161243_Különböző állatfajokban végbemenő biotranszformációs útvonalak in vitro összehasonlítása 3-amidinofenilalanin származékok alkalmazásával.pdf

162543_Zenetudomány és populáris zenei kutatások a hidegháborús Kelet-Európában akadémiai trendek, karrierek, együttműködések az NDK-ban és Magyarországon.pdf

162998_Összehasonlító dél-dunántúli uradalomtörténet. Gazdaságirányítás és gazdálkodás a vajszlói és a mágocsi uradalomban.pdf

163765_A településektől elkülönült temetők megjelenése társadalmi változások Közép- és Délkelet-Európában Kr.e. 6000 és 4000 közötti időszakban.pdf

163867_New Haptic Technologies and Interfaces for Next Generation Textile Media to promote physical and emotional wellbeing.pdf

164707_A Datateam Procedure elméleti kereteinek és gyakorlati alkalmazásának megismerése.pdf

164800_A mai marsi víz megjelenési lehetőségeinek vizsgálata és bekapcsolódás egy új japán űrszonda fejlesztésébe.pdf

165188_A hexaploid afrikai csucsor eredete és evolúciója.pdf

165215_Pannon homoki élőhelyek regenerációs képességének vizsgálata a táji környezet figyelembevételével.pdf

165444_A Szlovákia területén feltárt, Kr. u. 1-4. századi, dunai germán régészeti leletanyag összevetése az egykorú magyarországi leletekkel.pdf

165788_Számítógépes folyadékdinamika időntegrátorai (Computational Fluid Dynamics - CFD időintegrátorai).pdf

166028_Magyar lágernaplók és háború utáni memoárok a Yad Vashem archívumában.pdf

166037_Hátrányos helyzetű térségek jövőképei – az interszektorális kapcsolatok elemzése az Amerikai Egyesült Államokban, különös tekintettel Appalachia régióra.pdf

166131_Nőmozgalom és pacifizmus emigrációban. Schwimmer Rózsa élete és munkássága 1927–1948.pdf

166147_Mesterséges intelligencia alapú alkalmazások fejlesztése nagysebességű CNC marási szerszámpályák tervezéséhez.pdf

166155_Ultragyors optikai kapcsolás megvalósítása fényérzékeny fehérjékkel.pdf

166192_”Fegyveresen” és ”felfegyverkezve” minősítés a német büntetőjogban.pdf

166224_Helynévtörténeti vizsgálatok a régi Ugocsa vármegyében.pdf

166262_Térfúzió Divat és Design- Az értékesítési tér újragondolása a modern közösségi és kulturális igények szempontjából.pdf

166273_Traumaábrázolás és a történelmi dráma hagyománya a kortárs magyar színházban, valamint a múltfeldolgozás kritikai fogalomtörténete.pdf

166313_Radiális sebesség analízis ultrapontos WHT és HARPS adatok alapján.pdf

166338_Felsőoktatásban átadott készségek és munkaerőpiaci trendek feltérképezése adat- és hálózattudományi eszközökkel.pdf

166375_Digitális Iker feltárása adat- és folyamatbányászti algoritmusokkal.pdf

166377_Adat- és hálózattudomány társadalom- és humántudományi alkalmazásai.pdf

166393_Stevens-Johnson szindróma és toxikus epidermális nekrolízis krónikus szemészeti szövődményei.pdf

166410_Politikai attitűdök mérése – egy módszertani vizsgálat.pdf

166485_A Wesselényi-levelezés nőtörténeti elemzése, különös tekintettel Tänzer Lilla leánynevelő-intézetére.pdf

166512_Milan Rastislav Štefánik fiatalkora és családi háttere a történelmi Magyarországon.pdf

166522_ADHD-val érintett gyerekek alvásfüggő memóriakonszolidációjának vizsgálata egy komparatív tanulási paradigma keretében.pdf

166525_A képalkotás koreografikusságának tettenérése az ún. „still act” (nyugalomaktus) koncepciójú koreografikus mozgóképekben.pdf

166538_Predikciós módszer fejlesztése folyadék fázisátmenetet képező fehérje rendszerek megbízható azonosítására.pdf

166540_Endoszómális hatóanyagszállítás a tumorterápiában poli(aminosav) alapú polielektrolit komplexek segítségével.pdf

166546_Nyelvi tájkép határvidéken.pdf

166548_Transzkriptomikai kutatások az öngyilkosság és major depresszió témakörében.pdf

166549_A pszichiátrián kívüli világ az elmebetegek ellátásának színterei és gyakorlatai Bécsben, 1830–1880.pdf

166587_A délalföldi szlovákság és a csehszlovák politikai elit kapcsolatai az I. világháború után. Kapcsolati hálók, összefonódások, információáramlás.pdf

166608_Állami szabályozó szerepek változása az energiaszektorban.pdf

166661_Mezei verebek (Passer montanus) szociális szerveződésének vizsgálata szociális hálózat elemzés segítségével okok és következmények.pdf

166682_Településhálózat és agrártársadalom a történeti Esztergom és Komárom vármegyék Csehszlovákiához került részén (1910–1950).pdf

166695_Magyarországi nemzetiségi mozgalmak és bécsi politikusok nemzetiségpolitikája 1860-1867.pdf

156628_Technológiai hulladékvíz kezelési eljárások értékelése életciklus elemzéssel (LCA).pdf

156679_Reneszánsz pápák és főurak szerepe a neolatin novellairodalom fejlődésében szerzők, fordítók és mecénások II. Piustól XIII. Gergely regnálásáig.pdf

156951_Biogeográfiai régiók és tudományos koncepciók találkozása – növényközösségek és természetességi indikátorok.pdf

157031_Folsavval célzott poliaszpartamid-doxorubicin konjugátum előállítása rákos megbetegedések hatékony kezelésére.pdf

157178_Ha, a Nyugat ura 21. dinasztiát követő előfordulásainak kutatása.pdf

157646_A vizuális figyelemben megjelenő alacsony prevalencia hatás vizsgálata fenyegető ingerek esetén viselkedéses és szemkövetéses eljárásokkal.pdf

157793_Az EU nemzetközi segélyezési politikájának digitális dimenziói és és adatvédelmi összefüggései.pdf

158265_Gépi tanulási módszerek integrálása vizualizációs környezetekbe.pdf

158339_Agrárterületek ökológiai jelentősége - Madárgyűrűzés kukoricaföldeken.pdf

158347_Az erősen kölcsönható kvark-gluon plazma fázisszerkezetének vizsgálata.pdf

158403_Pannonia kereskedelmének társadalmi háttere.pdf

158502_The relation of national identity to ethnic marketing and consumption - A nemzeti identitás kapcsolata az etnikai marketinggel és fogyasztással.pdf

158530_Digitális tezaurusz és ontológia a kora újkori filozófia feldolgozásában Montaigne, Montesquieu és Émilie du Châtelet.pdf

158534_Rövid lineáris kötőmotívumok által közvetített fehérje-fehérje kölcsönhatások feltérképezése és vizsgálata folyadék fázisátmenettel járó biológ.pdf

158575_Az eshetőségi elv szerepe az európai polgári perrendekben – Jogösszehasonlító vizsgálat.pdf

158645_Újtípusú biodegradábilis poli(aminosav) alapú polielektrolit komplexek alkalmazása endoszomális hatóanyagszállításban.pdf

158662_Az ABCC6 fehérje szerepének és a pirofoszfát kezelés hatékonyságának vizsgálata az érrendszeri meszesedés megakadályozásában, egér modell segít.pdf

158697_Who owns our future An eco-approach for urban developments.pdf

158817_A 20. századi magyar avantgárd és modernség kultúratudományos és hálózatelméleti komplexitásának feltárása.pdf

158870_Mechanizmus alapú, kovalens hemagglutinin-neuraminidáz inhibítorok fejlesztése humán parainfluenza ellen.pdf

158943_Controllability investigations for nonlinear systems.pdf

158994_A franciaországi helyipénz-rendszerek működésének térstatisztikai elemzése.pdf

159028_Nemzeti biztonsági kultúra közép-európai kisállamokban – A nemzeti biztonsági stratégiai dokumentumok szerepe és tartalma.pdf

159033_A kannaporc kollapszus kezelési megoldásai kolumbiai criollo lovakban.pdf

159047_Urban Axis - understanding the urban evolution of Central European cities via space syntax and urban morphology.pdf

158912_Hatékony algoritmusok a számítógépes geometriai tervezésben

Utolsó módosítás: 2023.02.03.