Gyakori kérdések

2020. szeptember 1-től megváltozott a felnőttképzések jogi szabályozása, rendszere, ezáltal a felnőttképző nyilvántartási és dokumentációs kötelezettsége is. 2020. szeptember 1. előtt csak azok a képzések tartoztak az Fktv. hatálya alá, amelyek vagy OKJ-s, államilag elismert szakképesítésre irányultak, vagy pedig kifejezetten erre a célra dedikált, EU-s vagy hazai forrásból valósultak meg (nyelvi képzések, vagy egyéb kompetenciafejlesztő képzések, vagy nem államilag elismert szakképesítésre irányuló, egyéb szakmai képzések).

2020 szeptemberétől a jogi szabályozás egy szélesebb spektrumot fog át, mert minden felnőttképzési tevékenység az Fktv. hatálya alá tartozik, és felnőttképzési tevékenységet vagy bejelentés, vagy engedély alapján lehet végezni.

2020. szeptember 1-től felnőttképzésnek minősül minden célirányos kompetenciakialakításra és kompetenciafejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatás és képzés.
2020. szeptember 1-től tehát minden felnőttképzési tevékenység az Fktv. hatálya alá tartozik, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentés alapján végezhető (Fktv. 2/A. § (1) bekezdés).

Ennek alapján azok a tevékenységek is az Fktv. hatálya alá (is) tartoznak és bejelentés alapján végezhetőek, amelyeket korábban az Fktv. kivételként határozott meg, pl. hatósági képzések, akkreditált pedagógus-továbbképzések, egészségügyi, szociális, közművelődési képzések.

Az engedély alapján folyó képzés:
- az Szktv. alapján szakmai képzés keretében valósul meg
     - vagy részszakmára történő felkészítés
     - vagy programkövetelmény alapján, szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés
- bármilyen oktatás vagy képzés, ami részben vagy egészben hazai költségvetési támogatásból vagy EU-s forrásból valósul meg.

A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fktv. vhr.) további részletszabályokat tartalmaz az Fktv rendelkezéseinek végrehajtásához.

2020. január 1-én lépett hatályba a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.). Az Szkt. 8. § (1) bekezdése határozza meg a szakképzés rendszerét, amely alapszakmából – és annak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott egyes kompetenciákhoz kötötten – részszakmából, valamint szakmai képzésből áll. A részszakmára felkészítő szakmai oktatás és a szakképesítésre felkészítő szakmai képzés a felnőttképzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező felnőttképző által is folytatható.

A Felnőttképzési törvényt a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVIII. törvény és a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLVIII. törvény 2020 decemberében módosította. A módosítás 2021. január 1. napjától hatályos.

A módosítás egyérteműsíti – de tartalmában nem változtatja – a törvény hatályát.

A módosítás alapján a felnőttképzési tevékenység akkor tartozik az Fktv. hatálya alá, amennyiben azt a felnőttképző
- üzletszerű gazdasági tevékenység keretében,
- a belső képzés kivételével – ingyenesen és a képzésben részt vevő személyekről a felnőttképző által e törvénnyel összhangban, egyedi azonosításra és annak ellenőrizhetőségére alkalmas módon, bármilyen formában vezetett nyilvántartás mellett, vagy
- belső képzésként
folytatja.

További információ itt érhető el:

A felnőttképzés megújítása 2020. (ITM, 2020. október 1.)

A felnőttképzési rendszer szabályváltozásai 2021. január 1-jével (ITM, 2021. január 5.)

Az adatszolgáltatás keretében a következő adatokat kell a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében rögzíteni:

 • az oktatással, képzéssel kapcsolatban: az oktatás, képzés megnevezése, jellege, helye, óraszáma, első képzési napja, befejezésének tervezett időpontja, a képzési díj mértéke és a képzési díj költségviselőjének megjelölése,
 • a képzésben részt vevő személyekkel kapcsolatban: természetes személyazonosító adatok (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve), elektronikus levelezési (e-mail) cím, legmagasabb iskolai végzettség. Ezen felül a Közalapítvány – az adatvédelmi tájékoztatóban foglalt garanciák mellett – a résztvevő telefonszámát is tárolja, a hatékony kapcsolattartás érdekében.

A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere a természetes személyazonosító adatok rögzítését követően azok pontosságát ellenőrzi, ezáltal biztosítva az adatszolgáltatás helyességét. Az adatszolgáltatás akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben a természetes személyazonosító adatok valóságnak megfelelő rögzítésére sor került.

Az oktatási azonosító számot a felnőttképzőnek a következők szerint kell kezelnie:

Ha a képzésben részt vevő személy

 • már rendelkezik oktatási azonosító számmal, a természetes személyazonosító adatoknak a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe történő rögzítését követően azt a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere az Oktatási Hivatal adatközlése alapján a képzésben részt vevő személyhez kapcsoltan megjeleníti a FAR-ban.
 • nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, annak kiadását a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján kell a felnőttképzőnek az Oktatási Hivataltól igényelnie és a kiadott oktatási azonosító számról tájékoztatja kell a képzésben részt vevő személyt. Az igénylés automatikusan történik a természetes személyazonosító adatok rögzítésével, a kiadott új oktatási azonosító számot a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere az Oktatási Hivatal adatközlése alapján a képzésben részt vevő személyhez kapcsoltan megjeleníti a FAR-ban.

A felnőttképző a résztvevők személyes adatait a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.
A Tempus Közalapítvány a képzésre jelentkezők és résztvevők személyes adatait kezeli, a következő célokra:

 • a képzés lebonyolítása
 • a képzés elvégzését igazoló tanúsítvány kiállítása a kurzus résztvevőinek
 • a képzés elvégzését igazoló tanúsítvány eljuttatása a kurzus résztvevőinek
 • adatszolgáltatás a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe
 • adatszolgáltatás a Központi Statisztikai Hivatal rendszerébe
 • kapcsolattartás

Pedagógus-továbbképzés esetén: a Tempus Közalapítvány a képzésre jelentkezők és résztvevők személyes adatait a következő célok elérése érdekében kezeli:

 • a képzés lebonyolítása
 • a képzés elvégzését követően a pedagógus-továbbképzésről szóló rendelet szerinti részvételi igazolás kiállítása a kurzus résztvevőinek
 • a képzés elvégzését követően a pedagógus-továbbképzésről szóló rendelet szerinti részvételi igazolás eljuttatása a kurzus résztvevőinek
 • adatszolgáltatás a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe
 • adatszolgáltatás a Központi Statisztikai Hivatal rendszerébe
 • kapcsolattartás

Amennyiben a felnőttképzés nem belső képzés, a felnőttképzésben részt vevők személyes adatait a felnőttképző a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során, a képzés első napját követő harmadik munkanapon belül továbbítja a FAR rendszerbe.

Belső képzés esetén az adatszolgáltatást annak a negyedévnek az utolsó napjáig kell teljesíteni, amelyikbe a belső képzés befejezésének időpontja esik.

2020. július 1-ig a felnőttképzőknek a Felnőttképzési Információs Rendszerbe (FIR) kellett képzéseikkel kapcsolatosan adatot szolgáltatniuk (2019 előtt az engedélyezési eljárás és a képzési tevékenység jelentése is külön felületen történt). Emellett statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségüknek is eleget kellett tenniük (OSAP 1665-ös adatlap) a FIR-től elkülönülten és eltérő határidőkkel.

A FAR rendszerben a felnőttképzéshez kapcsolódó valamennyi adatszolgáltatás egy csatornán keresztül, digitálisan valósul meg (ld. https://far.nive.hu/kezdolap).

A Tempus Közalapítvány általános és szakmai kompetenciafejlesztő felnőttképzéseket, valamint akkreditált pedagógus-továbbképzéseket szervez, melyek legtöbbjét a megfelelő hatósági eljárásban engedélyeztettük. Ezt jelzi a képzések mellett feltüntetett hivatkozási szám. Ennek megfelelően a képzés elvégzése és a képzési követelmények sikeres teljesítése esetén államilag elfogadott tanúsítványt állítunk ki az Ön számára.

Nem akkreditált pedagógus-továbbképzés esetén a 277/1997 (XII.22.) pedagógus-továbbképzéseket szabályozó kormányrendelet 5. § (3) bek. d) pontja alapján a Tempus Közalapítvány az eseményre 5 tanóra, azaz 5 x 45 perc szakmai programmal rendelkező események, rendezvények, képzések után részvételi igazolást állíthat ki. Ezzel kapcsolatosan kérjük, tájékozódjon az adott képzési esemény leírásában, felhívásában.

Amennyiben a Tempus Közalapítvány felnőttképzéseivel vagy a közalapítvány felnőttképzési tevékenységével kapcsolatban merül fel kérdése, kérjük, hogy a levelét a kepzes@tpf.hu email címre küldje.

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit az adatvedelem@tpf.hu email címre várják munkatársaink.

Amennyiben a kérdéseit szóban szeretné feltenni, kérjük, hogy hívja a +36 1 237 1300 számot és keresse a Tudásmenedzsment csoport képzési munkatársait.

A Tempus Közalapítvány általános és szakmai kompetenciafejlesztő felnőttképzéseket, valamint akkreditált pedagógus-továbbképzéseket szervez, melyek legtöbbjét a megfelelő hatósági eljárásban engedélyeztettük. Ezt jelzi a képzések mellett feltüntetett hivatkozási szám. Ennek megfelelően a képzés elvégzése és a képzési követelmények sikeres teljesítése esetén államilag elfogadott tanúsítványt állítunk ki az Ön számára. A tanúsítvány az általános felnőttképzések esetén azonban nem jelent szakmai végzettséget, és általában nem jogosít fel valamely munkakör betöltésére sem, de az adott kompetenciaterületen a jártasságot bizonyíthatja a munkáltató számára. A pedagógus-továbbképzések végén kiadott tanúsítványon jelzett képzési tanórák a hatályos pedagógus-továbbképzési rendelet értelmében az intézményvezető jóváhagyásával beszámíthatóak a hétévenkénti kötelező továbbképzésre fordítható tanórák számába.

Az állami engedélyeztetési követelményeknek megfelelően ahhoz, hogy tanúsítványt adjunk, a képzések minimum 80-90%-án jelen kell lennie a résztvevőnek (a képzőintézmény és a hallgató által aláírt képzési szerződésnek megfelelően). A hatályos felnőttképzési törvény értelmében vezetjük a résztvevők jelenlétét és hiányzását is. A jelenlét elsősorban a résztvevők érdekében kötelező, a megengedett hiányzást minden esetben az adott képzési program rögzíti, ez általában az órák 10-20%-a. A részvétel az egyes képzési napokon a jelenléti ív aláírásával igazolható. Egyes képzéseink végén a résztvevők tanulmányi előrehaladását is fel kell mérnünk, és ha a résztvevő tanúsítványt kíván szerezni, vizsgát kell tennie. Ha a résztvevő a képzés sikeres teljesítésével kapcsolatos feltételeknek nem tudott teljes egészében megfelelni, a képzésen való részvételről részvételi igazolást állítunk ki.

Minden egyes képzés kezdetén a résztvevők igényeit és a képzési tananyagban korábban szerzett jártasságukat felmérjük egy kérdőív segítségével, és a képzés tartalmát, tematikáját az adott csoport igényeire szabjuk. Képzéseink gyakorlati jellege miatt az előzetes tudás felmérése általában nem mentesít az egyes modulok elvégzése alól.

Ez képzési programtól függ. Azoknál a képzéseknél igen, amelyeknek az összefoglaló leírásában jelezzük, hogy a képzési modulok önállóan is teljesíthetőek, és önmagukban is tanúsítványt adunk az elvégzésük után. Ilyenek például az EU English - európai uniós ismeretek angol nyelven képzési program egyes moduljai. A legtöbb képzésünk moduljai azonban egy képzés részét képezik, így esetükben nem megoldható a modulok tetszőleges megválasztása, miután az egyes tananyagegységek egymásra épülnek.

Az adott képzés programjától függően a képzéshez kapcsolódó számonkérés a következő formákban lehetséges: projektfeladatok teljesítése, írásbeli záróteszt, házi feladatok, prezentáció elkészítése, portfólió készítése. Ezekre a képzésekhez kapcsolódó hatósági minőségbiztosítási kötelezettségek miatt, de még inkább a képzések színvonalának és eredményességének biztosítása érdekében van szükség. A képzések elvégzésének feltételeiről az egyes képzések tájékoztató anyagában olvashat bővebben.

Igen. Miután rengeteg rendezvényünk van, gyakran felmerül az igény ügyfeleink részéről, hogy javasoljunk nekik szálláslehetőséget. A gyakori megkeresések miatt speciális megállapodásokat tudunk kötni különböző szálláshelyekkel, így Önnek kollégiumtól öt csillagos szállodáig minden árkategóriában tudunk szállást javasolni.

Csoportos megrendelés esetén azonban lehetőség van kihelyezett tanfolyam szervezésére is.

A képzés díja magában foglalja a képzés, a szervezés, a tananyag, a kapcsolódó szolgáltatások költségeit, valamint a vizsga díját is.

Csoportos megrendelés esetén 10 fő fölött minden alkalommal egyedi árajánlatot adunk, a munkáltatóval/megrendelővel történő megállapodás alapján.

Érdemes figyelni a munkavállalói készségfejlesztésre fordítható pályázati kiírásokat. Egy sikeres pályázattal állami támogatásból finanszírozhatja munkatársai továbbképzését. 

Amennyiben a teljes képzési díjat magánszemélyként, önerőből fedezi, lehetősége van több részletben is befizetni azt. Ennek részleteiről érdeklődjön kollégáinknál a kepzes@tpf.hu címen.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltését követően a résztvevőt e-mailben tájékoztatjuk a jelentkezésének elfogadásáról. Ebben a tájékoztató e-mailben szerepel a képzési díj befizetésének határideje (jellemzően a jelentkezéstől számított 2 hét) és a számlaszám. A Tempus Közalapítvány a vonatkozó jogszabályok alapján a végszámlát a teljesítés (azaz a képzés lezárása) után állítja ki a befizető számára.

Mind az intézményi, mind pedig egyéni ügyfeleinknél gyakran előfordul, hogy több befizető között osztják meg a képzés tandíját. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a munkáltatóval való megállapodás szerint adott százalékot a küldő szervezet, a fennmaradó, kisebb hányadot pedig a képzés résztvevője téríti meg, mintegy önrészként hozzájárulva saját továbbképzéséhez. Annak jelzésére, hogy a képzési tandíjat a munkáltató és a képzési résztvevő megosztva szeretné fizetni, a jelentkezési lapon van lehetőség.

A Tempus Közalapítvány általános és szakmai kompetenciafejlesztő felnőttképzéseket, valamint akkreditált pedagógus-továbbképzéseket szervez, melyek legtöbbjét a megfelelő hatósági eljárásban engedélyeztettük. Ezt jelzi a képzések mellett feltüntetett hivatkozási szám. Ennek megfelelően a képzés elvégzése és a képzési követelmények sikeres teljesítése esetén államilag elfogadott tanúsítványt állítunk ki az Ön számára. A tanúsítvány az általános felnőttképzések esetén azonban nem jelent szakmai végzettséget, és általában nem jogosít fel valamely munkakör betöltésére sem, de az adott kompetenciaterületen a jártasságot bizonyíthatja a munkáltató számára. A pedagógus-továbbképzések végén kiadott tanúsítványon jelzett képzési tanórák a hatályos pedagógus-továbbképzési rendelet értelmében az intézményvezető jóváhagyásával beszámíthatóak a hétévenkénti kötelező továbbképzésre fordítható tanórák számába.

Igen! A képzések kidolgozását a Képzőközpont munkatársai és az esetenként bevont szakértők végzik a rendszeres képzési igényfelmérések és a megvalósult képzések visszajelzési eredményeire építve. A beérkező válaszokból látjuk a velünk dolgozó ügyfelek problémáit, és ennek mentén bővítjük folyamatosan képzési kínálatunkat, hogy választ adjunk a munkájuk kapcsán felmerülő problémákra. Mindeközben az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy az egyes intézmények egyre többször fordulnak hozzánk olyan kéréssel, hogy egyedi igényeik alapján dolgozzunk ki számukra csoportos képzést.

Egyedi igények esetében e-mailes vagy telefonos megkeresés után részletesen is felmérjük az Ön igényeit, majd erre alapozva javaslatot teszünk egy konkrét képzési programra, amelyet elfogadva folytatódhat a szerződéskötés és a közös munka.

Egyedi képzések fejlesztését az alábbi területeken tudunk vállalni:

1) szakmai továbbképzések

 • teljes körű projektmenedzsment képzések (junior és senior szinteken is);
 • EU-s pályázatokkal kapcsolatos bármilyen információ: forráskeresés, pályázatírás;
 • az uniós intézményrendszer felépítése, döntéshozatal a közigazgatásban;
 • közösségfejlesztés: szervezeti és/vagy társadalmi célok érdekében;
 • hatékony kommunikáció: prezentációs technikák, szervezeti kommunikáció, hatékony és élvezetes csoportos megbeszélési technikák;
 • szaknyelvi képzések;

2) módszertani megújulás a közoktatásban - pedagógus-továbbképzések

 egyéni kompetenciafejlesztés és tantestületek csoportos fejlesztése elsősorban az alábbi területeken:

 • netgeneráció oktatása;
 • szociális, állampolgári kompetenciák, kezdeményezőkészség és kreativitás fejlesztése;
 • kiégés elleni frissítő gondolkozásmód, megújulási lehetőségek;
 • konfliktuskezelés;
 • iskolavezetés: management vs. leadership;
 • nyelvoktatás;

3) módszertani megújulás a felsőoktatásban

 • szakmai továbbképzések;
 • nyelvi továbbképzések.

Egyedi képzéseket is nyújtunk, 2000-től kezdve a közszféra, ezen belül a közigazgatási, illetve a köz- és felsőoktatási intézmények munkatársainak továbbképzésére specializálódtunk, így amit megosztunk ügyfeleinkkel, jelentős piaci tapasztalatra épít ezen a területen. Szinte minden képzésünk egyedileg átalakítható, fejleszthető, módosítható a megrendelő igényei szerint. Személyes és telefonos/elektronikus úton is felveheti velünk a kapcsolatot, hogy minél átfogóbb képet kaphassunk az Ön elképzeléseiről. 

Képzéseinkre folyamatosan lehet jelentkezni, nincs jelentkezési határidő, sem jelentkezési időszak. Ha megtetszett Önnek egy képzésünk, jelentkezését a kepzes@tpf.hu e-mail címen várjuk. A képzés pontos időpontjáról ezután a továbbiakban tudunk konzultálni. 

Képzéseinkre kizárólag csoportos megkeresés útján tudnak jelentkezni. Egyéni jelentkezés esetén nem tudunk árajánlatot adni személyre szabottan. Ilyen esetben jelentkezésüket úgy tudjuk elmenteni, hogy várólistát vezetünk, majd az adott képzéshez beérkező további egyéni jelentkezésekkel együtt megvárjuk, ameddig a 8-10 fős minimális létszám létrejön, és ezt követően döntünk a képzés elindításáról. Amennyiben a képzés elindulhat, e-mailes formában értesítjük az összes korábban egyénileg jelentkezett érdeklődőt a lehetőségről.

Képzéseink leírásainak mindegyikénél feltüntetjük, hogy kinek ajánljuk az adott kurzust. Ebben irányelveket adunk meg, azonban bizonyos kézpések esetében specifikusabb elvárások is előfordulhatnak. Amennyiben nem biztos abban, hogy az Ön végzettségével mely képzésekre jelentkezhetne, keresse fel képzésszervezéssel foglalkozó munkatársainkat a kepzes@tpf.hu e-mail címen, akik további tájékoztatást tudnak adni a jelentkezési kritériumokról!

Képzéseink ára elsősorban a jelentkezők számától függ, illetve az árajánlat tartalmától is. Csoportos megkeresést követően felvesszük Önnel a kapcsolatot, egyezettjük az igényeket és a létszámot, majd árajánlatot küldünk a tervezett programmal és a képzés információival egyetemben. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egyéni megkeresések esetén nem áll módunkban árajánlatot készíteni az érdeklődők számára!

A MOOC (Massive Open Online Course) olyan tömeges nyílt online kurzus, amelyhez bárki ingyen csatlakozhat és a megadott határidőkön belül rugalmasan végezhet el online környezetben, személyes kontaktóra nélkül.

A mindennapi pedagógiai gyakorlat digitális eszközökkel való támogatásáról, és arról, hogy tanárok együttműködnek tanárokkal, tanulnak egymástól, és közösen gondolkodnak a saját gyakorlatukról. A kurzussal kapcsolatos legfrissebb hírekért kövesse A tanulás jövője facebook oldalunkat!

YouTube lejátszási listánkban minden tananyagrészhez tartozó videót meg lehet találni. A tanulás jövője MOOC keretében összeállított videók a tanárok online munkaszervezését támogató és digitális tananyagok előállításában segítő online eszközöket mutatnak be. Fontos kiegészítés! A videók A tanulás jövője MOOC kurzusban megtalálható online tananyagok kiegészítései, így ha valami nem teljesen érthető a videóból, érdemes hozzáolvasni a kurzus tananyagát is.

Különböző kategóriákból lehet válogatni, a témák ezek mentén húzódnak:együttműködést támogató eszközök, kreatív eszközök, online (virtuális) tanterem, könyvjelzők, közös gyűjtőfelületek, gondolattérképek, szófelhők, történet-készítők, prezentáció-készítők.

Bemutatnánk pár alkalmazást, amelyeket már korábban megneveztünk!

Az együttműködést támogató eszközök segíthetnek strukturáltan közzétenni tanulási segédanyagokat, menedzselni a diákok csoportos közös on-line munkáját, de akár térképes vagy idővonalon megjelentetett információkat lehet megosztani látványosabban a diákokkal. A kvízkészítő alkalmazások segítségével izgalmas formában lehet a tanulóknak teszteket összeállítani. Az oldalon elérhetőek akár más tanárok által összeállított már kész tesztek is.

Igen!A tanulás jövője MOOC-ban a tevékenységeket csak a megszabott határidőig lehet végezni, ezt követően értékeljük a beadott munkákat, összegezzük a teljesítéseket és kiállítjuk a szükséges igazolásokat. A kurzus anyagai (szövegek, tananyagok, videók stb.) a kurzus lezárulta után is elérhetők lesznek a felületen a regisztrált felhasználóknak.

 

A kötelező tartalmak elvégzéséről az adott kurzus óraszámának megfelelő részvételi igazolást állítunk ki azoknak, akik ezt igénylik.

Ahhoz, hogy részvételi igazolásra a résztvevő jogosult legyen, minden modulban (minden héten egy új modul lesz elérhető) teljesítenie kell az adott modul bizonyos kötelező elemeit. Minden modul elején egy bevezető oldalban összefoglaltuk, hogy az adott modulban milyen kötelező elemek találhatóak. Bizonyos modulokban választható, hogy melyik kötelező elemet lehet elvégezni.

A részvételi igazoláshoz bizonyos személyes adatokat (pl. születési hely, idő) meg kell adni, ezt a kurzus utolsó moduljában lehet megtenni. Az adatok megadását követően a kurzus oktatói, facilitátorai és a kurzus szervezői közösen ellenőrzik, hogy minden, a részvételi igazolás kiadásához szükséges tevékenységet teljesítette-e a résztvevő.

Az extra tartalmak megtekintéséért nem járnak extra órák a részvételi igazolásban. Ennek ellenére érdemes akár a modul minden tartalmát megtekinteni!

Akár kezdő, akár haladó szintet választanak résztvevőink a tevékenységekben, a kurzus elvégzésekor 25 óráról tudunk részvételi igazolást kiállítani. A részvételi igazolásban nem jelöljük, hogy a kurzust kezdő vagy haladó szinten végezted-e el.

Utolsó módosítás: 2020.07.01.