A 2020/2021. tanévi külföldi részképzés vagy szakmai gyakorlat megvalósításához ösztöndíjat pályázhatnak:

 • Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény
 • magyarországi, konvergencia régióban tanulmányokat folytató és/vagy ott állandó lakhellyel rendelkező hallgatója, aki:

o   szakmai gyakorlat esetén: alap-, mester-, osztatlan képzés, valamint szakirányú továbbképzés esetében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;

o   részképzés esetén: alapképzés és osztatlan képzés esetében legalább 2 lezárt aktív félévvel fog rendelkezni a részképzés megkezdésekor (mester- és doktori képzés esetében nem előfeltétel);

o   doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik;

o   a fogadó intézmény tanulmányi vagy munkanyelvéből/munkanyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó intézmény ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);

o   szakmai gyakorlat esetén: Európán kívüli országba történő kiutazás esetén a megpályázott külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért az itthoni tanulmányokba 15 kredit beszámításra kerül;

o   vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat (pl.: Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok nem pályázhatnak Campus Mundi ösztöndíjra).

A projekt sajátossága, hogy a finanszírozás EFOP és VEKOP forrásokból származik, mindkét forrás felhasználásának kötöttek a szabályai. A finanszírozás arányában kell biztosítanunk a támogatott hallgatói létszám arányát is. A Központi magyarországi régióra vonatkozó források a 2019/2020. tanévvel bezárólag lekötésre kerültek, így az utolsó tanévben már csak konvergencia régióban tanulmányokat folytató, vagy ott állandó lakhellyel rendelkező hallgatók pályázhatnak – vagyis a képzési helynek vagy az állandó lakcímnek konvergencia régióban kell lennie.

Konvergencia régió: Budapest és Pest megye kivételével az összes többi megye területe.

A Budapesti és Pest megyei hallgatók számára az Erasmus+ ösztöndíjat ajánljuk, ezt változatlan feltételek mellett, a küldő felsőoktatási intézményükben pályázhatják.

A pályázat benyújtásakor nem szükséges az aktív hallgatói jogviszony megléte.

Részképzésnél igen, szükséges.

Szakmai gyakorlat teljesíthető aktív hallgatói jogviszony nélkül is. (Nappalis hallhatóknak a passzív félév alatt viszont nincs társadalombiztosítási jogosultságuk, ezért erről saját maguknak kell majd gondoskodniuk!)

Szakmai gyakorlat esetén amennyiben a hallgató még aktív státuszban nyújtja be a jelentkezését a Campus Mundi ösztöndíjprogramba, úgy az abszolválást követő 12 hónapban még lehetősége van teljesíteni a mobilitását aktív hallgatói jogviszony nélkül is, amennyiben Európán belüli mobilitásra pályázik. Európán kívüli mobilitás esetén a kreditbeszámítási követelmény miatt a szakmai gyakorlat teljesítése csak az abszolutórium megszerzése előtt lehetséges.

Rövid tanulmányútnál aktív hallgatói jogviszony szükséges, kivéve a doktorjelölteket.

A Campus Mundi pályázat szempontjából doktorjelöltnek számítjuk azt a hallgatót, akinek PhD képzése után elfogadták a fokozatszerzési eljárásra való jelentkezését.

 

 

 

 

Igen, a Campus Mundi ösztöndíjra nappali és levelező képzésben részt vevő hallgatók egyaránt pályázhatnak. (Praktikus tanács: levelezős hallgatók számára a hallgatói jogviszony nem jelent társadalombiztosítási jogviszonyt, ez csak a nappali képzésben részt vevő hallgatókra vonatkozik. Amennyiben egy levelezős hallgató külföldi tanulmányaihoz vagy szakmai gyakorlatához ösztöndíjat kap, akkor az ösztöndíjas időszakra saját magának kell gondoskodnia a társadalombiztosítási járulék megfizetéséről.)

Igen, figyelembe véve a következőket:

Az Erasmus+ és a Campus Mundi szabályok értelmében minden képzési szinten (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés) legfeljebb 12 hónapra kaphatnak a hallgatók Erasmus+ ösztöndíjat, és ugyancsak legfeljebb 12 hónapra kaphatnak Campus Mundi ösztöndíjat, ha részképzésre és/vagy szakmai gyakorlatra pályáznak. Osztatlan képzésben résztvevő hallgatók a képzés ideje alatt legfeljebb 24 hónapra kaphatnak Campus Mundi ösztöndíjat.

Önköltséges hallgatóként a küldő intézménynek a Campus Mundi ösztöndíjas időszakra (félévre) is meg kell fizetni a költségtérítés összegét, amennyiben a küldő felsőoktatási intézmény másképp nem rendelkezik.

Amennyiben a pályázáskor és a tervezett tevékenység megvalósításakor nem rendelkezik hallgatói jogviszonnyal magyarországi felsőoktatási intézményben, akkor nem jogosult a Campus Mundi pályázat benyújtására.

Igen, de az egyes pályázati felhívásokban rögzített elvárásokat a doktorandusz hallgatóknak is teljesíteniük kell.

A szakmai gyakorlat keretében legfeljebb 3 hónapos kutatási tevékenységre is lehet pályázatot benyújtani, ezt az opciót különösen ajánljuk a doktori képzésben részt vevő hallgatóknak.

Az Erasmus+ és a Campus Mundi szabályok értelmében minden képzési szinten (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés) legfeljebb 12 hónapra kaphatnak a hallgatók Erasmus+ ösztöndíjat, és ugyancsak legfeljebb 12 hónapra kaphatnak Campus Mundi ösztöndíjat, ha részképzésre és/vagy szakmai gyakorlatra pályáznak. Szakmai gyakorlat esetén a küldő intézmény dönti el, hogy Erasmus+ pályázatot be kell-e adni a Campus Mundi pályázat mellett, vagy sem. (Osztatlan képzés esetében 2x12 hónap a maximálisan felhasználható időtartam.) A pályázat beadásakor tehát csak a jelenlegi képzési szintjén „felhasznált” Erasmus+ és Campus Mundi ösztöndíjas időtartam számít.

Rövid tanulmányút esetében nincs összefüggés az Erasmus+ és Campus Mundi időtartama között. Campus Mundi rövid tanulmányút megvalósításához a projekt időtartama alatt (2016. és 2021. között) egy hallgató legfeljebb öt alkalommal nyerhet támogatást (képzési szinttől függetlenül).

Részképzés esetén:

 • amennyiben Campus Mundi ösztöndíjpályázatában Erasmus+ programországot jelöl meg, akkor az Erasmus+ szabályoknak megfelelően a képzési szintenként maximális 12 hónapnyi Erasmus+ ösztöndíjból hátralévő időszakra pályázhat (Erasmus+ önfinanszírozó státuszú kiutazás). Ha nem Erasmus+ programországba szeretne kiutazni, akkor a korábbi Erasmus+ hónapszámot nem kell figyelembe venni;
 • ugyanakkor freemover mobilitás keretében az Erasmus+ időtartamtól függetlenül teljesíthet féléves részképzést bármely külföldi egyetemen.

Szakmai gyakorlat esetén:

 • a Campus Mundi pályázatnak nem előfeltétele a nyertes Erasmus+ pályázat és Erasmus+ önfinanszírozó státusz európai célországok esetén sem, így a korábbi Erasmus+ időszak nem releváns. Ugyanakkor a küldő intézmény előírhatja, hogy a Campus Mundi pályázat mellett Erasmus+ pályázat benyújtása is kötelező – ez esetben mindkét programból „fogynak” a hónapszámok.

Rövid tanulmányút esetén:

 • a korábbi Erasmus+ ösztöndíjas időszak nem releváns.

Nem. Külföldi állampolgárságú hallgató is pályázhat, amennyiben magyarországi tanulmányait nem valamilyen ösztöndíjprogram keretében teljesíti. (A pályázati felhívás, pályázati felület, dokumentumok ugyanakkor csak magyar nyelven érhetők el!) Kettős állampolgárságú hallgatók a saját állampolgárságukat adó országba nem pályázhatnak.

Igen, amennyiben nem miniszteri ösztöndíjasként tanulnak valamely felsőoktatási intézményben.

Nem, a Campus Mundi ösztöndíjakra csak (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan és PhD/DLA képzésben, valamint szakirányú továbbképzésben részt vevő) hallgatók pályázhatnak.

Nem, a Campus Mundi ösztöndíjakra csak BA/BSc, MA/MSc, osztatlan és PhD/DLA képzésben, valamint szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak

 

Kizárólag szakmai gyakorlatra lehetséges erről a képzésről a jelentkezés.

A Campus Mundi ösztöndíjtípusaira nem lehet csoportosan pályázni.

Szakmai gyakorlat esetén az Erasmus+ programhoz igazodva az abszolutórium megszerzése után 12 hónapon belül is teljesíthető a külföldi szakmai gyakorlat az Európai Unió tagországainak egyikében, ez esetben még az aktív hallgatói jogviszony időtartama alatt kell a pályázatot benyújtani. Európán kívüli szakmai gyakorlat esetében a kreditbeszámítási követelmény miatt csak az abszolutórium megszerzése előtt teljesíthető a szakmai gyakorlat.

A részképzés és a rövid tanulmányút pályázattípusnál ez nem lehetséges, mert a külföldön teljesített tevékenységet be kell számítani az itthoni képzésbe; így ha az ösztöndíjas időszak befejező időpontja előtt záróvizsgázik vagy védi meg a doktori disszertációját, akkor nem jogosult a támogatásra. Javasoljuk, hogy akkor adjon be pályázatot, amikor a következő képzési szintjén már aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

Amennyiben nem kutatási tevékenységhez kap Campus Mundi ösztöndíjat, akkor igénybe veheti mindkét támogatást egy időben. Kutatási tevékenységre való pályázás esetében, amennyiben részben, vagy egészben azonos kutatási témában nyert el ÚNKP és Campus Mundi ösztöndíjat is, választania kell, mert egy időben ugyanarra a tevékenységre csak egy támogatást vehet igénybe. (Lásd: ÚNKP felhívás 6.1. pontja)

Amennyiben a két pályázatban ugyanazt a kutatási tevékenységet végezné:

•     5 hónapos ÚNKP támogatás esetén választania kell, melyik támogatást veszi igénybe ;

•     10 hónapos ÚNKP támogatás esetén a Campus Mundi ösztöndíjat igénybe veheti, de erre az időtartamra szüneteltetnie kell legalább 2, legfeljebb 5 hónap időtartamra az ÚNKP támogatást.(lásd: ÚNKP felhívás 22.2. pontja)

Campus Mundi rövid tanulmányút ösztöndíjnál nem jelent összeférhetetlenséget a két pályázat, a hallgatónak nem kell lemondania egyik támogatásról sem.

A Campus Mundi ösztöndíj egyik célja, hogy az Erasmus+ önfinanszírozó státusszal rendelkező hallgatóknak anyagi támogatást nyújtson. Tehát amennyiben Erasmus+ programországba szeretne pályázni részképzésre, feltétlenül pályázza meg párhuzamosan az Erasmus+ státuszt is a felsőoktatási intézményében. Az Erasmus+ programországok listája elérhető itt: https://www.erasmusplus.org.uk/participating-countries

Amennyiben nem Erasmus+ programországba pályázik (ezeket hívjuk Erasmus+ partnerországoknak), vagy egy olyan külföldi egyetemre menne részképzésre, amivel a küldő intézményének nincs kapcsolata (freemover mobilitás), akkor nincs szükség az Erasmus+ pályázat beadására, ettől függetlenül szükséges az egyeztetés a küldő intézmény nemzetközi irodájával.

Rövid tanulmányút esetén nincsen szükség Erasmus+ státuszra egyik célország esetében sem.

Bármely országba történő kiutazás pályázható a Külgazdasági és Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségeken kívül (http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek)

 

 

 

 

"Normál", részképzésre vonatkozó ösztöndíj esetében feltétel a küldő és a fogadó egyetem közötti, hallgatói cserékre vonatkozó szerződés megléte.

Freemover részképzés esetén nem feltétel a küldő és a fogadó intézmény közötti szerződés megléte, ebben a pályázattípusban a hallgató szabadon kereshet magának fogadó egyetemet. A pályázat benyújtásának feltétele a fogadó intézmény által kiállított Fogadó nyilatkozat (formanyomtatvány elérhető a Pályázati dokumentumok menüpontban).

Szakmai gyakorlat és rövid tanulmányút esetében nem szükséges az intézmények közötti szerződés.

A 2020/2021. tanév lesz az utolsó tanév a Campus Mundi ösztöndíjprogramban, így a források fokozatos csökkenése miatt csak a legjobb pályázatok támogatása várható. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb változásokat:

Részképzés és szakmai gyakorlat:

 • A projektfinanszírozás jellege miatt csak a konvergencia régióban tanulmányokat folytató, vagy ott állandó lakhellyel rendelkező hallgatók pályázhatnak – tehát a Budapesti és Pest megyei hallgatók nem nyújthatnak be pályázatot, számukra az Erasmus+ ösztöndíjat ajánljuk;
 • Az Európán kívüli célországokra vonatkozó ösztöndíj összeg változik: három célország kategóriába soroljuk ezeket az országokat és a megélhetési költségek alapján a havi ösztöndíj összege 220 000 – 275 000 – 350 000 Ft lesz;
 • Egy tanéven belül Európán kívüli célország esetében csak egy pályázat támogatható;
 • Európán kívüli célország esetében a támogatási ponthatár lényegesen magasabb, mint az Európai Unió országai esetében;
 • Az igényelt időtartamhoz képest rövidebb időtartamra is adható támogatás;
 • Európán kívüli fizetett szakmai gyakorlat esetében csak résztámogatás adható;
 • Európán kívüli szakmai gyakorlat csak abban az esetben támogatható, ha a szakmai gyakorlat teljesítéséért a hallgató tanulmányaiba a küldő intézmény legalább 15 kreditet beszámít;
 • A források fokozatos csökkenése miatt a támogatható létszám az utolsó tanében korlátozott, az ösztöndíjas keretlétszám elérésekor a pályázati felhívás és a pályázati lehetőség felfüggesztésre kerül.

Rövid tanulmányút:

 • A források fokozatos csökkenése miatt a támogatható létszám csökken, az ösztöndíjas ponthatár magasabb lesz;
 • A konvergencia régióban tanulmányokat folytató, vagy ott állandó lakhellyel rendelkező hallgatók pályázata előnyt élvez;
 • A bírálat során előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek megvalósításáért a küldő intézmény legalább 15 kreditet beszámít a pályázó tanulmányaiba.

Minden pályázattípus esetében a mobilitásnak legkésőbb 2021. augusztus 31-én be kell fejeződnie.

A 2019/2020. tanévben szakmai gyakorlatra folyamatosan, de legkésőbb 2020. június 30-ig, vagy az idei tanévre meghatározott keretlétszám eléréséig lehet pályázatot benyújtani a http://mundi.scholarship.hu oldalon elérhető pályázati felületen. Irányadó határidőként javasoljuk, hogy legkésőbb a szakmai gyakorlat kezdő dátuma előtt 3 hónappal nyújtsák be a pályázatukat annak érdekében, hogy a bírálat, döntés, szerződéskötés és az ösztöndíj első részletének átutalása megtörténhessen még a kiutazás előtt.

A 2020/2021. tanévi mobilitásokra (részképzés, szakmai gyakorlat, rövid tanulmányút) várhatóan 2020. március elejétől lehet majd pályázni szintén a http://mundi.scholarship.hu oldalon. Mivel ez a tanév lesz az utolsó tanév a Campus Mundi ösztöndíjprogramban, a rendelkezésre álló források pedig folyamatosan csökkennek, ezért a pályázati felület a támogatható létszám elérését követően lezárásra kerül, a be nem nyújtott pályázatok elvesznek. A pályázatokat a benyújtás sorrendjében bíráljuk majd.

A motivációs levelet és tanulmányi tervet elektronikusan kell kitölteni, aláírni nem szükséges. A többi formanyomtatványt, igazolást lehetőség szerint elektronikusan kérjük kitölteni, és az eredeti aláírással és pecséttel ellátott példányt kell beszkennelve feltölteni. Az aláírás nem lehet képként beillesztett egyik dokumentumon sem.

 

A mundi.scholarship.hu oldalon elérhető pályázati felület használatához elsősorban a Google Chrome-ot ajánljuk.

Az online pályázati felületen a következő menüpontokban lehet dokumentumokat csatolni: „Pályázat adatai, egyéb adatok, csatolandó dokumentumok”; „Fogadó intézmény és pályázott tevékenység”; „Kiegészítő támogatási igények”; „Nyilatkozatok”.

Mindig az adott dokumentumra vonatkozó mezőnél lehet fájlokat csatolni, a „Tallózás” gombra kattintva.

Feltöltés után érdemes ellenőrizni, hogy megfelelő-e a feltöltött fájl (az a fájl került-e feltöltésre, amit szeretett volna csatolni, illetve megnyílik-e a fájl).

Javasoljuk, hogy pdf vagy jpg formátumú fájlokat töltsön fel, és a fájl neve ne tartalmazzon ékezetes betűket, speciális karaktereket. Nagy méretű fájlok feltöltése nem lehetséges: legfeljebb 5 megabájt méretű fájl tölthető fel a rendszerbe.

Csak jól olvasható dokumentumot töltsenek fel, mert a rossz minőségű, olvashatatlan dokumentumokat nem tudjuk értékelni. Kérjük, ellenőrizzék, hogy a pecsétek is jól látszódjanak, kivehetőek legyenek.

Nem, csak az „Alapadatok” lapfül mezőit. Ezeket a mezőket azonban a véglegesítésüket követően már nem tudja módosítani, ezért a véglegesítésük előtt ellenőrizze le a megadott adatokat. Az „Alapadatok” véglegesítése után megjelenő lapfüleken ügyeljen arra, hogy a „Gyors mentés” opcióra kattintson. Ha ezeken a lapfüleken a kötelező mezők kitöltését követően a „Véglegesítés” lehetőségre kattint, akkor a pályázata automatikusan benyújtásra kerül, és már nem tudja az adatokat, dokumentumokat módosítani.

Részképzés és szakmai gyakorlat esetén:

Mindkettő szükséges, mert a szakvezető/tanszékvezető/intézetvezető a pályázat szakmai relevanciáját értékeli (pl. beszámítás lehetséges-e), míg az intézmény nemzetközi koordinátora a hallgató státuszát és az intézmények közötti kétoldalú szerződéses háttér meglétét igazolja.

Az intézményi jóváhagyás esetén figyelni kell arra, hogy ne a tanszék vagy intézet adja az aláírást, hanem mindenképpen a felsőoktatási intézmény nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője!

Rövid tanulmányút esetén:

Elegendő a szaktanári ajánlás, mivel ebben az esetben nem szükséges a küldő és a fogadó intézmények közötti szerződéses háttér.

A tanulmányi osztály vagy tanulmányi hivatal által pecséttel és aláírással hitelesített olyan dokumentumot fogadunk el, melyen szerepel a hallgató neve, tanulmányi azonosítója, oktatási azonosítója, a felsőoktatási intézmény neve, a képzés megnevezése, szintje, oktatási nyelve, munkarendje, a képzés keretében teljesített aktív félévek száma, valamint az összesített korrigált kreditindex értéke.

Javasoljuk  a ,,Pályázati dokumentumok” menüpontban található ,,Képzési adatok igazolása; Igazolás tanulmányi adatokról” mintadokumentum használatát.

A pályázat szempontjából releváns képzésén teljesített összes félév és megszerzett kredit beleszámít ebbe a típusú átlagba.

Nem, a kétfajta képzés összesített korrigált kreditindexét elkülönülten kezeljük.

Doktori képzésben részt vevő hallgatóktól  nem kérjük az összesített korrigált kreditindex értékét igazolni, elegendő a többi adatot kitölteni a „Képzési adatok igazolása” című dokumentumban.

A mintadokumentum szabadon szerkeszthető. Elegendő egy-két oldal, a tevékenység jellegétől függően. (A kutatómunka általában hosszabb leírást igényel). Az értékelés nem a szöveg hossza, hanem tartalma, szakmai megalapozottsága és minősége alapján történik. A jó minőségű (magas pontszámú) motivációs levél összeállításához ajánljuk segédletünk használatát: http://tka.hu/docs/palyazatok/4_tipp_motivacios_level_megirasahoz.jpg

A pályázati felhívásban szerepel, hogy melyik űrlap használata kötelező, melyik ajánlott. A tanulmányi adatok igazolására szolgáló űrlap használata ajánlott, a többi dokumentum kötelezően használandó. Amennyiben a kötelező dokumentumok helyett mást csatol fel, az formai hiba.

Igen. A törzslapot vagy az azt helyettesítő „Igazolás tanulmányi adatokról” nevű mintadokumentumot a tanulmányi osztály/tanulmányi hivatal stb. adja ki vagy állítja ki, hitelességét aláírással és pecséttel igazolja. Ügyeljenek arra, hogy a szkennelt verzión is látszódjon az aláírás és a pecsét.

A mellékleteket magyar nyelven kérjük csatolni. Amennyiben a hallgató külföldi állampolgárként idegen nyelvű képzésben vesz részt, és a küldő intézmény elfogadja vagy kéri az idegen nyelvű mellékleteket, akkor azok benyújtása is engedélyezett részképzésre és szakmai gyakorlatra történő pályázás esetén. Ez esetben a két verziót egy fájlba mentve kérjük feltölteni.

Részképzés és szakmai gyakorlat esetében:

 • Nyelvvizsga-bizonyítvány (államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány, illetve külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány), vagy
 • nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okirat (lásd: 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet, 14. §), vagy
 • a küldő intézmény nyelvi lektorátusának igazolása a nyelvtudás szintjéről, vagy
 • nyelvi tanszék igazolása a nyelvtudás szintjéről, vagy
 • akkreditált nyelviskola által kiadott hivatalos igazolás a nyelvtudás szintjéről.

Rövid tanulmányút esetében:

 • Nyelvvizsga-bizonyítvány (államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány, illetve külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány), vagy
 • nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okirat (lásd: 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet, 14. §).

A hatósági bizonyítvány és a honosítási határozat csak az eredeti bizonyítványokkal együtt érvényes

Nem, ebben az esetben elegendő a személyi igazolványának szkennelt változatát feltöltenie a nyelvvizsga helyett.

Igen, a pályázat feltétele a minimum B2 szintű komplex nyelvtudás megléte. Ugyanakkor, ha a fogadó intézmény ennél magasabb szintű nyelvtudást ír elő, akkor az az irányadó.

A jogszabály értelmében az idegennyelv-alapszakos bölcsész idegen nyelv szakképzettséget igazoló oklevél is felsőfokú nyelvvizsgának minősül. Tehát nyelvtudás igazolására csatolhatja a diplomáját. (lásd: 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet, 14. §)

Nyelvvizsga helyett a küldő felsőoktatási intézmény nyelvi lektorátusa vagy nyelvi tanszéke által kiadott, a nyelvtudás szintjére vonatkozó igazolást kell ebben az esetben feltölteni.

Európán kívüli célország esetén tanévente egy pályázat támogatható:

- külföldi részképzésre legfeljebb 5 hónap időtartamra, vagy:

-szakmai gyakorlatra legfeljebb 3 hónap időtartamra.

Részképzés: A 2020/2021. tanévi mobilitásokra 2020. március elején nyílik meg a pályázati felület. Pályázatokat folyamatosan lehet majd benyújtani. A pályázati felület 2021. március 30-án 23:00 óráig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig elérhető, utóbbi esetben a Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére.

Visszamenőleges támogatás nem igényelhető, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj.

 

Szakmai gyakorlat: 2019/2020. tanévre folyamatosan, legkésőbb 2020. június 30-ig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig lehet, ez utóbbi esetben a Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére.

A 2020/2021. tanévi kiutazásokra 2020. március elejétől folyamatosan lehet pályázatot benyújtani legkésőbb 2021. június 30-án 23:00 óráig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, ez esetben a Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére.

Visszamenőleges támogatás nem igényelhető, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj.

Részképzés és szakmai gyakorlat esetében irányadó határidőként javasoljuk, hogy legkésőbb a külföldi részképzés vagy szakmai gyakorlat kezdő dátuma előtt 3 hónappal nyújtsák be a pályázatukat annak érdekében, hogy a bírálat, döntés, szerződéskötés és az ösztöndíj első részletének átutalása megtörténhessen még a kiutazás előtt. A benyújtott pályázatokat a beérkezés sorrendjében értékeljük.

 

Rövid tanulmányút:  A következő pályázati időszak 2020. március elején indul, a beadási határidő 2020. április 10. 23 óra. Az őszi pályázati fordulóra várhatóan 2020. szeptemberben lehet majd pályázni, a benyújtási határidő 2020. október 10-e lesz.8

A pályázat beadása az online pályázati űrlap kitöltésével, valamint a csatolandó mellékletek feltöltésével együtt érvényes. A pályázat benyújtása után hiánypótlás nem lehetséges.

A Campus Mundi és Erasmus+ pályázatoknak eltérő beadási határidejük lehet. Az Erasmus+ pályázati határidőket a küldő intézmény határozza meg, a Campus Mundi pályázatot pedig folyamatosan be lehet nyújtani.

Erasmus+ partnerintézménybe történő kiutazás esetén az aktuális Erasmus+ határidőkről érdeklődjön az Erasmus+ koordinátornál. Európán kívüli kiutazások esetén nem kell Erasmus+ pályázatot benyújtani, de lehetséges, hogy más pályázati felhívás alapján kell jelentkezni intézményen belül.

Szakmai gyakorlat esetében érdeklődjön a küldő felsőoktatási intézmény Erasmus koordinátorától, hogy szükséges-e Erasmus+ pályázatot benyújtani.

A Campus Mundi pályázatot érdemes a tervezett tevékenység kezdete előtt 3 hónappal benyújtani.

Rövid tanulmányút: A következő pályázati időszak 2020 március elején indul, a beadási határidő 2020. április 10. péntek 23 óra. Az őszi pályázati forduló keretében 2020. szeptemberben lehet majd pályázatot benyújtani, a beadási határidő 2020- október 9. péntek 23 óra.

Rövid tanulmányút esetében nem kell Erasmus+ pályázatot benyújtani.

A Campus Mundi és Erasmus+ pályázatoknak eltérő beadási határidejük lehet. Az Erasmus+ pályázati határidőket a küldő intézmény határozza meg, a Campus Mundi pályázatot pedig folyamatosan be lehet nyújtani.

Erasmus+ partnerintézménybe történő kiutazás esetén az aktuális Erasmus+ határidőkről érdeklődjön az Erasmus+ koordinátornál. Európán kívüli kiutazások esetén nem kell Erasmus+ pályázatot benyújtani, de lehetséges, hogy más pályázati felhívás alapján kell jelentkezni intézményen belül.

Szakmai gyakorlat esetében érdeklődjön a küldő felsőoktatási intézmény Erasmus koordinátorától, hogy szükséges-e Erasmus+ pályázatot benyújtani.

A Campus Mundi pályázatot érdemes a tervezett tevékenység kezdete előtt 3 hónappal benyújtani.

Rövid tanulmányút: A következő pályázati időszak várhatóan 2018 augusztusában indul, a beadási határidő 2018. október 10. 23 óra.

Rövid tanulmányút esetében nem kell Erasmus+ pályázatot benyújtani. 

Részképzés és szakmai gyakorlat esetén:

A döntés várható időpontja a pályázat benyújtásától számított 2 hónap. Ezt követően kezdődhet a támogatott hallgatókkal a támogatási szerződés megkötése.

Rövid tanulmányút esetén:

A döntés várható időpontja a pályázat beadási határidejétől számított 3 hónap.

A pályázati felhívásban és annak mellékletében találhatók a formai és a szakmai értékelés részletes szempontjai és az egyes szempontokra adható pontszámok.

Több oka is lehet: előfordulhat, hogy a nagy számú pályázat beérkezése miatt a bírálat hosszabb időt igényel, ezért arról nem tudott dönteni a TKA kuratóriuma. Lehetséges, hogy bírálat megtörtént, de az eredményt tartalmazó értesítő levelet a levelezőrendszer a spam mappába tette, ezért érdemes azt is ellenőrizni. Az is előfordulhat, hogy a pályázó nem kapta meg az e-mailen elküldött értesítést, ez esetben érdemes a campusmundi@tpf.hu e-mail-címen érdeklődni az eredményről. (Tapasztalataink szerint a hotmail, citromail és yahoo levelezési rendszereket használók esetében nem mindig érkeztek meg a kiértesítő levelek.)

Az ösztöndíj összegét a célország-kategória és az időtartam alapján, félhavi kerekítés elvével határozzuk meg: a teljes hónapokat követő tört hónap időtartamát kerekítjük lefelé, fél hónapra, vagy felfelé teljes hónapra; a teljes hónapokon túl 1-10 nap: lefelé kerekítjük; 11-20 nap: félhavi összegre kerekítjük; 21-31 nap: felfelé, plusz egy havi ösztöndíjra kerekítjük az ösztöndíj összegét. Az időtartamba a fogadó intézmény igazolásának időtartamán kívül a pályázati felhívásban rögzített utazási napok is beszámíthatók.

Példák:

1) kezdő dátum: 2018. szeptember 5., befejező dátum: 2019. január 20. Időtartam: szeptember 5-től kezdődően január 4-ig 4 teljes hónap, január 5-től +16 nap, ami fél hónap, tehát 4,5 havi ösztöndíj jár a hallgatónak.

2) kezdő dátum: 2018. szeptember 5. , befejező dátum: 2019. január 27. Időtartam: szeptember 5-től kezdődően január 4-ig 4 teljes hónap, január 5-től +23 nap, amit felfelé, plusz egy hónapra kerekítünk, tehát 5 havi ösztöndíj jár a hallgatónak.

Amennyiben a hallgató kiegészítő támogatást (támogatásokat) nyer:

 • útiköltség-támogatás esetén az útiköltség-támogatás összegével emelt összeg lesz a támogatás teljes összege (az útiköltség támogatás összege nem függ a teljesített időtartamtól);
 • szociális kiegészítő támogatás és tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók kiegészítő támogatása: a kiegészítő támogatások az ösztöndíjas időtartamra kerültek megállapításra. Amennyiben az ösztöndíjas időtartam csökken, a kiegészítő támogatások összege is arányosan csökken.

Rövid tanulmányút esetén:

Az ösztöndíj összege a célország kategóriájától és a tanulmányút napjainak számától függően sávosan kerül megállapításra. A fogadó intézmény által leigazolt időtartamhoz 1+1 utazási napot adunk hozzá. A teljes támogatás összege az utazási napokat is tartalmazza.

Példák:

1) Célország: Svédország (magas megélhetési költségű ország kategóriája), kezdő dátum: 2018 szeptember 1., befejező dátum: 2018. szeptember 12., időtartam: 12 nap + 2 utazási nap=14 nap

1-5 napig: 24 800 Ft/nap, vagyis 5 X 24 800 Ft=124 000 Ft
6-10 napig: 14 880 Ft/nap, vagyis 5 X 14 880 Ft=74 400 Ft
11-14 napig: 9 920 Ft/nap, vagyis 4 X 9 920 Ft=39 680 Ft
Összesen: 238 080 Ft az ösztöndíj összege

2) Célország: Észtország (alacsonyabb megélhetési költségű ország kategóriája), kezdő dátum: 2019. január 15., befejező dátum: 2019. január 18., időtartam: 4 nap + 2 utazási nap=6 nap

1-5 napig: 18 600 Ft/nap, vagyis 5 X 18 600 Ft=93 000 Ft
6. nap: 11 160 Ft
Összesen: 104 160 Ft az ösztöndíj összege

Ha a pályázó igényelt útiköltség-támogatást, valamint a hazai felsőoktatási intézmény székhelye és a rövid tanulmányút helyszínének távolsága eléri vagy meghaladja az 1000 km-t a Distance Calculator adatai alapján, a pályázó részesülhet utazási támogatásban, ha ezt pályázatában igényelte. A támogatás összege a távolságtól függően kerül megállapításra a Campus Mundi rövid tanulmányút pályázati felhívásban közzétett táblázat alapján.

A támogatási szerződés megkötését a döntést követően a pályázó kezdeményezheti a mobilitás kezdete előtt két hónappal a http://mundi.scholarship.hu oldalon a szerződéskötéshez szükséges adatok megadásával és a mellékletek feltöltésével.

A támogatási szerződés hatálybalépését (mind két fél aláírását) követően várhatóan 30 napon belül megtörténik az ösztöndíj előlegének (90%) folyósítása a hallgató számlájára.

Forintban. Az ösztöndíj összegét devizaszámlára is tudjuk utalni, ez esetben az összeget a jóváírás napján érvényes árfolyamon, devizában írja jóvá a számlavezető bank.

Csak magyarországi bankszámlára utalunk.

Nincsen. Arra fontos figyelni, hogy olyan számlát nyisson az ösztöndíjas, amelyhez igényelhető dombornyomott bankkártya, mert a nem dombornyomott kártyát külföldön sok helyen nem fogadják el.

Nem, csak lakossági folyószámlára. Arra fontos figyelni, hogy olyan számlát nyisson az ösztöndíjas, amelyhez igényelhető dombornyomott bankkártya, mert a nem dombornyomott kártyát sok helyen nem fogadják el. Érdemes érdeklődni a bankban, hogy a bankkártyához jár-e valamilyen fajta biztosítás (baleseti, poggyász, stb.).

Az ösztöndíj hozzájárulás a külföldi költségek finanszírozásához, nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás teljes költségét. Az ösztöndíj a szakmai program/képzés, illetve a külföldi tartózkodás során felmerülő költségekre használható fel. A támogatási összeggel elszámolni nem kell.

Nem. Nem kell elszámolni az elnyert ösztöndíjjal. 

Ugyanakkor:

 • a támogatás időtartam-alapú, ezért ha a teljesített időtartam a szerződésben rögzített időtartamnál rövidebb lesz, akkor az időtartam arányában a különbözetet vissza kell utalni;
 • visszafizetési kötelezettsége keletkezhet az ösztöndíjas hallgatónak akkor is, ha a minimális követelményeket nem teljesítette (részképzés esetén min. 20 ECTS kredit teljesítése a fogadó egyetemen, szakmai gyakorlat esetén min. heti 30 munkaóra).

Nem, a kettős finanszírozás nem lehetséges. Az Erasmus+ pályázat beadása az Erasmus+ státusz miatt szükséges, csak ezzel lehet Erasmus+ partneregyetemre részképzésre kiutazni. Ha Campus Mundi ösztöndíjat kap, az Erasmus+ ösztöndíjról le kell mondania.

Nem, kiegészítő támogatás csak abból a pályázati keretből (forrásból) adható, amelyikben a hallgató ösztöndíjas státuszt kap. A Campus Mundi pályázat esetében Campus Mundi szociális kiegészítő támogatásra, illetve fogyatékkal vagy tartós betegséggel élők számára szóló Campus Mundi kiegészítő támogatásra lehet pályázni a Campus Mundi pályázat beadásakor. Campus Mundi ösztöndíjjal és Erasmus+ zero grant státusszal nem lehetséges Erasmus+ szociális kiegészítő támogatást, illetve fogyatékkal vagy tartós betegséggel élők számára szóló Erasmus+ kiegészítő támogatást igényelni. 

Nem, a Campus Mundi ösztöndíj mellett ugyanarra a tevékenységre és időtartamra nem lehet más ösztöndíjat igénybe venni. (Ez a rendelkezés nem vonatkozik egyéb kiegészítő jellegű juttatásokra.) Amennyiben a pályázó rendelkezik vagy rendelkezni fog más ösztöndíjjal is, és a Campus Mundi pályázatáról pozitív támogatói döntés születik, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy melyik ösztöndíjat veszi igénybe, a másik ösztöndíjról le kell mondania. Nyertes Campus Mundi pályázat esetén a támogatási szerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.

Ugyanakkor a Campus Mundi ösztöndíj időtartama alatt – aktív hallgatói jogviszonya alapján – a küldő felsőoktatási intézmény folyósítja az elnyert tanulmányi vagy szociális ösztöndíjat.

Az 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 4.7.c pont értelmében a két- és többoldalú nemzetközi megállapodások alapján, valamint európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott nemzetközi oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és kulturális mobilitási programok keretében belföldi és külföldi magánszemélyek részére folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás, nyújtott kedvezmény, az ösztöndíj adómentes jövedelemnek minősül.

A mobilitás lezárásakor, a beszámolás során kérjük írja le és igazolja, hogy a vállalt promóciós tevékenységet mikor és hogyan valósította meg. Amennyiben online tevékenységről van szó (blog, videóblog, online magazin stb.), akkor annak elérhetőségét, linkjét szükséges megadni.

Ha nyomtatott sajtóban jelent meg cikke, élménybeszámolója, fájlként csatolja a záró dokumentumokhoz. Abban az esetben, ha még nem publikálta a cikket, küldje el a fájlt és az ahhoz kapcsolódó fényképeket. Amennyiben előadást tartott élményeiről, tapasztalatairól, kérjük, csatolja az itt letölthető teljesítésigazolást kitöltve.

Kapcsolat: Tóth Bianka, bianka.toth@tpf.hu

 

További információk:

Útmutató a promóciós tevékenységhez

Az ösztöndíjas időszaknak a felhívásban jelzett záró határidőig be kell fejeződnie, tehát

 • a 2019/2020. tanévben kiutazóknak 2020. szeptember 30-ig haza kell érnie, míg a 2020/2021. tanévben kiutazókra a 2020. augusztus 31-i hazatérési határidő vonatkozik.

Amennyiben az EGT valamely országába vagy Svájcba szól az ösztöndíj, akkor az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges, ez a sürgősségi ellátásokra jogosít az EU tagállamaiban. Ha az EGT-n kívüli országba szeretne utazni, akkor valamelyik biztosítótársasággal kell szerződést kötni legalább a sürgősségi ellátásokra. Többféle konstrukció létezik külföldön tanuló hallgatók számára, érdemes ezzel kapcsolatban az interneten tájékozódni.

Ha a pályázó Erasmus+ zero grant státusszal utazik ki szakmai gyakorlat teljesítése céljából, akkor – az Erasmus+ szabályok értemében – felelősség- és balesetbiztosítást is kell kötnie, amennyiben a fogadó intézmény nem biztosítja azokat számára.

Nem. Amennyiben kap útiköltség-támogatást, azzal sem kell elszámolni.

A program célországonként és mobilitási programonként változóan szabályozza az útiköltség-támogatás kérdését:

Részképzés és szakmai gyakorlat esetén: a kiutazó hallgatók számára útiköltség-támogatás igénylése nem lehetséges.

Rövid tanulmányút esetén:

 • útiköltség-támogatás igényelhető abban az esetben, ha a fogadó szervezet és az itthoni felsőoktatási intézmény székhelye közötti távolság legalább 1000 km.

A távolság meghatározására a Distance Calculator-t használjuk: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

 

 

Igen, olyan fogadó egyetemre, mely az Erasmus+ programon kívül, egyéb kétoldalú megállapodás keretében biztosít részképzésre lehetőséget, és amelyik nem Erasmus+ programországban található. Freemover mobilitás esetén pedig bármelyik külföldi egyetemen teljesíthet egy félévet.

A motivációs levelet (tanulmányi tervet), a szaktanári ajánlást és intézményi jóváhagyást, valamint az oktatási nyelv ismeretét igazoló dokumentumot célegyetemenként kitöltve kérjük csatolni.

Attól a szervezeti egységtől kérje az igazolást, amely kezeli a felsőoktatási intézményben a rendszeres szociális támogatási ügyeket.

Ha Erasmus+ programországba pályázik, akkor igen, hiszen a Campus Mundi ösztöndíj Erasmus+ programországok estében az Erasmus+ státuszhoz kötődik.

Abban az esetben kell kreditarányosan visszafizetni az összeget, ha a hallgató mulasztásából nem sikerült megszerezni az előírt krediteket, és ha a pótvizsga vagy pótvizsgák sem sikerültek.

A fogadó egyetemen egy félév alatt legalább 20, egy trimeszter alatt legalább 15 kreditet, vagy ezzel egyenértékű óraszámot kell teljesíteni, amelyből az itthoni tanulmányokba legalább egy kurzust be kell számíttatni.

Nem. Ha a hallgató itthon nem veszi fel a külföldön teljesített kurzusokat, akkor az ezekért járó kreditek nem számítanak be a keretébe, tehát a külföldön teljesített kreditek értékével külön térítési díj nélkül túllépheti a képzésén előírt összes kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditszámot. (A kredittúlfutást a felvett ÉS teljesített kreditek alapján számolják. Ha tehát nem vesz fel krediteket a külföldi félév elején, hanem hazatérést követően, kreditátviteli eljárás keretében számíttatja be a külföldön teljesített kurzusokat az itthoni tanulmányaiba, akkor ezek a kreditek mentesülnek a kredittúllépés alól.)

Nem. Az átsorolás alól az Nftv. 48. § (2) bekezdése alapján, alanyi jogon mentesülnek a mobilitási programban részt vevő hallgatók. A többi, három hónapig vagy azt meghaladói időtartamban ösztöndíj keretében külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató egyedi kérelem alapján mentesülhet az átsorolás alól.

Általában igen, de célszerű ezt a küldő felsőoktatási intézmény nemzetközi kapcsolatokért felelős szervezeti egységével egyeztetni. Mivel a normál részképzés keretében kiutazás csak a küldő és a fogadó felsőoktatási intézmény között létrejött együttműködési megállapodás alapján jöhet létre, így a küldő intézmény tud felvilágosítást adni a szerződésben foglalt lehetőségekről. 

Freemover részképzés esetén bármelyik külföldi felsőoktatási intézménybe kiutazhat. A felsőoktatási intézménnyel történő kapcsolatfelvétel és a fogadólevél megszerzése a pályázó feladata. Amennyiben a fogadó intézményben tandíjat, vagy egyéb térítési díjat kell fizetni, azt a hallgató a Campus Mundi ösztöndíjából finanszírozhatja, erre külön forrás nem igényelhető.

Az alábbi országok értendőek európai országok alatt:

Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Vatikán.

Ezekbe az országokba történő kiutazás esetén 1-1 napot számítunk utazásra.

Minden, a programban részt vevő felsőoktatási intézmény közzéteszi hallgatói számára azon intézmények listáját, ahová részképzésre lehet pályázni. Ezen kívül az online pályázati rendszerben is megtalálható ez a lista, ebből választva jelölheti meg a pályázó hallgató, hogy mely intézményben szeretne résztanulmányokat folytatni. (Az online pályázati rendszerben a listát folyamatosan frissítjük.)

A pályázati rendszerben felajánlott partneregyetemek közül csak azt jelölheti meg a pályázó hallgató, amelyik a hallgató jelenlegi képzésének megfelelő tématerületen biztosít részképzésre lehetőséget. (Vagyis csak a hallgató szakjával azonos tématerületre lehet intézményt megjelölni.) A pályázat benyújtása előtt mindenképpen tájékozódjon a kiszemelt külföldi intézmény(ek) külföldi hallgatóknak szóló kurzuskínálatáról.

A küldő és a fogadó egyetem közötti együttműködési megállapodás általában rögzíti, hogy mely tématerületről, milyen képzési szinten hány hallgató ki-, és beutazását támogatják a felek. A küldő intézménynek az Erasmuson kívüli, ún. kétoldalú szerződéses kapcsolatokra vonatkozóan is van pályázati rendszere, ezért valószínűleg ez esetben is két pályázatot kell beadni. A fogadó intézménnyel kapcsolatos kérdések esetén is tud hasznos információkat adni az intézményi koordinátor.

Ugyanakkor az Erasmus+ programországokon kívüli országokba Erasmus+ kreditmobilitási projektje is lehet a küldő intézménynek, e szempontból is fontos az érdeklődői és a későbbi kiutazói létszámok folyamatos nyomon követése.

Igen, az Európai Unió országaiba - az Erasmus+ programhoz igazodva - az abszolutórium megszerzése után 12 hónapon belül is teljesíthető a külföldi szakmai gyakorlat. Ez esetben a pályázatot még az aktív hallgatói jogviszony ideje alatt kell benyújtani.

Európán kívüli országokba nem lehet az abszolutórium megszerzését követően szakmai gyakorlatot teljesíteni, tekintettel a kreditbeszámítási követelményre.

Igen, beadhatja, amennyiben az Európai Unió egyik tagállamában teljesítene szakmai gyakorlatot. A szakmai gyakorlat teljesítésekor nem szükséges az aktív hallgatói státusz, az abszolutórium megszerzése után 12 hónapon belül is teljesíthető a külföldi szakmai gyakorlat. Ne felejtsék el a pályázatot még aktív hallgatóként (az abszolutórium megszerzése előtt) benyújtani!

Európán kívüli célországok esetén nem lehet a szakmai gyakorlatot az abszolutórium megszerzése után teljesíteni.

Nem, az érvényben lévő pályázati felhívás alapján a Campus Mundi szakmai gyakorlat pályázattípus esetében nem szükséges az Erasmus+ státusz, így Erasmus+ pályázatot sem kötelező benyújtani, kivéve, ha a küldő intézmény erről másképp rendelkezik.

Érdemes egyeztetni a küldő felsőoktatási intézmény Campus Mundi kapcsolattartójával az intézményi szabályokról, egyéb kötelezettségekről. Az intézmény előírhatja ugyanis az Erasmus+ pályázat benyújtását szakmai gyakorlat esetében is.

Folyamatosan lehet szakmai gyakorlat pályázatot benyújtani a http://mundi.scholarship.hu pályázati felületen. Akkor nyújtsa be pályázatát, ha a fogadó szervezettől megkapta a fogadólevelet, és ezt fel tudja tölteni pályázati mellékletként. A bírálat, szerződéskötés és ösztöndíj utalása folyamatosan történik, várhatóan 2,5 – 3 hónapot vesz igénybe, tehát azt javasoljuk, hogy a szakmai gyakorlat kezdő napja előtt 3 hónappal nyújtsa be a pályázatát.

Ugyanakkor felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a források folyamatos csökkenése miatt a támogatott létszámkeret elérésekor a pályázati lehetőséget felfüggesztésre kerül, több pályázatot nem fogunk tudni befogadni.

Szakmai gyakorlat esetében a fogadólevél nem pótolható, azt a pályázat benyújtása előtt fel kell tölteni a pályázati felületre. A pályázat beadásának lehetősége folyamatos (a technikai határidők figyelembevételével), ezért fontos, hogy a pályázat csak akkor kerüljön véglegesítésre, ha a fogadólevél már csatolásra került. Legalább 3 hónappal a szakmai gyakorlat tervezett kezdő időpontja előtt érdemes benyújtani a pályázatot annak érdekében, hogy a bírálat, döntés, támogatási szerződés időben létrejöhessen.

Nem. Szakmai gyakorlathoz csak a szakmai gyakorlatra vonatkozó ösztöndíjat lehet megpályázni. A szakmai gyakorlat időtartama legfeljebb 3 hónap lehet. Abban az esetben pályázható kevesebb, mint 3 hónapnyi időtartam, amennyiben a hallgató külföldi szakmai gyakorlat során sikeresen megszerez 15 ECTS kreditet. Európán kívüli célország esetében a 15 kredit beszámítása a pályázat benyújtásának feltétele.

Attól a szervezeti egységtől kérje az igazolást, amely kezeli a felsőoktatási intézményben a rendszeres szociális támogatási ügyeket.

A pályázati felhívás meghatározza az elfogadható szakmai és közéleti önkéntes tevékenységek körét: szakmai szervezetben betöltött tisztség, szakmai rendezvény aktív szervezése, külföldi hallgatók mentorálása, mobilitási órán történő előadás, ESN-ben vagy egyéb nemzetközi hallgatói szervezetben folytatott tevékenység stb.

Igen, amennyiben a munkakör, az elvégzendő feladatok megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek.

Akár Európán belüli, akár Európán kívüli szakmai gyakorlatot teljesít a nyertes hallgató, kiutazás előtt az alábbi biztosítások megkötéséről kell gondoskodnia:

 • legalább a sürgősségi ellátásra vonatkozó egészségbiztosítás (Európán belül ez az Európai biztosítási kártya);
 • felelősségbiztosítás.

A felelősségbiztosítást a fogadó szervezetnek vagy a kiutazó hallgatónak kell megkötnie. Kiutazás előtt a Learning Agreementben kell jelezni, hogy melyik fél gondoskodik a felelősségbiztosítás megkötéséről.

Vannak speciális, felsőoktatási hallgatók számára, külföldi részképzésre és szakmai gyakorlatra vonatkozó biztosítási konstrukciók; az aktuális ajánlatok egy Google kereséssel viszonylag egyszerűen elérhetők.

Érdemes rákérdezni, hogy a bankkártyához jár-e vagy köthető-e baleset és felelősségbiztosítás, illetve ezek milyen szolgáltatásokat biztosítanak, milyen értékhatárig.

Mindkét biztosításnak a támogatott időtartam teljes egészére érvényesnek kell lennie.

 • A küldő intézmények általában rendelkeznek adatbázissal a korábbi szakmai gyakorlati helyekről, erről a nemzetközi ügyekkel foglalkozó szervezeti egységet érdemes megkérdezni;
 • érdemes szaktársakkal, korábbi Erasmus vagy Campus Mundi támogatott hallgatókkal is beszélgetni, tapasztalataikat megkérdezni;
 • az oktatóknak is lehetnek jól bejáratott külföldi céges kapcsolatai;
 • vannak kifejezetten külföldi szakmai gyakorlatok szervezésével foglalkozó cégek, ezek széleskörű céges kapcsolatokkal működnek, jellemzően munkaterületenként külön gyűjtve teszik közzé az aktuális gyakornoki pozíciókat. (Amennyiben ezek a szolgáltatások nem ingyenesek, akkor a hallgatónak saját forrásból kell a költségeket finanszíroznia!) Az interneten viszonylag egyszerű kereséssel sok ilyen típusú céget találhatnak.
 • A gyakorlati hely kereséshez használható a Campus Mundi szakmai gyakorlat rövid angol nyelvű leírása: http://tpf.hu/internationalisation-in-higher-education/7466/campus-mundi-international-internship 
 • Szakmai gyakorlati helyek tematikus keresőfelületeken is találhatók, ezekből néhányat itt gyűjtöttünk össze: http://tka.hu/celcsoport/9409/hogyan-keress-szakmai-gyakorlati-helyet

A következő típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek szakmai gyakorlat esetén:

 • uniós intézmények és egyéb uniós szervek, beleértve a szakosított intézményeket (a teljes lista az ec.europa.eu/institutions/index_en.htm honlapon érhető el);
 • uniós programok irányítását végző szervezetek, például Erasmus+ nemzeti irodák (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy a kettős finanszírozás elkerülése miatt).

Az alábbi országok értendőek európai országok alatt:

Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Vatikán.

Az a hallgató, akinek PhD képzése után elfogadták a fokozatszerzési eljárásra való jelentkezését.

Ennek az ösztöndíjnak fontos célja, hogy kutatási tevékenységeket is támogasson. A pályázat beadásának időpontjában nem szükséges az aktív hallgatói vagy doktorjelölti jogviszony megléte.

A tevékenység megvalósításának teljes időtartamára vonatkozóan ugyanakkor szükséges az aktív hallgatói jogviszony vagy a doktorjelölti jogviszony.

A 2016. őszi pályázati fordulótól a Campus Mundi ösztöndíj szempontjából doktorjelöltnek számítjuk a fokozatszerzési eljárásban részt vevő hallgatókat.

Sajnos ebben az esetben nem jogosult pályázni a hallgató, hiszen az ösztöndíj megvalósítási időszakában nem rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal.

Pályázatot beadni csak akkor lehet, ha a pályázat beadásának időpontjában és a mobilitás időtartama alatt ugyanazon a szakon (és képzési szinten) tanul a hallgató.

Igen. Ebben az esetben kérjük, hogy csatoljon egy igazolást a pályázatához a fokozatszerzési eljárásban való státuszáról. 

Nem. A rövid tanulmányútra szóló ösztöndíjnak nem célja a nyelvtanulás támogatása.

Igen, amennyiben a nyári egyetem programja nem nyelvi és kulturális témájú, hanem szakmai kurzusok teljesítésére vonatkozik.

Egynapos programra nem lehet pályázni. Azonban a pályázó a megvalósítandó szakmai programjába beépítheti az egynapos konferenciát is.

A szűkös anyagi források miatt csak nemzetközi szakmai/tudományos konferencián történő előadást vagy poszter-prezentáció megtartását tudjuk ösztöndíjjal támogatni, konferencián történő részvételre nem igényelhető támogatás.

Konferencia-előadás vagy poszter-prezentáció esetén fel kell tölteni az absztraktot és az absztrakt elfogadásáról szóló igazolást (ez utóbbi később pótolható).

A fogadólevelet az eredményhirdetés után, sikeres pályázat esetén lehet pótolni. Ha a pályázat eléri a támogatható pontszámot, úgynevezett „feltételesen támogatott” státuszba kerül. Hiányzó fogadólevelét a http://mundi.scholarship.hu oldalon a szerződéses adatok megadásakor tudja pótlólag feltölteni.

A támogatási szerződés addig nem jöhet létre a TKA és a pályázó között, amíg a fogadólevél nem kerül pótlólag feltöltésre.

Ez valóban kockázattal jár; ha a pályázó nem kapja meg az ösztöndíjat, más forrásból kell biztosítania a kiutazás költségeit.

A pályázat beadásakor érdemes figyelembe venni, hogy a pályázati határidő után várhatóan 4 hónappal születik meg a döntés.

A csatolandó mellékletek között megtalálható a fogadólevél, ezt kell kitöltetni a konferencia szervezőjével, és ezt kell csatolni a pályázathoz. A konferenciaregisztráció igazolása pótolható a támogatási szerződés megkötéséig.

A kiírásban szereplő időszakoknak megfelelően – sávosan. Tehát ha valaki például (utazással együtt) 14 napos ösztöndíjat nyer el Észtországba, akkor az ösztöndíj kiszámításának módja a következő: 5x18 600 Ft + 5x11 160 Ft + 4x7 440 Ft = 178 560 Ft.

A regisztrációs díjat külön nem finanszírozza a program. Az elnyerhető ösztöndíj a felhívásban szereplő napi összegeket jelenti.

Az útiköltség-támogatás felhasználását nem kell  bizonylatokkal vagy számlákkal elszámolni.

Ebben az esetben sincs gond, kérjük, hogy a dokumentum kézhezvételétől számított 5 napon belül töltse fel a formanyomtatványt, hogy referense is láthassa: valóban megérkezett a fogadó intézményhez.

A bankszámla-igazolást a szerződéskötéskor kérjük feltölteni az online felületre, hogy munkatársaink összevethessék a számlaszámot a szerződésben megadott banki adatokkal. A megadott számlaszám helyességéért minden esetben az ösztöndíjas felel.

Bankszámla-igazolásként a bankszámlakivonat fejlécének másolatát javasoljuk feltölteni, amelyben szerepel a bankszámlaszám, a számlatulajdonos neve és címe, a számlavezető bank neve és a számla devizaneme (forint vagy deviza).

A Learning Agreement During the mobility részében lehetséges a változások nyomon követése: ebben kell jelezni, hogy mely kurzusokat akarja törölni, helyettük mely kurzusokat akarja felvenni a hallgató. A változtatások után is meg kell lennie a minimálisan teljesítendő kreditszámnak (20 ECTS), de javasoljuk a 25-30 kreditnyi kurzus meglétét (ha esetleg valamelyik vizsga nem sikerülne, akkor se legyen probléma a 20 kredit teljesítése).

A formanyomtatvány elérhető itt: http://tka.hu/palyazatok/4832/tamogatott-palyazoknak

Ez esetben kezdeményezhető a szerződésmódosítás az online felületen. A módosításhoz kérjük megadni a módosított időtartamot és egy rövid indoklást a módosítás okáról.

A szerződésmódosítási igényt elbíráljuk, jóváhagyás esetén támogatásiszerződés-módosítás készül, elutasítás esetén ennek okáról értesítjük az ösztöndíjas hallgatót.

A pályázatban megadott promóciós vállaláson lehet változtatni a későbbiekben. Javasoljuk, hogy olyan promóciós tevékenységet tervezzen, amelyet színvonalasan meg tud valósítani. A GYIK pályázóknak szóló részében talál számos ötletet erre vonatkozóan.

A pályázati felületen a Beszámoló lépésben láthatja, hogy pályázatában milyen tevékenységet vállalt. Vagy ennek megvalósítását, vagy más promóciós tevékenység megvalósítását kérjük igazolni a beszámoláskor.

Az online felület „Beszámoló” menüpontjában tudja leírni, hogy a vállalt promóciós tevékenységét mikor és hogyan valósította meg. Amennyiben online tevékenységről van szó (blog, videóblog, online magazin stb.), akkor annak elérhetőségét, linkjét szükséges megadni.

Ha nyomtatott sajtóban jelent meg cikke, élménybeszámolója, szkennelje be és fájlként csatolja a „Beszámoló” felületen. Abban az esetben, ha cikkét, élménybeszámolóját még nem publikálta, töltse fel a fájlt és az ahhoz kapcsolódó fényképeket. Amennyiben előadást tartott élményeiről, tapasztalatairól, kérjük, csatolja az alábbi linkről letölthető teljesítésigazolást kitöltve: http://www.tka.hu/palyazatok/4832/tamogatott-palyazoknak

 

Utolsó módosítás: 2017.02.20.