel együttműködésben,
 • a nemzeti jogszabályok áttekintése a Lisszaboni Elismerési Egyezményben foglaltaknak való teljes mérvű megfelelés érdekében, jelentéstétel a Bolognai Titkárságnak 2016. végéig, valamint az Egyezménnyel foglalkozó Bizottság felkérése arra (az ENIC és a NARIC hálózatokkal együttműködésben), hogy 2017. végéig készítsék el a jelentések elemzését, figyelembe véve az Egyezmény - az Egyezménnyel foglalkozó Bizottság által végrehajtott - monitorozására,
 • az előtanulmányok elismertetése előtt álló akadályok megszüntetése a felsőoktatási programokhoz való hozzáférésnek és a képesítések egyszerűbb odaítélhetőségének az előtanulmányok alapján történő biztosítása céljából, valamint a felsőoktatási intézmények ösztönzése arra, hogy javítsák az előtanulmányok elismerését biztosító lehetőségeiket,
 • a nemzeti képesítési keretrendszerek áttekintése figyelemmel arra, hogy a keretrendszeren belüli tanulási utak kellőképpen biztosítsák az előtanulmányok elismerhetőségét,
 • önkéntes országokból és szervezetekből álló csoport felállítása a szakmai elismerés elősegítése érdekében,
 • a dolgozók mobilitásának előmozdítása, figyelemmel a mobilitással és nemzetköziesítéssel foglalkozó munkacsoport útmutatására,
 • a segélyek és kölcsönök hordozhatóságának előmozdítása, figyelemmel a mobilitással és nemzetköziesítéssel foglalkozó munkacsoport útmutatására,
 • a felsőoktatás társadalmi befogadóképességének javítása az EFT szociális dimenzióra vonatkozó stratégiájának megvalósítása révén,
 • annak biztosítása, hogy a többi EFT országból származó végzettségek automatikusan ugyanolyan szinten kerüljenek elismerésre, mint az azoknak megfelelő belföldi végzettségek,
 • felsőoktatási intézményeink feljogosítása arra, hogy - a minőségbiztosítási eredményekre kiterjedő döntéshozatalt meghatározó nemzeti szintű intézkedések tiszteletben tartása mellett - az EQAR-ban nyilvántartott megfelelő intézményt vehessenek igénybe külső minőségbiztosítási folyamatuk során.

 

Utolsó módosítás: 2015.07.01.