A szakmai gyakorlatok szerepe

 

 

A felsőoktatás hagyományosan egy-egy tudományterület mély megismerését kínálja, és a tanultak kapcsolatát a gazdasággal eltérően ítélik meg az egyes tudományterületek a szerint, hogy milyen a kapcsolatuk a gazdasággal, mennyire várják el a közvetített tudás, az intézmény falai közötti tanulás eredményeinek alkalmazhatóságát, mennyire nyitottak más tudomány- és kompetenciaterületek irányában. A szakmai gyakorlatok, a tanulás és a munka határterületeként a hallgatók számára jelenthetnek kiváló fejlődési lehetőséget, de kellemetlen, átvészelendő, fölös erőpróbát is. Min múlik, hogy sikerül-e a szakmai gyakorlatokból a maximumot kihozni?  Miként függ mindez attól, hogy a képzés részeként, vagy azt követően kerül-e sor a szakmai gyakorlatra?

 

A fiatalok foglalkoztatása

Az Európa 2020 stratégia céljai között szerepel, hogy a 20–64 év között 75%-os foglalkoztatási szintet kell elérni. E cél megvalósításához fontos a fiatalok körében mért magas szintű munkanélküliség csökkentése. Ehhez a fiatalokat az oktatásból a munka világába való átmenet során segíteni kell. Túl a veszélyeztetett fiataloknak nyújtott célzott támogatásokon,  a szakmai gyakorlatok fontos eszközei annak, hogy a fiatalok már tanulmányaik során kapcsolatba kerüljenek a munkaerőpiaccal. Jóllehet, az önfoglalkoztatás és a vállalkozói tevékenység is hatékony eszköze az ifjúsági munkanélküliség csökkentésének, a vállalkozókészség ma már a munkaerő-piacon való helytállást is segíti. Ennél fogva elengedhetetlen, hogy az oktatási intézmények az állami és a magánszektor segítségével ösztönözzék a vállalkozói gondolkodásmódot és az elhelyezkedést. Ez utóbbi érdekében kiemelt figyelmet kapnak a munkaerő-piaci átmenetet megkönnyítő szakmai gyakorlatok.

 

 

A szakmai gyakorlatok és a minőségüket biztosító keretek

A szakmai gyakorlatok alapvetően gyakorlásra, tanulásra irányulnak, tehát elsődleges céljuk nem munkavégzés és jövedelemszerzés, jóllehet, megfelelő feltételek esetén a párhuzamos elvárások összhangba hozhatóak egymással. Fontos kérdés, hogy mit vár és mit biztosít a gyakorló hely és maga a gyakornok attól függően, hogy a képzés részként, a képző intézmény szervezésében és közreműködésével, vagy azt követően, a gyakornok és a munkaadó kétoldalú megállapodásával jön-e létre (Mátyási et al. 2006).

A Európai Bizottságnak a felsőoktatás korszerűsítéséről szóló 2011-es közleménye szerint a  szakmai gyakorlat fontos szerepet játszik a diplomások készségeinek a munkaerő-piaci igényekkel való összeegyeztetésében, valamint a hallgatók személyes fejlődésében. A gyakornoki lehetőségek azonban számos esetben nem biztosítanak megfelelő környezetet a hallgatók vagy frissen végzettek szakmai fejlődéséhez. A megszerzett tapasztalatok elismertetése is gyakran nehézségekbe ütközik.

 

A szakmai gyakorlatok minősége

A szakmai gyakorlatok át tudják hidalni az oktatás során szerzett elméleti tudás és a munkahelyen szükséges készségek és kompetenciák közötti gyakran meglévő szakadékot, ezzel növelhetik a munkához jutás és a szakmai sikerek esélyét. A színvonalas szakmai gyakorlatok közvetlen gazdasági haszonnal is járnak azzal, hogy növelik a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelést és elősegítik a mobilitást. Számos cég növekedésének forrása a szakmai gyakorlatokkal való okos gazdálkodás, hiszen nem csupán olcsó és rugalmas munkaerőt biztosít, de hozzájárul a minőségi munkaerő-utánpótláshoz, ezzel csökkenti a toborzási költségeket és kockázatokat. Mindehhez számos, a minőséget meghatározó feltétel teljesülésére van szükség.

 

 

A minőség keretrendszere

A Tanács ajánlása a Minőséget biztosító szakmai gyakorlatok keretrendszerére olyan szakmai gyakorlatokra irányul, melyek jellemzően a képzés befejezését követően, a gyakornok és a munkaadó megállapodása alapján jönnek létre. A gyakornokként való munkavégzés  – megfelelő minőség esetén – segíti a formális tanulás és a munkavégzés közötti átmenetet, ami egy kritikus szakasza a fiatalok életútjának (Harvey, 2003). A minőség hiánya, vagy ha a pályakezdő állásokat jellemzően gyakornokokkal töltik fel, foglalkozatási és szociális kockázatot rejt. A keretrendszer kitér a gyakornoki foglalkoztatás jogi kereteire és azokra a minőségdimenziókra, amik a gyakorlat során támogatják a szakmai fejlődést és hozzájárulnak a tényleges munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez.

Az Oktatásfejlesztési Observatory Központ a tagállamok számára megfogalmazott iránymutatások közül kiemeli az alábbiakat: a szakmai gyakorlatok feltételeinek írásos megállapodásban való rögzítése, a tananyag minőségének fejlesztése és a gyakornokok jogainak és munkafeltételeinek tiszteletben tartása, a szakmai gyakorlatok ésszerű időtartama és azok megfelelő elismerése, valamint a gyakornokok Unión belüli, határokon átnyúló mobilitásának fokozása.

Képzésszervezési kihívás, hogy a gyakorlati képzések koordinációját erre megfelelően felkészített, a szükséges kapacitással rendelkező és együttműködésre kész szakemberek végezzék a képző és a gyakorló helyet biztosító intézmény részéről egyaránt.

 

 

A szakmai gyakorlatok Magyarországon

Stratégiai prioritás

A 2014-es Fokozatváltás felsőoktatási stratégia több ponton is állást foglal felsőoktatás munkaerő-piaci relevanciája és a gyakorlati kompetenciák fontossága mellett. A szakmai gyakorlatok kapcsán hangsúlyozza, hogy egy, az EFOP és VEKOP forrásokból finanszírozandó nemzetközi mobilitási programban is erős fókuszt kell kapjon a tanulmányok ideje alatt kreditelismeréssel végződő külföldi résztanulmányokban való részvétel, különösen a külföldön teljesíthető szakmai gyakorlatok.

 

 

Jogi szabályozás

A felsőoktatási képzéshez kapcsolódó gyakorlóhelyeket az Oktatási Hivatal (OH) tartja nyilván. A nyilvántartásba vételt a felsőoktatási intézmény kezdeményezi a 87/2015 (IV.9.) Kormányrendelet 15.§.(1). bekezdése alapján. A kérelemmel kapcsolatos tudnivalók, eljárás az OH honlapján megtalálható.

A szakmai gyakorlóhely fogalmát a 230/2012 (VIII.28.), A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló Kormányrendelet határozza meg. E szerint szakmai gyakorlóhely az a jogi személy vagy a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet, amely felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben vagy mesterképzésben – a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás, a hallgatóval az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint kötött hallgatói munkaszerződés, vagy az Nftv. 44. § (3a) bekezdése szerinti megállapodás alapján – az egybefüggő szakmai gyakorlatot biztosítja.

Ugyanezen jogszabály határozza meg aszakmai gyakorlaton történő hallgatói munkavégzés feltételeit, a hallgatói munkaszerződés és megállapodás tartalmát. A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. (17. § (1))

A duális képzés beindítása a 2014--es Fokozatváltás a felsőoktatásban c. stratégia fontos prioritása. Duális képzés esetén a hallgatói munkaszerződés a képzés teljes idejére szól. Minderről a duális képzés honlapján találhatók bővebb információk.

 

 

A hallgatói munkaszerződés fogalma

A hallgatói munkaszerződés fogalmát a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. §-a határozza meg. Ennek legfontosabb eleme, hogy a munkaszerződés érvényessége alatt a hallgatót megilletik a munka törvénykönyve alapján biztosított jogok. A szabályozás kitér a munkaidő és a bérezés kérdésére is.

 

Az Erasmus+ program által biztosított lehetőségek

Az Erasmus+ program célja, hogy az egész életen át tartó tanulás nézőpontjából támogassa a programországokat a tehetség és társadalmi tőke hatékony fejlesztésében a formális, nem formális és informális tanulás támogatásával. Több korábbi programot (LLL, Fiatalok lendületben (Youth in Action), Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink) ötvöz és megjelenik benne egy új sport elem is. Az Erasmus+ program koordinációjáért a Tempus Közalapítvány felel.

Az Erasmus+ a köznevelés, a felsőoktatás, a szakképzés és a felnőttképzés területén is hozzájárul a foglalkoztatáshoz szükséges készségek elsajátításához, megkönnyíti az átmenetet az oktatásból a munka világába. Kiemelten e célhoz nyújt segítséget a program azon eleme, mely a felsőoktatás hallgatói számára külföldön teljesíthető szakmai gyakorlatot tesz lehetővé.

Támogatható tevékenység a felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap), és a tanulmányok és szakmai gyakorlattal való kombinációja (hossza 3-12 hónap). A Campus Mundi program nemzetközi gyakornoki komponense további források bevonásával e területen teremt kiegészítő lehetőségeket.

 

A nemzetközi terepen fejleszthető kompetenciák

A külföldön teljesített szakmai gyakorlat, vagy a képzést követő külföldön elnyert gyakornoki pozíció számos, a versenyképessé válást segítő kompetenciát fejleszt.  Így kiváló alkalom az idegennyelv-tudás bővítésére, az interkulturális ismeretek, képességek és attitűdök fejlesztésére, az önállóság gyakorlására. Ez utóbbi összefügg azzal, hogy idegennyelvi környezetben kell gondoskodniuk – nemegyszer életükben először - a lakhatásukról, be kell osztani a rendelkezésre álló általában szűkös forrásokat, rövid idő alatt eltérő kultúrákkal és emberekkel kell megbarátkozni. Egy kapcsolódó szakirodalmi áttekintés szerint mindez elsősorban lehetőség, és függ attól, hogy ki milyen releváns kompetenciákkal rendelkezik a kiérkezéskor, mennyire nyitott új barátságokra, milyen szállást választ, milyen az a diákcsoport, amellyel közösen tanul (Edelstein, 2014).   A külföldi munkakörnyezetben szerzett tapasztalatokat általában értékelik a munkaadók. A karrier lehetőségeket bővíti, hogy a nemzetközi terepen végzett gyakornoki munkát követően a fiatalok bátrabban számolnak a külföldi munkavállalás lehetőségével is.

 

A nemformális és informális tanulás, tapasztalatszerzés is növeli a munkaerő-piaci esélyeket

A tanulás melleti, vagy a tanulást követő tapasztalatszerzést szolgálja a 2016-ban 20 éves Európai Önkéntes Szolgálat (EVS - European Voluntary Service) is. Az Erasmus+ program keretén belül 17 és 30 év közötti fiataloknak nyújt lehetőséget arra, hogy hosszabb-rövidebb ideig külföldön önkéntes munkát végezzenek. Önkéntesként 2-12 hónapon keresztül egy társadalmilag hasznos, nonprofit szervezetnél dolgozhatnak a fiatalok. 2 hónap, maximum 12 hónap. Ilyenek lehetnek az ifjúsági- és gyerekprogramok, a szociális terület, a kultúra, művészetek, környezetvédelem és a sport. Az Erasmus+ pályázat útján átalányösszeget határoz meg a projekt lebonyolítására, az útiköltségre, a szállásra, ellátásra, biztosításra, nyelvi felkészítésre és zsebpénzre. Az EVS-ben csak a közel 5000 akkreditált szervezet vehet részt, melyek az EVS Portál adatbázisában megtalálhatóak.

 

További európai kezdeményezések

A tapasztalatszerzés formális és nem-formális lehetőségeinek gazdag tárházát számos európai szintű kezdeményezés támogatja, melyek segítik, hogy a fiatalok aktív részesei legyenek a társadalomnak, álljanak készen a nemzetközi mobilitásra, váljanak aktív állampolgárrá, és olyan transzverzális kompetenciákra tegyenek szert, melyek éppúgy hasznosak a munkavállalás során, mint az élet más területein.

 

Európai Ifjúsági Garancia

Az Európai Ifjúsági Garancia program célja, hogy minden európai fiatalnak legyen módja elhelyezkedni, továbbtanulni a tanulmányok befejezését vagy a munkanélkülivé válást követő 4 hónapon belül. Ez a kampány szoros együttműködést kíván az összes kulcsszereplőtől: hatóságok, foglalkoztatási szolgálatok, pályaválasztási tanácsadók, oktatási, képzési intézmények, fiatalokat támogató szolgálatok, vállalati szféra, munkáltatók, szakszervezetek stb.

 

A tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetsége

A Gyakorlati Képzés Európai Szövetsége(European Alliance for Apprenticeships) azokat a tagállami reformokat segíti, amelyek a tanulószerződéses gyakorlati képzés rendszerének kiépítését vagy  továbbfejlesztését célozzák. A szövetség célja, hogy felhívja a munkáltatók és a fiatalok figyelmét a tanulószerződéses gyakorlati képzések előnyeire. Népszerűsíti a tapasztalatcserét és a bevált módszereket, ösztönzi a tagszervezeteket arra, hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, minőségi gyakorlati képzéseket fejlesszenek ki.

 

Mozgásban az ifjúság (Youth on the move)

A Mozgásban az Ifjúság célja, hogy hozzájáruljon az oktatás és képzés színvonalának emeléséhez, a sikeres munkaerő-piaci integrációhoz és a nemzetközi mobilitáshoz, melyek elengedhetetlenek a fiatalokban rejlő potenciál felszabadításához és az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához. A Bizottság 2012-2013-ban elindította a „Több lehetőséget a fiataloknak” kezdeményezést, melynek céljai között szerepelt a felsőfokú végzettséggel (graduates) rendelkezők első munkatapasztalathoz való hozzájutásának támogatása is (korábban a Fiatalok lendületben programiroda koordinálta). E tevékenységek támogatása az ERASMUS+ program ifjúsági fejezete alatt, 2014-től az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda, 2016 végétől pedig várhatóan a Tempus Közalapítvány koordinációja mellett valósul meg.

 

A nemzetközi szakmai gyakorlatok adatbázisai

A nemzetközi szakmai gyakorlatok  – túl a szakmai gyakorlatoktól elvárt általános célokon -, elősegítik a munkaerő határokon átnyúló mobilitását is. Bár e lehetőségek ismertsége és kihasználtsága elmarad a tanulmányi célú programokétól, a munkaerő-piaci hatása miatt jelentősége folyamatosan nő. Az Erasmus+ nemzetközi szakmai gyakorlatok kihívása, hogy a hallgatóknak nem egy előre rögzített listából kell megtalálniuk azt a gyakorló helyet, mely kész fogadni őket. Sok ezer intézmény kínálatából kell kiválasztaniuk és egyeztetniük a számukra kedvező gyakornoki programot. Ha valaki az Erasmus+ program támogatásával szeretne szakmai gyakorlatra vagy gyakornoki pozícióra pályázni, akkor figyelmet kell fordítani a program által elvárt feltételeknek való megfelelésre.

Egyetemi hallgatóknak érdemes a tájékozódást a karrierirodán kezdeni. Webes adatbázisok is segítik a szakmai gyakorlati helyek megtalálását, így például a Tempus Közalapítvány oldalán keresztül elérhető gyakornokkereső felületek. Az Erasmus Student Network kapcsolódó adatbázisa a www.erasmusintern.org. Az AISEC gyakornoki adatbázisa is példa arra, hogy nemzetközi diákszervezetek jelentős szerepet játszanak e területen. A gyakornoki lehetőségek megismerésében segít a foglalkoztatási szolgálatok EURES-hálózata is a szabad pozíciókat tartalmazó EURES „droppin” adatbázissal.  Számos mobilitási ügynökség adatbázisa is felkereshető, így például az alábbi andalúz adatbázis. Számos kapcsolódó cikk, tanulmány ajánlja, hogy a nemzetközi lehetőségeket keresőknek legyen igényes LinkedIn profilja, hiszen a vállalatok egyre gyakrabban ezen a felületen keresnek munkaerőt és a LinkedIn gyakornoki hely adatbázisa is figyelmet érdemlő (Adams, 2015). Az Európán túli lehetőségekre segít rátalálni a Forbes oldal cikke által  ajánlott 10, gyakornoki pozíciókat kínáló netes felület.

 

A megszerzett tapasztalatok dokumentálása

Az Europass mobilitási igazolvány – a külföldi szakmai gyakorlatok, önkéntes munka esetén kivételesen jó lehetőség arra, hogy az elsajátított ismeretek és készségek, az elvégzett feladatok ne maradjanak nyom nélkül.

A nem formális és informális tapasztalatszerzés további gazdag formáinak dokumentálására szolgál a Youthpass. Az ifjúsági tevékenységek tanulási tapasztalatait összefoglaló tanúsítvány bemutatja, mivel foglalkoztak és mit tanultak a fiatalok például az Erasmus+ program élethelyzeteiben. A tanúsítvány kidolgozásának alapját az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák rendszere adja.

 

Felhasznált szakirodalom és linkgyűjtemény:

2011. évi CCIV. Törvény a nemzeti felsőoktatásról (utolsó letöltés: 2016. 08.07.) http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV&celpara=#xcelparam230/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről (utolsó letöltés 2016.08.07.) http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200230.KOR
230/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről (utolsó letöltés 2016.08.07.) http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200230.KOR
Adams, Susan (2015): The 10 Best Websites For Finding An Internship,  A forbes.com angol nyelvű cikkje az észak-amerikai és globális gyakornoki webes adatbázis-felületekről: http://www.forbes.com/sites/susanadams/2015/01/30/the-10-best-websites-for-finding-an-internship/2/#5745a2ad7e08
AIESEC gyakornoki adatbázis angol nyelven (utolsó letöltés 2016.08.07.):  http://aiesec.org/internships/
A Progress program (2007-2013): A Bizottság honlapjának tájékoztatója angol nyelven (Utolsó letöltés: 2016.08.07.): http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327
A TANÁCS AJÁNLÁSA a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről (2014.III.10): Az ajánlás szövege magyar és angol nyelven: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32014H0327(01)
A Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetsége – az Európai Bizottság honlapjának tájékoztatója angol nyelven(utolsó letöltés: 2016.08.07.): http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en, a szervezet létrejöttről szóló bizottsági tájékoztató magyar nyelven (utolsó letöltés: 2016.08.07.): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-634_hu.htm
A Youthpass kezdeményezés leírása magyar nyelven (Utolsó letöltés 2016.08.07.): https://www.youthpass.eu/hu/youthpass/
Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák bemutatása – az OFI tájékoztatója (Utolsó letöltés 2016.08.07.): http://ofi.hu/tudastar/nemzetkozi-kitekintes/egesz-eleten-at-tarto,
Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) (2006. XII. 18.) – az eredeti dokumentum  magyar nyelven: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
Az EURES hálózat pályakezdési-gyakornoki információit tartalmazó portál angol nyelven (utolsó letöltés 2016.08.07.):: https://ec.europa.eu/eures/droppin/
Az EURES-hálózat honlapja angol nyelven (utolsó letöltés 2016.08.07.): https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=2547&acro=faq&lang=hu
Az Európa 2020 stratégia célkitűzései - az Európai Bizottság honlapján lévő tájékoztató (utolsó letöltés: 2016.08.07): magyar nyelven http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_hu.htm
Az európai felsőoktatási rendszerek által az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés terén tett hozzájárulás növelése {SEC(2011) 1063 végleges} Brüsszel, A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanácsnak, 2011.9.20. COM(2011) 567 végleges, a szöveg az EU hivatalos nyelvein: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011DC0567
Az Európai Ifjúsági Garancia programról szóló tájékoztató a Bizottság honlapján angol nyelven: (utolsó letöltés 2016.08.07.) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079,
A folyamatot előmozdító kampány indító oldala angol nyelven: http://www.youth-guarantee.eu/
Edelstein, Richard (2014): Globalization and Student Learning: A Literature Review and Call for Greater Conceptual Rigor and Cross-Institutional Studies , Research & Occasional Paper Series: CSHE.6.14 University of California, Berkley, (utolsó letöltés 2016.08.07.): http://cshe.berkeley.edu/sites/default/files/shared/publications/docs/ROPS.CSHE_.6.14.Edelstein.InternationalLearning.4.24.2014.pdf
EFOP - Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2014-2020: magyar nyelven letölthető (utolsó letöltés 2016.08.07.): https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=53462
Erasmus+ program - hivatalos tájékozató, magyar és angol nyelvű oldalak (utolsó letöltés: 2016.08.21.): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_hu, http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
Erasmus+ Ifjúsági program és a felelős programiroda magyar nyelvű tájékoztatója (utolsó letöltés: 2016.08.21.): http://www.eplusifjusag.hu/
Erasmus+ szakmai gyakorlatok tájékoztatója a tempus Közalapítvány honlapján (utolsó letöltés: 2016.08.21.): http://www.tka.hu/palyazatok/131/hallgatok-szakmai-gyakorlatai-
Erasmus+ „Sport” oldal – tájékoztató angol nyelven (utolsó letöltés: 2016.08.21.): https://www.erasmusplus.org.uk/sport-funding
Európai Önkéntes Szolgálat (EVS, European Youth Voluntary Service) – a kezdeményezés hazai honlapja magyar nyelven (utolsó letöltés: 2016.08.21.): http://www.eplusifjusag.hu/hu/evs/home, angol nyelven: http://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/european-voluntary-service_en
Fiatalok lendületben (Youth in Action) – a program 2013-as tájékoztató oldala magyar nyelven (Utolsó letöltés 2016.08.07.): http://www.yia.hu/,
Fokozatváltás a felsőoktatásban - A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai – A Kormány felsőoktatási stratégiája (2014): http://www.kormany.hu/download/d/90/30000/fels%C5%91oktat%C3%A1si%20koncepci%C3%B3.pdf (utolsó letöltés 2016.08.07.)
Harvey (2003): Transition from Higher Education to work, Brieafing paper, Enhancing Student Employability Coordination Team (Utolsó letöltés: 2016.08.07): http://www.qualityresearchinternational.com/esecttools/esectpubs/harveytransitions.pdf
LinkedIn gyakornoki adatbázis angol nyelven (utolsó letöltés 2016.08.07.):  https://www.linkedin.com/jobs/intern-jobs
Mátyási et al. (2003): Az iskola melletti munkatapasztalat-szerzés: kényszer vagy lehetőség? A szakmai gyakorlat munkaerőpiaci hatásainak átfogó elemzése, Készült az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány K-2005 programjának támogatásával (Utolsó letöltés: 2016.08.07.): http://www.3kconsens.hu/files/Kutatasi_tanulmany.pdf?PHPSESSID=9ac8f1f73e4514e6d1fceda41ec0f17f
Mikrofinanszírozás a Progress program keretében - A Bizottság honlapjának tájékoztatója angol nyelven (Utolsó letöltés: 2016.08.07.): http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836
Mozgásban az ifjúság (Youth on the Move) – Az Európai Bizottság Közleménye (2010.IX.15.) (Utolsó letöltés2016.08.07.): http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=hu, a program létrehozásáról szóló jogszabály szövege magyar nyelven (Utolsó letöltés 2016.08.07.): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=URISERV:ef0024&from=HU4, angol nyelven (Utolsó letöltés 2016.08.07.): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/HTML/?uri=URISERV:ef0024&from=HU4
Oktatásfejlesztési Observatory Központ oldala a gyakorlatok minőségi keretrendszeréről (utolsó letöltés 2016.08.07.): http://observatory.org.hu/az-europai-unio-tanacsanak-ajanlasa-a-szakmai-gyakorlatok-minosegi-keretrendszererol/
Több lehetőséget a fiataloknak kezdeményezés – Az Európai Bizottság honlapjának tájékoztatója angol nyelven (utolsó letöltés 2016.08.07.): http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006&langId=en
Útjára indul a duális felsőoktatási képzés – a Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság tájkoztatója (2015. január 31. ): www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/felsooktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/utjara-indul-a-dualis-felsooktatasi-kepzes
VEKOP - Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program 2014-2020: magyar nyelven letölthető (utolsó letöltés 2016.08.07.): https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=53470
Útjára indul a duális képzés – a Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság tájékoztatója (2015.I.15): http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/felsooktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/utjara-indul-a-dualis-felsooktatasi-kepzes

 

 

Utolsó módosítás: 2016.10.20.