A grafikai tervezés mint politikai eszköz

2008 | Köznevelés | aktív állampolgárság, művészet | Heves | Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, Eger

Érintett tantárgy(ak): állampolgársági ismeretek,etika,nyelvoktatás,rajz és vizuális művészet,történelem
Címkék: Auditív készségek, Vizuális készségek, Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, Írásbeli szövegértés, szövegalkotás, Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Kreatív gondolkodás, Kooperatív megközelítés, Projektszerű megvalósítás

A projektben angol, osztrák, spanyol és magyar középiskolások elemezték a 20. század politikai plakátjait, illetve ők maguk is plakátokat készítettek az őket leginkább foglalkoztató 21. századi társadalmi, politikai, emberjogi és környezetvédelmi problémákról, kérdésekről.

Az első diáktalálkozóra 2009. februárjában került sor Sheffieldben. Valamennyi részt vevő csoport prezentációt készített erre az alkalomra, melyben bemutatták országuk 20. századi történelmének legjelentősebb eseményeit és az ezekhez kapcsolódó politikai plakátokat. Közös beszélgetések és csoportmunka során meghatározták az őket leginkább érdeklő társadalmi és politikai problémákat: rasszizmus, idegengyűlölet, szenvedélybetegségek, családon belüli erőszak, fenntartható fejlődés, környezetpusztítás. Ezeket a témákat a grafikai tervezés eszközeivel plakátokon ábrázolták, melyeket a projekt végén egy katalógusba gyűjtöttünk össze.

A második diáktalálkozó színhelye Eger volt 2009. szeptemberében. A tanulók prezentációt készítettek a közben elkészült plakátokról. Megismerkedtek Pócs Péter magyar grafikus alkotásaival, és az általuk kiválasztott Pócs-plakátok felhasználásával üvegfestményeket készítettek. Csoportmunka keretében kidolgozták a projektet záró katalógus grafikai elemeit is.
A tanulók utolsó személyes találkozójára 2010. januárjában került sor Halleinben, Ausztriában. A találkozó fókuszában a katalógus elkészítése, grafikai tervezése állt, emellett a projektet záró iskolai kiállítások tervei is itt készültek. A négynyelvű katalógus tartalmi lektorálására is ezen a találkozón került sor.

Később a tanulók interneten tartották a kapcsolatot, így véglegesítették a katalógus tartalmi és grafikai elemeit, valamint a bemutatandó történelmi és tanulók által készített posztereket. A 112 oldalas, négynyelvű, színes katalógus a projektet koordináló sheffieldi iskola gondozásában jelent meg 1000 példányban.

Az egyes intézmények más-más formában végezték feladataikat az együttműködés során. Sheffieldben ’What matters to me’ címmel a plakáttervezés önálló tantárgyként felvehető a diákok számára, a kurzuson részt vevő tanulók órai munka keretében készítették alkotásaikat és készültek a találkozókra. Az ausztriai HTBL szakközépiskola képzőművészeti képzést nyújt. Mind a spanyol, mind a magyar intézmény angol két tanítási nyelvű gimnázium, ahol a projektmunka az angol célnyelvi civilizáció, a társadalomismeret, illetve a rajz órák keretében folyt.

Iskolánk minden évben számos kétoldalú diákcsereprogramot bonyolít angol, francia és német testvériskoláinkkal. A Comenius többoldalú együttműködés új dimenziókat nyitott diákjaink számára. Tanulóink gyakorlatban alkalmazhatták a tanórákon szerzett ismereteiket a tanulói találkozókon. Sikerélményt jelentett, hogy igen könnyen tudnak kommunikálni angolul a közös munka során. Az együttműködés végén kiadott négynyelvű katalógus fordításában is aktívan részt vettek. A közös munka során együtt szerkesztették a katalógus anyagát, különböző képszerkesztő programokat használtak, a kapcsolatot Interneten tartották egymással.

A találkozók során partnercsaládoknál laktak a résztvevők. Betekintést nyertek a partnerországok kultúrájába, tapasztalatot szereztek a fogadó országok társadalmi és szociális helyzetéről. Ez különösen érdekes volt a sheffieldi csere esetében, ahol a programban több indiai, kínai, albán bevándorló családból származó tanuló is részt vett. A diákcserék lehetősége nagymértékben motiválta tanulóinkat. A helyi projektben való részvétel, munka és aktivitás alapján válogattuk a kiutazókat.
A közös munka során tudatosult a tanulókban az aktív, felelős állampolgári viselkedés fontossága, és ráébredtek az egyén felelősségére globalizált világunkban.

Az együttműködés zárásaként a tanulók saját iskoláikban kiállítást rendeztek az összegyűjtött anyagból 2010 tavaszán, ahol az együttműködést záró katalógust is bemutatták. Forrásként használjuk célnyelvi civilizáció, rajz, történelem, etika és állampolgári ismeretek órákon.

Pádár Dénes