EFFECT - Fókuszban a tanárok együtt tanulása

2017.04.05.

Magazin | Köznevelés

„Azok a tanárok, akik együttműködő szakmai kultúrában dolgoznak, jobban teljesítenek, mint akik egyedül munkálkodnak.”

Az EFFeCT projekt partnerei a nemzetközi szakirodalom és saját meggyőződéseik alapján néhány kulcsfontosságú tényezőt fogalmaztak meg, melyek nélkülözhetetlenek a tanárok sikeres kollaboratív tanulásának megvalósulásához, melyek a következők:

Morális cél

A szakmaiság magas színvonalát képviseli az erkölcsi cél szem előtt tartása, beleértve a társadalmi igazságosság elősegítésének explicit célját.

Közös cél iránti elköteleződés

Fontos a jól körülhatárolt közös tanulási cél, amely a gyakorlati problémák azonosítását, a megoldási lehetőségek felkutatását és körbejárását, és az ismeretek közös kialakítását támogatja a vonatkozó elmélet és gyakorlat alapján.

 Bevonódás

A tanárok szakmai bevonódása a saját tanulási folyamatuk megtervezésbe, megvalósításba és értékelésébe elősegíti a mindennapi tanítási gyakorlatukat. 

Rugalmas fejlesztési folyamat

Fontos a jól strukturált, mégis rugalmas fejlesztési folyamat, amely rendszeres elemeket tartalmaz, szem előtt tartja a csoport tanulásmódszertanát és az esetlegesen változó igényeit.

Visszajelzés

Fontos a párbeszéd elősegítése a folyamatos, kétoldalú visszajelzés biztosítása érdekében.

Értékelés

Az értékelési kritériumok azonosítása szerves részét képezi a tanulási folyamatnak, amely lehetővé teszi a résztvevők munkájának reflektív visszacsatolását.

A nemzetközi szakirodalom által kollaboratív tanulásnak nevezett magatartásforma, a tudatos szakmai együttműködés olyan mértékű professzionális fejlődést tesz lehetővé, amely az egyénenkénti haladás szintjein messze túllép. A hazai oktatási rendszer e tekintetben többszörös hiányosságokat mutat, ahogyan azt a bevezető cikkben bemutattuk. Éppen ezen előzményekre alapozva a Tempus Közalapítvány Tudásmenedzsment csoportja EFFECT –Európai szakmai és módszertani keret fejlesztése a tanárok kollaboratív tanulásának támogatására címmel sikeres pályázatot adott be az Európai Bizottsághoz 2015-ben.

A projekt abból a gondolatmenetből indul ki, mely szerint a tanároknak alkalmazkodniuk kell a 21. század kihívásaihoz, a technológia gyors fejlődéséhez, a változó munkaerő-piaci igényekhez, valamint a fiatalok új tanulási és információszerzési szokásaihoz. Ahhoz, hogy a pedagógusok meg tudjanak felelni ezeknek az elvárásoknak, szükségük van folyamatos készségfejlesztésre és tanulásra egész tanári életpályájuk során, valamint az oktatás világának különböző szereplőivel is folyamatosan együtt kell működniük. A tanárok közötti munkakapcsolatok erősítése az egyik olyan elem, amely elengedhetetlenül fontos az eredményes szakmai fejlődés szempontjából. A sikeres együttműködések folyamán a tanárok megoszthatják és gyarapíthatják tudásukat a tanulási és tanítási folyamatokról, módszerekről és elméletekről.

Különbséget kell tenni az egyén-fókuszú tanulás (amikor a tanár a saját szakmai fejlődése érdekében cselekszik, de közben a célja elérése érdekében nem kooperál), a tanárok kooperatív tevékenysége (ami elengedhetetlen egy iskolai tanári közösségben, de nincs kifejezett szakmai megújulási szándéka) és a tanárok kollaboratív tanulása között, mely szintén a résztvevők interakcióján alapul, a tanár együtt dolgozik egy vagy több partnerrel, de a szakmai fejlődés motiválja.

Kutatási eredmények alátámasztják, hogy a kollaboratív tanulási folyamatok a tanulók tanulási eredményeire is pozitív hatással vannak. Ezekkel a megállapításokkal összhangban, az EFFECT projekt fókuszában a tanári kompetenciák fejlesztése áll, a tanári tanulás teljes életpályán átívelő támogatása által.

A projekt két és fél éves futamidejű, finn, lett, cseh, brit, ír és magyar partnerségben jön létre. Fő célja, hogy egy olyan európai szakmai és módszertani keretet hozzon létre, amely támogatni tudja a tanárok és egyéb oktatási szereplők szakmai együttműködését és kollaboratív tanulását, illetve útmutatóként szolgálhat oktatáspolitikusok és oktatási döntéshozók számára. 

A szakmai és módszertani keret kidolgozása egy átfogó kutatási szakasz alapján valósul meg, amely során a projektben részt vevő országok összegyűjtik és elemzik a kooperációs tanulás terén már létező jó gyakorlatokat. Az innovatív gyakorlatok és eszközök további tesztelésére és finomítására szakmai kísérleti programok segítségével kerül sor. A szakmai és módszertani keret végső formájában az oktatás bármely szintjén levő szereplőknek (tanárok, iskolavezetők, szülők, diákok, tanárképzők, szakpolitikai döntéshozók stb.) kínál majd eszközöket és módszereket, amelyekkel képesek lesznek megvalósítani és fejleszteni a kollaboratív tanulást iskolai, helyi, regionális és nemzeti szinten.

A cikket összállította:
Albrechtné Garai Katalin, Tempus Közalapítvány, Tudásmenedzsment csoport

A cikk a Pályázati Pavilon/őszi számának 14. oldalán olvasható 

Utolsó módosítás: 2017.05.02.