E pályázati felhívás keretében országokon átívelő együttműködési projektek kapnak támogatást az általános oktatás és képzés, valamint a felnőttoktatás területén. Centralizált pályázattípus.

KEDVES ÉRDEKŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Az Erasmus+ program előző szakasza 2020-ban lezárult, erre a pályázatra jelentkezni már nem lehet.
Az új 2021-2027 közötti szakasz pályázási lehetőségeit az új Erasmus+ honlapunkon érheti el: Erasmusplusz \ Köznevelés Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

A szakpolitikai reform támogatása - Társadalmi befogadás és közös értékek: támogatás az oktatás és képzés területén

1. Leírás, célkitűzések

A pályázati felhívás két csoportra osztható: az egyikbe az általános oktatás és képzés (1. csoport), a másikba a felnőttoktatás (2. csoport) tartozik.

Minden pályázatnak egy általános célkitűzéssel és egy egyedi célkitűzéssel kell foglalkoznia; utóbbiak az 1. és a 2. csoport vonatkozásában külön felsorolásban szerepelnek. A pályázati felhívásban szereplő általános és egyedi célkitűzések listája teljeskörű: azokat a pályázatokat, amelyek nem ezekkel foglalkoznak, nem lehet figyelembe venni.

1. csoport: Általános oktatás és képzés

Általános célkitűzések

Az ebben a csoportban benyújtott projekteknek a következő célokat kell szolgálniuk:

 1. A befogadó tanulás terén, elsősorban helyi szinten indított bevált gyakorlatok terjesztése és fejlesztése. A felhívás értelmezésében a fejlesztés egy bevált gyakorlat szélesebb körű átültetését/más közegbe való átvitelét vagy magasabb szintű/rendszerszintű bevezetését jelenti; vagy
 2. Az inkluzív oktatás támogatására, illetve a közös értékek előmozdítására irányuló innovatív módszerek és gyakorlatok kidolgozása és bevezetése.

Egyedi célkitűzések

A pályázatoknak az alábbi egyedi célkitűzések közül eggyel kell foglalkozniuk:

 1. A szociális és állampolgári kompetencia elsajátításának javítása, az értékek és az alapvető jogok ismeretének, megértésének és felvállalásának előmozdítása;
 2. A befogadó oktatás és képzés előmozdítása és a hátrányos helyzetű tanulók nevelésének támogatása többek között azzal, hogy az oktató személyzetet támogatják a sokféleség kezelésében és a személyi állomány körében pedig erősítik a sokszínűséget;
 3. A kritikus gondolkodás és a médiaműveltség javítása a tanulók, szülők és oktatók körében;
 4. Az újonnan érkezett migránsok színvonalas oktatásba való beilleszkedésének támogatása, többek között a tudásszint felmérésével és a korábbi tanulmányok beszámításával;
 5. A digitális világtól elzárt csoportok (többek között az idősebbek, a migránsok és a hátrányos helyzetű fiatalok) digitális készségeinek és kompetenciáinak javítása az iskolák, a vállalkozások és az iskolarendszeren kívüli ágazat, például a közkönyvtárak közötti partnerségek révén.

A tevékenységek szerves részeként a 1. csoportba tartozó projektekbe ajánlatos példaképeket is bevonni. 

2. csoport: Felnőttoktatás

Ebben a csoportban olyan projektek támogatása a cél, amelyek a felnőttoktatási szolgáltatók országokon átívelő, illetve országos hálózatait hozzák létre vagy fejlesztik tovább. E projekteknek növelniük kell a felnőttoktatási szolgáltatók képességét arra, hogy nemzeti és regionális szinten megvalósítsák az európai felnőttoktatási stratégiát.

Általános célkitűzések

A pályázatoknak az alábbi három általános célkitűzés közül eggyel kell foglalkozniuk:

 1. A részt vevő országokban hozzásegítenek a felnőttoktatási szolgáltatók új országos vagy regionális hálózatainak létrehozásához, és megkönnyítik azok európai együttműködésben való részvételét (1); vagy
 2. A részt vevő országokban kapacitásépítési támogatást nyújtanak a felnőttoktatási szolgáltatók meglévő országos vagy regionális hálózatainak, és javítják azok európai szintű együttműködését; vagy
 3. Az egymástól való tanulás, partneri tanácsadás és kapacitásépítés révén megerősítik a felnőttoktatási szolgáltatók meglévő, országokon átívelő hálózatait. 

Egyedi célkitűzések

Ezek mellett a pályázatoknak támogatniuk kell a különböző szolgáltatók (és érdekelt felek) közötti európai együttműködést, vagy:

 1. A felnőttoktatáshoz tartozó konkrét témákban (pl. digitális készségek, írni-olvasni tudás, számolási készség, állampolgári ismeretek, életpálya-építési készségek, egészségtudatosság, személyes pénzügyek, a migránsok integrációja, generációk közötti tanulás, társadalmi befogadás stb.); vagy
 2. A felnőttoktatáshoz tartozó egyedi innovatív pedagógiai módszerek terén (pl. vegyes tanulás, személyre szabott tanulási módszerek, oktatási technológiák stb.); vagy
 3. Speciális felnőttoktatási tanulócsoportok (pl. felnőttképzés időseknek vagy elszigetelt vidéki térségekben élőknek, inaktívaknak, fogvatartottaknak stb.); vagy
 4. Egyedi szervezetirányítási témákban (pénzügyi fenntarthatóság, helyi vagy regionális hálózatok felépítése, nemzetközi szintre lépés, a személyzet stratégiai, szakmai fejlesztése, kommunikáció és részvétel a közösségi médiában stb.); vagy
 5. Egyedi felnőttoktatási modellek terén (pl. népfőiskolák, „második esély”); vagy
 6. A felnőttoktatásban általában véve.

2. Támogathatóság

2.1.   Támogatható pályázók

Támogatható pályázók az általános oktatás és képzés, valamint a felnőttoktatás területén vagy egyéb társadalmi-gazdasági ágazatokban tevékenykedő vagy ágazatközi tevékenységeket folytató állami és magánszervezetek (pl. kulturális szervezetek, civil szerveződések, sportszervezetek, akkreditációs központok, kereskedelmi kamarák, szakmai szervezetek stb.).

Amennyiben felsőoktatási intézmények is részt vesznek, rendelkezniük kell Erasmus felsőoktatási chartával (ECHE).

Az Erasmus+ program jogalapjának értelmében a Bizottságtól közvetlen támogatásban részesülő, az Erasmus+ programhoz tartozó nemzeti irodák vagy más struktúrák és hálózatok nem jogosultak a részvételre. Az Erasmus+ nemzeti irodákat vagy a fent említett struktúrákat és hálózatokat befogadó jogi személyek ugyanakkor támogatható pályázónak minősülnek.

Csak az alábbi programországok egyikében székhellyel rendelkező jogi személyek által benyújtott pályázatok támogathatók:

A brit pályázók számára: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a támogathatóság kritériumainak a támogatás teljes időtartama alatt meg kell felelnie. Amennyiben az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt anélkül lép ki az Unióból, hogy kifejezett megállapodást kötne az Unióval, amelyben biztosítja, hogy a brit pályázók továbbra is támogathatók, Ön azt követően (amellett, hogy ha lehetséges, továbbra is részt vehet) nem részesülhet uniós támogatásban, vagy Ön a támogatási megállapodás II.17. cikke alapján köteles lesz kiválni a projektből.

A tagjelölt országokból érkező pályázatok is kiválaszthatók, ha az érintett országnak a programban való részvételére vonatkozó szabályokról szóló megállapodás az elbírálás napjáig hatályba lép.

Egyedi követelmények csoportok szerint

1. csoport:

Ennél a csoportnál a partnerösszetételre vonatkozó minimális követelmény: 4 különböző kedvezményezett országból 4 támogatható szervezet.

Amennyiben hálózatok is bekapcsolódnak a projektbe, a konzorciumban legalább 2 olyan szervezetnek is lennie kell, amely nem tagja a hálózat(ok)nak, és a konzorciumnak legalább 4 támogatható országot kell képviselnie.

2. csoport:

Ennél a csoportnál a partnerek számára vonatkozó minimális követelmény: 4 különböző kedvezményezett országból 4 támogatható szervezet.

Ha a 4 szervezet valamelyike egy meglévő, országokon átívelő hálózat, a projektben legalább 2 olyan szervezetnek szerepelnie kell, amely nem tagja az említett hálózatnak.

2.2.   Támogatható tevékenységek és a projekt időtartama

Csak a kedvezményezett országokban folyó tevékenységeket lehet finanszírozhatósági szempontból figyelembe venni (lásd 2.1. bekezdés). Az ezeken kívüli országokban folyó vagy nem a kedvezményezett országokban bejegyzett szervezetek által végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségeket nem lehet elszámolni. Kivételes esetekben és eseti elbírálás alapján a tevékenységeket akkor is támogatni lehet, ha nem kedvezményezett országokhoz kötődnek, ehhez azonban a Végrehajtó Ügynökség előzetes és különleges engedélye szükséges.

A tevékenységeket vagy 2020. november 1-jén vagy december 1-jén, vagy 2021. január 15-én kell megkezdeni.

A projekt időtartamának 24 vagy 36 hónapnak kell lennie.

 

3. Várt eredmények és példaként felsorolt tevékenységek

Az 1. csoport – Oktatás és képzés alá tartozó projektektől várt eredmények például:

Példák a tevékenységekre

A fenti felsorolt várható eredmények elérésére irányuló tevékenységek között szerepelhetnek például:

A 2. csoport – Felnőttoktatás alá tartozó projektektől várt konkrét eredmények például:

Példák a tevékenységekre

A fenti felsorolt várható eredmények elérésére irányuló tevékenységek között szerepelhetnek például:

 

4.   Rendelkezésre álló költségvetés

E pályázati felhívás keretében a projektek társfinanszírozására rendelkezésre álló költségvetési összeg 20 000 000 EUR, amelynek elosztására a következőképpen kerül sor:

1. csoport – Általános oktatás és képzés

14 000 000 EUR

2. csoport – Felnőttoktatás

6 000 000 EUR

Az Unió pénzügyi hozzájárulása nem haladhatja meg a teljes támogatható projektköltség 80 %-át.

A maximális támogatási összeg projektenként:

Az Ügynökség fenntartja a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet.

 

5.   Odaítélési szempontok

A támogatható pályázatok értékelése mindkét csoportban a következő szempontok alapján történik:

 1. A projekt megfelelősége (30 %)
 2. A projekt tervének és végrehajtásának minősége (20 %)
 3. A partnerségi és együttműködési megállapodás minősége (20 %)
 4. 1. csoport: Hatás, terjesztés és fenntarthatóság (30 %); 2. csoport: Hatás és fenntarthatóság (30 %).

 

6.   Benyújtási eljárás és határidő

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. február 25., 17:00 óra (brüsszeli idő szerint).

A pályázókat kérjük, hogy figyelmesen olvassák el az EACEA/34/2019 pályázati felhívásra és a benyújtási eljárásra vonatkozó összes tájékoztatást, és az itt található kötelezően előírt dokumentumokat használják:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (Call reference EACEA/34/2019)

A pályázatot és a mellékleteket a megjelölt elektronikus űrlapon online kell benyújtani.

 

7.   A pályázati felhívásra vonatkozó információk

Az EACEA/34/2019 pályázati felhívásra vonatkozó összes információ elérhető az alábbi weboldalról:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (Call reference EACEA/34/2019)

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-values-the-contribution-in-the-field-of-education-and-training_en

Elérhetőség e-mailben: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

Utolsó módosítás: 2022.11.11.