Az Európai Nyelvi Díj díjazottjai

 

A megosztott első díjak 2020-ban a következők:

Program címe: A Puttkamer – Szathmáry Többnyelvű Hagyományőrző Alternatív Pedagógiai Program gyakorlati megvalósulása
Intézmény neve: Többnyelvű Szivárvány Óvoda – Regenbogen Kindergarten – Čuvarnica Duga
Programkoordinátor (kapcsolattartó) neve, e-mail címe: Puttkamer Emőke, cincer22@gmail.com

A soproni Többnyelvű Szivárvány Óvoda „A Puttkamer – Szathmáry Többnyelvű Hagyományőrző Alternatív Pedagógiai Program gyakorlati megvalósulása” című pályázattal nyerte el az Európai Nyelvi Díjat. Programjuk a korai többnyelvűségre nevelésre fókuszál, mely Magyarországon egyedi alternatív program. Ez összhangban áll Sopron - sajátos történelmi és földrajzi helyzetéből adódó - többnyelvű és több kultúrájú környezetével (magyar-német-horvát), kihasználva a helyi adottságokat és lehetőségeket.

Óvodai nevelésük a Magyar Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára és a Puttkamer–Szathmáry Többnyelvű Hagyományőrző Alternatív Pedagógiai Programjukban meghatározottakra épül. Célkitűzésükben prioritás a korai többnyelvűségre nevelés, melyet az élménypedagógia segítségével a gyerekek életkorának megfelelően, komplex módon, játékos formában valósítanak meg a mindennapokban. Az „Évgyűrű” témáira, ünnepeire építve a közösségteremtő élmények lehetővé teszik a nyelvi kultúrákat képviselő nemzeti kisebbségekkel és szülőkkel együtt a másság és hasonlóság megtapasztalását és megértését.  

A Többnyelvű Szivárvány Óvoda kezdeményezése példaértékű és innovatív, mely a több nemzetiségnek otthont adó települések óvodái által alkalmazható. Tudatos, jól egymásra épülő elemekből álló koncepció mentén fejti ki hatásait, melyért méltón kapták meg az elismerést.

***

Program címe: ÖKO-VILÁG
Intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola
Programkoordinátor (kapcsolattartó) neve, e-mail címe: Béresné Kotymán Erzsébet, kotymanerzsebet@gmail.com

Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola „ÖKO-VILÁG” című programjával nyerte el az Európai Nyelvi Díjat 2020-ban. Az alapfokú oktatásban az interkulturális tudatosságra neveléssel, játékos és technológiával segített nyelvtanulással érik el az angol és német nyelv területén a kiváló eredményeket. A programot az iskola idegen nyelvi munkaközössége dolgozta ki és 2018 óta komplexen alkalmazza, mely a korszerű nyelvoktatást és nyelvelsajátítást szolgálja. A teljes tanéven átívelő, több elemből álló tevékenységsorozat értékes ötleteket tartalmaz, melynek célja a nyelvtanítás és a környezeti nevelés összekapcsolása. A 10-14 éves általános iskolai korosztály idegen nyelvtudásának fejlesztése tanórai és tanórán kívüli tevékenységek formájában is zajlik. A program a tanulók angol és német nyelvi ismereteit bővíti a természet- és környezetvédelem témájával összekapcsolva, változatos tevékenységi formákkal (saját fejlesztésű társasjátékok, iskolán kívüli események).

A programot alkotó tevékenységek folyamatosan újabb ötletekkel gazdagodnak a résztvevők visszajelzései és észrevételei alapján. Fenntartható, mivel évről évre megrendezésre kerül egyre több diák és tanár részvételével. Széles körben hasznosul, mert a tanárok részvételén túl a diákok is profitálnak belőle és lehetőséget ad más iskolák diákjai számára is a bekapcsolódásra. A program elősegíti azt az európai és nemzeti célkitűzést, mely a színvonalas nyelvtanítás megvalósulása. A kreativitás és a szemléletmód példaértékű lehet más iskolák számára is, mellyel a programot megálmodó tanárok rendelkeznek.


 

A megosztott első díjak 2019-ben a következők:

Program címe: Projekt alapú nyelvoktatás a BGE KKK német szaknyelvi csoportjaiban
Intézmény neve: Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar német munkaközösség
Programkoordinátor (kapcsolattartó) neve, e-mail címe: Dr. Török Judit, Torok.Judit{kukac}uni-bge.hu

A Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karának német munkaközössége célul tűzte ki mind a hallgatói, mind pedig a 21. századi munkaerőpiac elvárásainak valamint a kimeneti követelményeknek megfelelő, gyakorlatorientált tananyag kidolgozását az Üzleti nyelv c. kurzusra. A cél eléréséhez kutatócsoportot állított fel a munkaközösség, hogy széles körben tanulmányozhassák a hazai és nemzetközi szakirodalmat, gyakorlatot és tesztelhessék a kidolgozott program elemeit, hogy visszacsatolásra is legyen mód. Összesen kilenc témakört dolgoztak ki célirányosan a nyelvvizsgán megadott témáknak megfelelően. Minden félévben három témakört vesznek át a csoportok, minden fejezet egységesen épül fel és öt részből áll: ráhangolódás, elméleti rész, gyakorlati rész, nyelvtan és maga a projekt. Az új tananyag teljes mértékben a német munkaközösség tagjainak szellemi terméke, melyet önkéntes alapon, szabadidőben állítottak össze. A tananyag a Moodle rendszerben érhető el, ahol az online felület nem csupán adminisztrációs funkcióval bír, hanem a kollaboráció, az ön- és társas értékelés lehetőségét is támogatja. A tárgy keretében félévente 2-3 gyakorlatorientált projektet (interjúk, kérdőívek készítése) valósítanak meg a hallgatók és ez az új elem nagy motiváló erővel bír a diákok számára. A kérdőíves megkérdezés és reflexív íráson keresztül történő visszacsatolás eredménye eddig nagyon pozitív. A hallgatók a szaknyelven kívül olyan készségeket is elsajátítanak, mint pl. projekttervezés, időgazdálkodás, együttműködés, csapatmunka stb. A projektek egy része kifejezetten arra irányul, hogy a diákok kilépjenek az iskolai keretből, és például felkeressenek különböző cégeket. 

***

Program címe: Discover Your English Voice – Hallasd a hangod angolul!
Intézmény neve: Eszterházy Károly Egyetem Anglisztika és Amerikanisztika Intézet Nyelvpedagógia Műhely
Programkoordinátor (kapcsolattartó) neve, e-mail címe: Majorosné Kovács Györgyi, majorosne.kovacs.gyorgyi{kukac}uni-eszterhazy.hu 
Honlap:englishvoices.uni-eszterhazy.hu  

A jelenleg 12 középiskolában működő, félévente több mint 300 középiskolás diákot és 30 angoltanári pályára készülő egyetemi hallgatót, 22 középiskolai mentortanárt bevonó projektalapú ’Discover Your English Voice – Hallasd a hangod angolul!’ című nyelvi programot az Eszterházy Károly Egyetem Anglisztika és Amerikanisztika Intézet Nyelvpedagógia Műhelye dolgozta ki. A komplex nyelvi program egyszerre hat megújító és inspiráló módon a középiskolai angol nyelvtanításra és a tanárképzésre, valamint a középiskolai mentortanárok szakmódszertani eszközkészletére is. A projekt olyan élményközpontú, projektalapú, tanórán kívüli foglalkozásokat kínál gyakran hátrányos helyzetű régióban élő középiskolás diákoknak, tanárjelölt hallgatók bevonásával, amelyek növelik a nyelvtanuláshoz szükséges motivációt, formálják attitűdjüket, és ezáltal növelik a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgát, illetve az ezzel egyenértékű, sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségit tevő diákok számát. A Műhely egyértelmű szellemi terméke az a tananyagcsomag, amely a középiskolákban a tanórán kívüli foglalkozásokhoz ad tartalmi alapot. Ez külön alprogramokból épül fel, mint nyelvfejlesztés drámagyakorlatokkal, kreatív írás-zsurnalisztika, prezentációs készségek és kritikai gondolkodás. Ezek mindegyike igyekszik kreatív írásra, kritikai gondolkodásra, autonóm tanulásra, prezentációk tartására készíteni a hallgatókat és általuk a középiskolás diákokat.A tanárjelölt hallgatók e tárgyakat szabadon választható tantárgyak keretében veszik fel – és lényegében e tárgyak keretében készítik fel őket a középiskolai gyakorlatra a tanórán kívüli órák keretében. Ezen alprogramok jól tükrözik a program esszenciáját és alapötletét: a cél az, hogy e délutáni foglalkozásokon ne egyszerűen egy újabb, intenzív nyelvi kurzust kínáljanak a diákoknak, hanem a fenti tartalmakon keresztül valósítsák meg a nyelvi fejlesztést, a szemléletváltást is a nyelvoktatásban.


 

2017-es díjazott

Program címe: Festmények közt barANGOLunk
Intézmény neve: Szépművészeti Múzeum
Programkoordinátor (kapcsolattartó) neve, e-mail címe: Juhász Litza, litza.juhasz{kukac}szepmuveszeti.hu
Honlap: http://www.szepmuveszeti.hu/departures

A budapesti Szépművészeti Múzeum Múzeumpedagógiai Osztályának „Festmények közt barANGOLunk” című programja 2013 óta működő interaktív művészeti/nyelvi projekt, amely egyszerre szólítja meg a B1 és B2 szinten angolul tanuló diákokat és tanáraikat. A program a tartalomalapú nyelvoktatás módszertanát alkalmazza. A résztvevők különböző műalkotások megismerésén és elemzésén, valamint a köréjük épülő tananyagokon keresztül csiszolhatják nyelvi készségeiket, bővíthetik szókincsüket. A program célrendszere mind a nyelvtanulók, mind a nyelvtanárok szempontjából nagyon jól átgondolt. A célok precízen leírt és bemutatott tartalmi elemeken keresztül valósulnak meg (múzeumpedagógiai foglalkozások angol nyelven, nyári tábor, a múzeumon kívül, az iskolapadban is megoldható tananyag, tanári segédanyagok, a festmények háttértörténetét bemutató, illetve az elemzésüket segítő segédanyagok). A nyári táborokban 2013 óta összesen nagyjából 70 fő vett részt, a résztvevők nyelvi szintjét egy beszélgetés keretében mérik, a programban való részvétel előzetesen meglévő angol nyelvi ismeretekre épít. A program megvalósítása során együttműködnek a múzeum partneri körével, valamint kiválóan vonják be a múzeum egyéb osztályainak munkatársait is. A program nagy erénye, hogy rendkívüli kreativitásra ösztönzi a résztvevőket, illetve remek összegzése a múzeumpedagógia és a tartalomalapú nyelvoktatás eddigi eredményeinek, egyúttal újabb módszertani ötletek továbbgondolási lehetőségét kínálja. A hazai formális oktatás kereteihez képest a program üde színfolt. A program segíti a nyelvi gátlások feloldását a nyelvtanulók számára. Elemei valóban kreatívak, újszerűek is, a többi hasonló nyelvoktatási programhoz képest többletértéket hordoznak.


 

2016-os díjazott

Program címe: Nyelvi Kavalkád
Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Programkoordinátor (kapcsolattartó) neve, e-mail címe: Lévai Judit, levai{kukac}lingo.u-szeged.hu
Honlap: www.lingo.u-szeged.hu

A Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézete szervezésében 2014. óta évente megrendezésre kerülő Nyelvi Kavalkád az Európai Nyelvek Napjához kapcsolódó, nagyszabású rendezvény. Célcsoportja nem csak az egyetemi hallgatók, hanem a város és környéke középiskoláinak tanárai, diákjai illetve mindenki más, aki érdeklődik a nyelvtanulás iránt. Ezen a napon tehát az egyetem szélesre tárja a kapuit a nagyközönség előtt, és programjával azt üzeni, hogy egymás nyelvének és kultúrájának megismerése hasznos és jó dolog. A programot az Intézet nyelvtanárai együttesen alakítják ki, és bonyolítják le világosan megfogalmazott, releváns célok mentén, mint például a nyelvtanulás népszerűsítése, tudásmérés, kultúraközvetítés stb. A célokhoz rendelt aktivitások rendkívül sokfélék: a diákoknak szólók inkább játékosak, a tanárokat szakmai előadások, beszélgetések várják. Érdekes színfoltja a napnak a külföldi hallgatók bevonása, akik tevékeny résztvevői a különböző programoknak. A rendezvény közvetlenül és a média révén közvetve széles körben fejti ki a hatását, sokakat ér el és mozgat meg. A szervezők a 2016. évre további bővítéseket terveznek. Nem csak újabb közvetlen résztvevőket szándékoznak meghívni Szegedről és környékéről, illetve a határokon túlról is, hanem online aktivitásokkal kívánják kísérni a nap programját, ezáltal is növelve annak népszerűségét. A program mintaként szolgálhat más felsőoktatási intézmények számára.  Mivel az egynapos rendezvényt megelőzi egy hosszú előkészítő szakasz, ezt az időszakot tekinthetjük magának a programnak, és ezért javasoljuk az Európai Nyelvi Díj odaítélését.  


 

2015-ös díjazott

Program címe: Francia Nyelvi Tábor
Intézmény neve: Budapest VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium
Programkoordinátor (kapcsolattartó) neve, e-mail címe: Lotfi Éva, lotfi{kukac}t-online.hu
Honlap: www.kolcsey-bp.hu

A program az élménypedagógia szellemében a tanórán kívül kíván lehetőséget nyújtani a diákoknak nyelvtudásuk fejlesztésére és a közös élményszerzésre, valamint közösségépítésre A „LA COLO” elnevezésű francia nyelvi tábor 2008 májusában került először megrendezésre. A cél az volt, hogy a gimnázium kéttannyelvű tagozatán tanuló gyerekek az iskolai kereteken kívül is, játékos, interdiszciplináris módon fejleszthessék nyelvtudásukat. A táborban való részvételre való felkészülés már hónapokkal a lebonyolítás előtt megkezdődik, minden évben egy-egy meghatározott téma köré kapcsolódva tervszerű munka folyik mind a tanárok, mind a diákok részéről a tábor programjának megvalósítására. A három napos tábort 2008 óta minden évben, Balatonszemesen rendezik meg május utolsó napjaiban. A tematikus műhelyekben életkor és nyelvi szint tekintetében vegyes csoportok dolgoznak együtt (több évfolyamból) egy tanár vezetésével, a többi programon az osztályok együtt vesznek részt, együtt dolgoznak a színdarabon, a kiállításon, és a szabadidőt is együtt töltik. Fontosnak tartják, hogy a műhelyek tematikájában, a gyerekek által létrehozott előadásokban, dokumentumokban megjelenjen a frankofón kultúra sokszínűsége, a multikulturalizmus, a tolerancia. A táborok tematikusak, mindegyiknek van egy központi témája, ami köré rendeződnek a műhelyek, az előadások, a kiállítások, az akadályverseny.

A nyolc év alatt 131 tematikus, illetve nyelvi/lexiko-kuturális műhely anyaga született meg. Az egyetlen műhely, amely minden évben azonos volt a 72 óra névre hallgató tévéhíradó, amelynek a filmjei dokumentálják a táborok történéseit. A filmek nagy része a youtube-on illetve az indavideón elérhetőek. A program nagy előnye az is, hogy a nyelv mellett nagy hangsúlyt helyez a toleranciára, a kulturális sokszínűség bemutatására, valamint, hogy a tábor produktumaiból a kiállítást rendeznek a szervezők, és ezek az anyagok digitálisan is elérhetőek.

Részlet a pályázat értékeléséből:

Pozitívumként kell kiemelni, hogy a tábor produktumaiból a kiállítást rendeznek a szervezők, valamint ezek az anyagok digitálisan is elérhetőek. A leírásból egyértelmű az is, hogy a tábor programját folyamatosan fejlesztik, csiszolják a szervezők, mégpedig annak érdekében, hogy minden gyerek profitálhasson az eredményekből. Óriási előny, hogy több szinten kerülnek össze olyan oktatók és diákok, akik egyébként nem találkoznának. Nagy potenciál rejlik a programban, a kiterjesztését és átadhatóságát tekintve is. Összességében egy igen értékes, saját fejlesztésen alapuló és jól átgondolt, folyamatosan fejlesztett programról van szó.


 

2014-es díjazottak

Program címe: Magyar jelnyelvi specializáció
Intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Partnerintézmény: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontja
Programkoordinátor (kapcsolattartó) neve, e-mail címe: Dr. Kissné Dr. Bartha Csilla Veronika, bcsilla{kukac}nytud.hu
Honlap: www.jelnyelvspec.mta-tkk.hu

A jelnyelvi specializáció az ELTE Bölcsészettudományi Karának 61. nyelvi programja, az országban egyedülálló képzés, kevesek által tanult nyelvet népszerűsít. Egy olyan nyelvet emel be az egyetemi képzésbe, amelyet eddig csupán tanfolyamokon lehetett tanulni, illetve olyan mélységben ad át a siket kultúrára, valamint a jelnyelv nyelvészeti és kulturális antropológiai megközelítéseire vonatkozó ismereteket, amilyenben semmilyen más képzés nem. A specializáció különlegessége, hogy bizonyos kurzusokat csak siketek tartanak.

A további tervek között szerepel a program folytatása a BA/BSc képzésben részt vevő hallgatók részére, továbbá egy jelnyelvi alapszak létesítése és indítása, valamint a képzés kiterjesztése MA/MSc szintre is, hogy végzettséget tudjon nyújtani a hallgatóknak. A mesterfokú képzéseket illetően tervbe van véve az újra osztatlanná vált tanárképzési rendszerbe illeszkedő jelnyelvtanári képzés, továbbá egy diszciplináris és egy tolmács-MA kidolgozása. Kiemelten fontos, hiánypótló, munkaerő-piaci szempontból pedig esélyteremtő lesz az a tervezett felnőttoktatási forma, amely siket mentorokat képez, akik halló szülőknek (a siket gyermekek közel 95%-a ilyen családba születik) segíthetnek siket gyerekeik gondozásában, egyszersmind a legkorábbi életszakasztól kezdve természetes nyelvelsajátítási közeget és teljes jelnyelvi inputot biztosíthatnak a siket gyermekek számára. 

Részlet a pályázat értékeléséből:

A pályázatban bemutatott képzési program már önmagában többletértéket képvisel, hiszen egy olyan területen biztosít nyelvi fejlesztést, amely sokáig elhanyagolt terület volt Magyarországon. A specializáció igen széleskörű ismereteket ad át a hallgatóknak. Tevékenységei között szerepel a magyar jelnyelv oktatása, emellett  ismeretet is közvetít e kisebbség nyelvéről és kultúrájáról és magáról a jelnyelvről (nyelvészeti szempontból). Nagy érdeme a programnak, hogy nem feledkezett meg a hasznosíthatóság kérdéséről sem, azaz olyan képzést kíván adni a hallgatók számára, amellyel a munkaerőpiacon is eséllyel indulhatnak. 

***

Program címe: Boys and Girls Activity Centers of Hungary (BGAC) Ahol a nyelvtanulás gyerekjáték…
Intézmény neve: Manó-Világ Kft, XIII. Kerület Egyesített Óvoda - Pitypang Tagóvoda, Csata Utcai Általános Iskola
Programkoordinátorok neve: Horváth Mónika és Erdélyi Nóra
Honlap: www.bgac.hu

A “MANÓ-VILÁG” Kétnyelvű Óvodai Nevelési Program egy újszerű, hatékonyabb módszert alkalmaz az óvodáskorú gyermekek nyelvi fejlesztésére, mint a megszokott órakerethez kötött oktatási forma. Az “Egy személy-egy nyelv” oktatási modell lehetőséget biztosít arra, hogy az óvodai foglalkozások és tevékenységek két nyelven folyjanak melyben a nyelvi program teljes mértékben a Magyar Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épül.

A program Magyarországon, egyedülálló módon biztosítja az angol nyelv tanulását közoktatási intézmények életébe építve 3-14 éves gyermekeknek. A program kreativitása elsődlegesen abban rejlik, hogy ez nem hagyományos módon órakeretek között valósul meg, hanem angol nyelvi közeg biztosításával.

Részlet a pályázat értékeléséből:

A pályázat a korai nyelvoktatás témájában mutat be egy óvodai és egy iskolai programot. A program fő újdonságát - és a korai nyelvoktató programok többségétől való fő eltérését - az adja, hogy a nyelv elsajátítását anyanyelvi tanárok segítik. Sajátos megoldás az is, hogy a pedagógusokat és magát a programot is e célra egy külső cég, a pályázó Kft. biztosítja. E programban tehát egy cég és egy önkormányzati óvoda együttműködéséről is beszélhetünk. Mindezt azért fontos hangsúlyozni, mert a valóban két nyelvet használó óvodák többsége (azaz, ahol nem csupán egy-egy órai foglalkozás történik idegen nyelven) olyan díjakkal dolgozik, hogy az legtöbbször elérhetetlen a családok többsége számára. A pályázat ezzel szemben egy olyan megoldást mutat fel, amelyben megvalósul a napi szintű, valóban anyanyelvi nevelés, és ez jelenleg 150 óvodás számára elérhető, feltételezhetően nem magánóvodai árakon. A tartalmi elemeket tekintve az ENYD szempontjából az óvodai program igazán érdekes, mert ez saját fejlesztés, az iskolai angol napközi program a leírás szerint az amerikai BGCA magyar adaptálása. Pozitívum, hogy a programot folyamatos mérés és értékelés kíséri, amely magában foglalja nem csak a nyelvi szintet, hanem a szülő elégedettségmérést is. További pozitívum, hogy a tanárok felkészítésére is hangsúlyt fektetnek, a nevelési évet megelőző kétnapos tréning keretében. 

 ***

Program címe: Magyarországi jelnyelv oktatása online jelnyelvi szótár multimédiás támogatással, kapcsolódó szolgáltatások
Intézmény neve: Hallatlan Alapítvány
Programkoordinátor neve, e-mail címe: Bartos Pál, bartospal{kukac}hallatlan.hu
Honlap: www.hallatlan.hu; www.hallatlan.eu 

A projekt keretében egy online jelnyelvi tolmácsszolgálatot alakítottak ki, ahol a jelnyelvi tolmácsok a nap 24 órájában rendelkezésre állnak, és IP-telefonon/online videó-kommunikációs programon/tableten keresztül bármikor elérhetőek. Amennyiben az ország bármelyik pontján valaki olyan élethelyzetbe kerül, hogy jelnyelvi tolmácsszolgálatra van szüksége (közigazgatásügy, egészségügy, ügyfélszolgálat), felhívja a megadott számot, és a videotelefon előnyeit kihasználva eljeleli azt, amit közölni szeretne. A tolmács a látott információkat hangra fordítja az interakcióban részt vevő halló félnek, és fordítva: eljeleli a siket ügyfélnek, amit hall, mindezt videókapcsolaton keresztül.

A 2013 nyarán indult szolgáltatás keretében a nap 24 órájában, bárhonnan, bármilyen szituációban elérhető az online jelnyelvi tolmács, biztosítva ezzel az info-kommunikációs esélegyenlőséget, és növelve ezáltal a fogyatékossággal élő személyek biztonságérzetét. A szolgáltatás internet-eléréssel rendelkező eszközök (mobiltelefon, tablet, számítógép) segítségével érhető el, de tervezik, hogy a szolgáltatást kihelyezett eszközök formájában is biztosítják ügyfeleik részére, így az is eléri a tolmácsot, aki nem rendelkezik internet-kapcsolattal, vagy megfelelő készülékkel. Céljuk, hogy piaci szereplőkkel együttműködve, a kiemelt ügyfélszolgálatoknál is bevezetik a tolmácsszolgálatot, és a működtetését önnfentartóvá teszik.

Részlet a pályázat értékeléséből:

A Hallatlan Alapítvány új pályázatában számos újítással, a szolgáltatások széleskörű kibővítésével szolgál. Ezek között megtalálhatjuk mind a jelnyelv oktatását, mind a tágabb konetxtust, így a munkaerő-piaci elhelyezkedést, az információáramlást, a közösségi platformot támogató újításokat. A változás a honlapon is igen látványos, és azt tükrözi, hogy az Alapítvány folyamatosan újabb fejlesztéseken, a hatékonyabb ismeretközlésen töri a fejét. Ez a partnerkapcsolatok keresésében is megmutatkozik (MTA-val történő együttműködés - SZTAKI szótár). Külön ki kell emelni, hogy az újítások jó része modern technológiai eszközökre is épít (innovatív mobil- és tablet alkalmazások). Ötletes és vonzó újítás a valóban egyedülálló kvíz játék. Az újítások és fejlesztések száma valóban lenyűgöző, az Alapítvány láthatóan minden olyan területet igyekszik lefedni, amely releváns lehet e közösség számára. 


 

A megoszott első díjak 2013-ban a következő nyelvi programokat illették:

Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Turizmus-Vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszék: Fókuszban a XXI. Századi Készségek - Virtuális Szaknyelvi Műhely

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Nemzetközi Oktatási Központ: MagyarOK: Élmény és Tanulás

***

Tekintse meg rövid interjúinkat a díjazott programokról!

MagyarOK: Élmény és Tanulás:

Fókuszban a XXI. Századi Készségek - Virtuális Szaknyelvi Műhely:

Amennyiben további résztelek érdeklik programok kapcsán, az elérhetőségeket az alábbi programleírások alatt találhatja.

***

FÓKUSZBAN A XXI. SZÁZADI KÉSZSÉGEK - VIRTUÁLIS SZAKNYELVI MŰHELY
Pályázó: Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
Nyelv: spanyol, angol

A Budapesti Gazdasági Főiskolán 2011-ben készült egy felmérés annak feltérképezésére, hogy milyen készségeket várnak el a potenciális munkaadók az egyes szakokról kikerülő diákoktól. A felmérés eredményei alapján a Turizmus-Vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszék oktatói górcső alá vették a tanszék kurzuskínálatát, megvizsgálták, hogy az évek során kialakult, bevált gyakorlatukban miként érvényesülnek a megfogalmazott célok. Ennek alapján a meglévő oktatási gyakorlatot új kezdeményezésekkel egészítették ki, ennek eredményeképpen jött létre a Fókuszban a XXI. századi készségek című program, mely komplex program egyik innovatív és példaértékű kezdeményezése a Virtuális Szaknyelvi Műhely. A virtuális műhely közösen szerkeszthető wiki honlapok kreatív felhasználásával valósul meg, és erősen motiválja mind a hallgatókat, mind pedig az oktatót. Minden szaknyelvi csoportnak külön honlapja van, amely egyfajta virtuális osztályteremként működik. Az Európai Nyelvi Díjra elsősorban a Virtuális Szaknyelvi Műhely projektünkkel pályáztunk, melynek bemutatása a következő linken található.

A Fókuszban a XXI. századi készségek című program keretében további új, illetve tartalmilag-módszertanilag megújult kurzusok kapnak helyet, mint pl. az Üzleti élet az angol nyelvű hangzó médiában (szaktárgyi ismeretek és szaknyelvi beszédértés készségének együttes fejlesztése), az Interkulturális kommunikációs tréning vegyes anyanyelvű tanulócsoportban, vagy a Karrierépítés – naprakész tartalommal.

Részlet a pályázat értékeléséből:

A program új technológiák bevonására, virtuális osztályterem működtetésére és ezzel a diákok motivációjának növelésére is kiváló példát ad. Jól ráérez az új generációnak azon igényére, hogy kommunikációjukat gyakran és előszeretettel nem személyesen, de nem is e-mailen, hanem a közösségi felületeken akarják megosztani. A program e felület révén teremti meg a diákok számára azt az érzetet, hogy a közös és tartalmas munka is olyan, mintha egymással „csak” a facebook-on chatelnének. Külön értéke és motiváló ereje a projektnek az is, hogy a számos részfeladat mellett több valós eseményt/embereket is bevon, azaz éles helyzetbe hozza a diákokat. A virtuális utazásszervezés során jól egymásra épül az egyes nyelvi készségek fejlesztése (beszéd, prezentáció, írás), és a csoportmunka mellett az egyéni tanulásra is ösztönöz A projekt több eredeti, módszertani ötletet is tartalmaz. Emellett az angol program a hallgatók segítségével egy igen nagyszabású információszűrést is megvalósít, amellyel arra ösztönzi a hallgatókat, hogy kritikusan tekintsenek az internetes forrásokra. Nagy értékű az a kezdeményezés is, hogy a hallgatók egymást is javítsák, azaz a tanár-diák értékelésen kívül megvalósuljon a társas (diák-diák) értékelés az oktatásban. A projekt mindeközben az oktatókról sem feledkezett meg, a tudásmegosztó fórum révén ez is megvalósul. Összességében a program számos eredeti, új ötletet tartalmaz, jól ötvözi a nyelvoktatással szembeni modern követelményeket a mai diákság igényeivel, és más intézményben is adaptálható.

További informácó:

Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Turizmus-Vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszék
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u 9-11.
tel.: 06/1/374-6201
web: A tanszék honlapja itt érhető el
programfelelős: Kovátsné dr. Loch Ágnes
e-mail: Kovatsne.LochAgnes{kukac}kvifk.bgf.hu
kapcsolattartó: Dr. Pál Ágnes
e-mail: Pal.Agnes{kukac}kvifk.bgf.hu

***

MagyarOK: ÉLMÉNY ÉS TANULÁS
Pályázó: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Nemzetközi Oktatási Központ
Nyelv: magyar mint idegen nyelv

PTEA MagyarOK program célja, hogy a magyart mint idegen nyelvet tanuló külföldieket kompetens nyelvhasználóvá tegye. A program módszertani vezérfonala az élményalapú és kooperatív nyelvtanulás. Az osztálytermi és órán kívüli tanulás kiegészíti egymást, hatékony nyelvelsajátítást tesz lehetővé, és segít a tanulói autonómia kialakításában.
A program több modulból áll: egy új tankönyvcsaládból, és a ráépülő, a célnyelvi környezetben való megmártózást segítő összetevőkből. A MagyarOK tankönyvcsalád négy – A1-B2 szintű – kötetből és tematikus füzetekből áll; 2013-ban az első kötet kerül megjelenésre. A tankönyvcsalád megfelel a Közös Európai Referenciakeretnek, alkalmazza a legújabb nyelvészeti kutatási eredményeket, és a tanulást az új technológiák széles körű felhasználásával segíti. A könyv honlapján ingyenesen letölthető tanári segédanyagokat, és az önálló tanulást segítő anyagokat teszünk elérhetővé (www.magyar-ok.hu).
Diákjaink mind tanórán, mind tanórán kívül, élőnyelvi környezetben szervezett programokon tanulnak magyarul. Ezek az élményalapú programok nem extrakurrikuláris események: tantermen kívüli teret biztosítanak a nyelvhasználathoz, és hozzájárulnak a tanulók integrációjához. A programokon szerzett nyelvi ismeretek rendszerezett feldolgozása a MagyarOK Expedíció irányított projektmunkája keretében történik. 2014-ben diákjaink integrációjának elősegítése érdekében kívánjuk beindítani a MagyarOK HomeStay programmodult, melynek keretében családnál kerül elszállásolásra a tanuló. A szállásadókat előzetesen informáljuk a hallgatók kulturális hátteréről, és felkészítjük őket a hallgatók szükségleteinek és érzelmi válaszainak megértésére és elfogadására.

Részlet a pályázat értékeléséből:

Jól átgondolt didaktikai koncepció, a valós igényeket – eddigi tapasztalatok és a magyar mint idegen nyelv oktatásáról rendelkezésre álló szakirodalom célzott alkalmazásával – sokoldalúan kielégítő program, a maga nemében egyedülálló és hiánypótló. A program tartalmazza mindazokat az elemeket, amelyek a korszerű nyelvoktatásra jellemzőek: élményszerűség, kooperatívitás, kommunikativitás, infokommunikációs technológiák használata, osztálytermi és órán kívüli tanulás szerves kapcsolata, projektmunka stb. A tananyaghoz kapcsolódó munkalapok, kártyák, szójegyzékek, ismétlőtesztek motiváló, segítő eszközei a tanulás folyamatának. Külön érdeme a tanári kézikönyv, mely a gyakorlati tapasztalatok átadásával és jó ötletekkel segíti a magyar mint idegen nyelv oktatását. A program újszerűségét a külföldiek beilleszkedését elősegítő, őket a magyar társadalomba integráló elemek adják. Az „Expedíció” és „HomeStay” innováció, a célnyelvi környezetbe való tényleges merülés lehetőségével. A koncepció minden ma rendelkezésre álló technológiát, lehetőséget megfelelően adoptál.

További információ:

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Nemzetközi Oktatási Központ
cím: 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b.
tel.: 06/72-501-500
e-mail: pelcz.kata{kukac}pte.hu
web: www.isc.pte.hu, www.magyar-ok.hu
kapcsolattartó: Dr. Pelcz Katalin

Díjazottjai 2007 és 2012 között

Az Európai Nyelvi Díjat elnyert európai programok adatbázisa

Az Európai Bizottság honlapján elérhető Európai Nyelvi Díj adatbázisban az összes eddigi díjnyertes program rövid leírása megtalálható.

Utolsó módosítás: 2020.11.19.