A pályázatot a hallgató felsőoktatási intézményéhez kell benyújtani minden mobilitási program esetén.

A jelentkezési feltételekről a küldő intézmény nemzetközi irodája, vagy az intézményi Erasmus koordinátor ad felvilágosítást. A kiválasztási folyamat részleteivel kapcsolatban, a szükséges dokumentumokról, a lehetséges célországokról, a jelentkezési feltételekről és az Erasmus+ ösztöndíj kapcsán érvényes jogokról és kötelezettségekről szintén a küldő intézmény tud részletes tájékoztatást adni.

További információ a tanulmányi mobilitás pályázattípusról

További információ a szakmai gyakorlat pályázattípusról

Első lépések között fontos az Erasmus+ Hallgatói Charta megismerése, ami felsorolja jogaidat és kötelezettségeidet, továbbá tartalmazza a mobilitási időszak előtt, közben és után teendő lépéseket. A konkrét teendőkről a küldő intézményed nyújt részletes tájékoztatást. Bizonyos esetekben online nyelvi szintfelmérő (OLS) elvégzése is kötelező.

Mit jelent az online nyelvi szintfelmérő (OLS)?

Abban az esetben, ha a mobilitási időszak fő munkanyelve az angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd szlovák vagy szlovén, a kiválasztott hallgatónak kötelezően ki kell töltenie egy online nyelvi szintfelmérő tesztet (kivéve, ha anyanyelvi szinten beszéli a nyelvet).  A szintfelmérő teszten elért eredmény csak a hallgató, valamint a küldő intézmény és az Európai Bizottság számára elérhető.

A teszt eredménye alapján a hallgató hozzáférést kaphat egy ingyenes online nyelvi kurzushoz, amelyet már a kint tartózkodás előtt is használhat, ezzel fejlesztve a nyelvi kompetenciáját és az útra való felkészülését. Lehetőség van arra is (amennyiben a munkanyelv nem egyezik meg a fogadóország nyelvével), hogy a hallgató kurzushozzáférést igényeljen a fogadóország nyelvéhez is. A kurzus nemcsak nyelvi órákat tartalmaz, hanem például fórumokat, nyelvi tippeket korábbi Erasmus+ hallgatóktól.

Amennyiben a munkanyelv nem tartozik a fent felsorolt OLS nyelvek közé, a küldő vagy fogadó szervezet más eszközökkel is nyújthat támogatást a nyelvtudás fejlesztéséhez.

Az OLS szintfelmérőt kitöltők a hazatérés után kötelesek egy záró szintfelmérőt is elvégezni, annak megállapítására, hogy mennyit fejlődött nyelvtudásuk a külföldön való tartózkodásuk alatt. Ez lehetővé teszi az Európai Bizottság számára is, hogy tudja, mekkora mértékben gyakorolt hatást az Erasmus+ programban részt vevő hallgatók nyelvi készségeire a mobilitási programban való részvétel.

Azon kiutazóknak, akik az első tesztjüket legalább C2 szinten teljesítették, nincs szükségük a záró teszt elvégzésére.

Megjegyzés: Az OLS partnerországokkal történő mobilitások (nemzetközi kreditmobilitás) esetén nem elérhető.

Bizonytalan vagy, hogyan vágj bele?

Lehetséges kérvényezni a mobilitási időszak meghosszabbítását. A tartózkodás meghosszabbítására irányuló kérelmet a fogadó intézménnyel egyeztetve a küldő intézménynek kell benyújtani legkésőbb egy hónappal az eredetileg tervezett mobilitási időszak lejárta előtt.

A küldő intézmény döntése alapján az ösztöndíjjal támogatott Erasmus+ mobilitás meghosszabbítása lehet ún. Erasmus+ zero támogatású (Erasmus+ zero grant) időszak is.

Időtartam hosszabbítás esetén módosítani kell a tanulmányi szerződést és az egyéni támogatási szerződést is.

Lehetőséged van program- és partnerországokban tanulni, feltéve, hogy a célországbeli felsőoktatási intézmények intézményközi megállapodást írtak alá a küldő intézménnyel. A lehetséges fogadó intézmények listájával kapcsolatban a küldő felsőoktatási intézmény nemzetközi irodája, vagy az intézményi Erasmus koordinátor ad felvilágosítást.

A szakmai gyakorlati fogadó intézmény lehet bármilyen, a munkaerőpiacon vagy oktatás, képzés és ifjúságügy területén tevékenykedő állami vagy magánintézmény. Ilyen intézmények a következőek:

 • - állami vagy magán kis-, közép- vagy nagyvállalkozás (beleértve a szociális vállalkozásokat is)
 • - helyi-, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény
 • - szociális partner vagy a munka világának egyéb képviselője, beleértve a kereskedelmi kamarákat, az ipari és szakmai egyesületeket és szakintézményeket is
 • - kutatóintézetek
 • - alapítványok
 • - iskola/intézmény/oktatási központ (bármilyen szintű, az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig, beleértve a szakképzést és a felnőttoktatást)
 • - non-profit szervezetek, egyesületek, nem kormányzati intézmények
 • - pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szerv

A szakmai gyakorlatot lehetséges felsőoktatási intézményében végezni, azonban a gyakorlat programja nem állhat egymás után következő kurzusokból, mert az ebben az esetben nem gyakorlatnak számít, hanem tanulmányi mobilitásnak.

A következő típusú szervezetek nem választhatók fogadószervezetként szakmai gyakorlat esetén:

 • - uniós intézmények és az EU egyéb szervei, beleértve a szakosított intézményeket, amelyek szerepelnek az alábbi listán: ec.europa.eu/institutions/index_en.htm;
 • - EU programok koordinálását, menedzsmentjét végző szervezetek, például nemzeti irodák

A tanulmányi mobilitás hossza legalább 3 hónap, maximum 12 hónap.

A szakmai gyakorlat hossza minimum 2 hónap és maximum 12 hónapig tarthat. A tanulmányi célú mobilitás és a szakmai gyakorlat kombinációja esetén, minimum 3 hónap és maximum 12 hónap lehet a külföldön töltött idő hossza. A kombinált mobilitás esetén nincs meghatározva, hogy milyen arányban kell felosztani a szakmai gyakorlatra és tanulmányokra fordított időt.

A felsőoktatási tanulmányok alatt több mobilitás is végezhető, egy képzési cikluson belül azonban (alapképzés/mesterképzés/doktori képzés) összesen maximum 12 hónap lehet az Erasmus+ ösztöndíjas időszakok hossza. Ha például egy hallgató 8 hónapos Erasmus+ tanulmányi célú mobilitásban vett részt, és szakmai gyakorlatot is szeretne végezni külföldön az alapképzés alatt, annak hossza maximum 4 hónap lehet. A mesterképzés és doktori képzés alatt azonban újabb 12-12 Erasmus+ hónap áll rendelkezésre. Az osztatlan mesterképzéseken (pl. általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvosi, építész, erdőmérnöki, jogász stb.) összesen 24 hónap a mobilitásra felhasználható időkeret.

Az Erasmus+ mobilitási támogatás elnyerésének feltétele az elismert diplomát vagy felsőfokú végzettséget adó (például felsőfokú szakképzés, BA/BSc, MA/MSc vagy PhD képzés) hallgatói jogviszony.

Mindezek mellett a küldő intézménynek egy Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban részt vevő országban kell lennie. A programországok küldőintézményeinek Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) kell rendelkezniük. A Charta az akkreditációs folyamat része, mely a mobilitási programokban résztvevők számára biztosítja a mobilitások magas színvonalát.

Az intézmény honlapjáról megtudható, hogy rendelkezik-e ECHE-vel, illetve az ECHE-vel rendelkező intézmények teljes listája megtekinthető az EACEA (Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség) honlapján.

A küldő intézmény határozza meg az Erasmus+ mobilitás résztvevőinek kiválasztási szempontjait.

Az Erasmus+ ösztöndíj elnyerésének előfeltétele, hogy a pályázó hallgató olyan felsőoktatási intézményben tanuljon, amely jogosult részt venni a programban.

Továbbá meg kell felelni a küldő felsőoktatási intézmény által meghatározott kritériumoknak. Ezek lehetnek például a tanulmányi teljesítményre, a korábbi mobilitási tapasztalatokra, a motivációra, vagy a célországhoz köthető tapasztalatra vonatkozó szempontok.

A hallgatók kiválasztása – valamint az ösztöndíj odaítélésével kapcsolatos eljárás – minden esetben igazságos, átlátható, koherens és dokumentált kell, hogy legyen, és a szempontokat minden esetben hozzáférhetővé kell tenni az összes kiválasztásban érintett fél számára.

További kérdésekkel kapcsolatban a küldő felsőoktatási intézmény nemzetközi irodája, vagy az intézményi Erasmus koordinátor ad felvilágosítást.

Igen, Erasmus+ hallgató saját származási országában folytathat mobilitást, de csak abban az esetben, ha a küldő intézmény nem a származási országában van, és a hallgató a küldő intézmény országában él életvitelszerűen.

A kiválasztási szempontokat azonban a programban résztvevő felsőoktatási intézmények maguk határozzák meg, így előfordulhat, hogy azon hallgatók, akik a származási országukba jelentkeznek mobilitási programra, alacsonyabb prioritást kapnak.

A felsőoktatási Erasmus+ mobilitási tevékenységekben nincs korhatár. 

Az Erasmus+ összes programja elérhető fogyatékossággal élő és/vagy tartósan beteg hallgatók számára. A program egyik célja a méltányosság és befogadás ösztönzése azáltal, hogy a társaikhoz képest hátrányos helyzetű és kevesebb lehetőséggel rendelkező tanulók számára is biztosítja a hozzáférést, beleértve a szellemi (értelmi, kognitív, tanulási), testi, érzékszervi vagy egyéb fogyatékossággal élőket is.

Az Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban résztvevő hallgatóknak lehetőségük van pályázni Erasmus+ szociális kiegészítő támogatásra

A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók és munkatársak pályázhatnak kiegészítő pénzügyi támogatásra.

További információ az Erasmus+ Pályázati útmutatóban és a pályáztató intézmények honlapján található.

Az Erasmus+ program 2014-es induláskor az Európai Bizottság a megélhetési költségek alapján három kategóriába sorolta a programban részt vevő országokat, és maximalizálta a legdrágább országokban adható támogatás összegét.

A 2016/2017-es tanévtől többek között a magyarok körében legnépszerűbb Németországban, vagy spanyol, holland, lengyel és máltai tanulmányok esetén is több pénzből gazdálkodhatnak a kiutazó egyetemisták.

Hallgatói ösztöndíjak alakulása az Erasmus+ programban Magyarországon:

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból
 • A hallgatói ösztöndíj mértéke:

TANULMÁNYI CÉLÚ MOBILITÁS

Fogadó ország tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!)

2019-es intézményi pályázatok
Magas megélhetési költségű országok
((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))
520 euró / hó
Közepes megélhetési költségű országok(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT))  470 euró / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR))  420 euró / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak  200 euró / hó

SZAKMAI GYAKORLAT

Fogadó ország Szakmai gyakorlat (kombinált mobilitás is!)

2019-es intézményi pályázatok
Magas megélhetési költségű országok
((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))
 620 euró / hó
Közepes megélhetési költségű országok(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT))  570 euró / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR))  520 euró / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak  100 euró / hó

További információJelenleg 53 magyar felsőoktatási intézménynek vannak Erasmus kapcsolatai, és hazánkból évente 4300 hallgató vesz részt a programban. A pályázás feltételeiről és a jelentkezési határidőkről az egyetemi és főiskolai Erasmus+ koordinátorok tudnak bővebb felvilágosítást adni.

Igen. Ez egy új lehetőség, amit az Erasmus+ program kínál a frissdiplomásoknak.  Ahhoz, hogy részt lehessen venni frissdiplomásként Erasmus+ szakmai gyakorlaton, a felsőoktatási intézményben az aktív hallgatói jogviszony utolsó tanévében meg kell történnie a kiválasztásnak, valamint a külföldön végzett szakmai gyakorlatot a diploma megszerzését követő egy éven belül kell teljesíteni.

További információ a szakmai gyakorlat pályázatokról.

Megjegyzés: szakmai gyakorlatra irányuló mobilitásra jelenleg nincs lehetőség a program- és partnerországok között (azaz nemzetközi kreditmobilitás esetén).

A két egyetem közötti intézményközi megállapodás nélkül nem lehetséges Erasmus+ mobilitás. Ebben az esetben érdemes más nemzetközi lehetőségeket választani, mint például az Erasmus Mundus közös mesterképzési programok.

Erasmus Mundus közös mesterképzésekre közvetlenül a képzést nyújtó konzorciumokhoz kell jelentkezned, hozzájuk tudsz fordulni, ha több információra van szükséged a jelentkezési feltételekről, a beadási határidőkről és hozzájuk kell beadnod a jelentkezést. Mindezekről bővebben a Mit jelent az Erasmus Mundus közös mesterképzés? c. kérdés alatt olvashatsz.  A teljes lista a 2015/2016-os Erasmus Mundus közös mesterképzésekről itt érhető el: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en

Azon doktoranduszok, akik külföldön szeretnének végezni rész- vagy teljes doktori tanulmányokat, a Marie Sklodowska-Curie Akcióktól (MSCA) kaphatnak támogatást a Horizon 2020 program keretében.

A kreditmobilitás/külföldi részképzés meghatározott ideig tartó tanulmányi időszak vagy szakmai gyakorlat, amelyet egy hazai intézmény aktív hallgatója folytat külföldi partnernél, vagy külföldi (partnerországbeli) felsőoktatási intézmény aktív hallgatója folytat a nyertes hazai felsőoktatási intézménynél, vagy szakmai gyakorlat esetén annak hazai partnerszervezeténél. A tanulmányi célú mobilitás kreditszerzés céljából történik, a szakmai gyakorlat teljesítésének elismeréseként szintén járhat kredit. A mobilitási időszakot követően a hallgató visszatér küldő intézményébe tanulmányai folytatása vagy befejezése érdekében.

A közel 30 éve elkezdett, több mint három millió európai hallgató mobilitását lehetővé tevő Erasmus program 2015-től bővült a nemzetközi kreditmobilitással. Ez a program az úgynevezett partnerországokba és partnerországokból történő külföldi tanulmányi célú és szakmai gyakorlati célú mobilitás lehetőségét tartalmazza a hallgatók számára... A nemzetközi kreditmobilitásban részt vevő partnerországok szinte a világ összes régióját lefedik, azonban a felsőoktatási intézményenként eltér a hallgatók számára megpályázható országok köre.

Programországnak nevezzük azokat az országokat, melyek teljes jogú résztvevői az Erasmus+ programnak, nemzeti irodával rendelkeznek és pénzügyileg is hozzájárulnak a programhoz. A 33 programország közé tartozik az EU 28 tagállamán kívül Izland, Liechtenstein, Norvégia, Észak-Macedónia, Szerbia és Törökország.

A programországokon kívüli partnerországok a világ többi országát jelentik. Az Erasmus+ partnerországok olyan országok, amelyekkel lehetőség van Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitást megvalósítani. A programban részt vevő Erasmus+ partnerországok teljes listája az Erasmus+ Pályázati útmutató 23-24. oldalán található.

Néhány ország egyáltalán nem vesz részt a programban, ilyen pl. Svájc, Andorra, Monaco, San Marino, a Vatikánvárosi Állam és az Öböl Menti Együttműködési Tanács országai.

Igen, azonban intézményenként eltér, hogy nyitva áll-e ez a lehetőség a hallgatók számára.  A partnerországok közül csak olyan célországba lehet pályázni, ahol az adott felsőoktatási intézménynek van a célországgal támogatott partnersége az Erasmus+ program keretében.  Minden esetben először az intézményi Erasmus koordinátornál kell érdeklődni az Európán kívüli lehetőségekkel kapcsolatban.

Néhány ország egyáltalán nem vesz részt a programban, ilyen pl. Svájc, Andorra, Monaco, San Marino, a Vatikánvárosi Állam, Irán, Irak, Jemen, és az Öböl Menti Együttműködési Tanács országai. A résztevő partnerországokról/térségekről az Erasmus+ Pályázati útmutató 25. és 37. oldalán található információ.

Az Erasmus program keretében lévő nemzetközi kreditmobilitás hasonló feltételekkel áll a hallgatók rendelkezésére mint az Európán belüli program. Az alábbi pontokban az eltéréseket gyűjtöttük össze:

Az Európán kívüli tanulmányi mobilitások és szakmai gyakorlatok esetén az ösztöndíj nagysága magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói számára minden támogatott mobilitás esetében 700 EUR/hó, függetlenül a célországtól. Ezenfelül a mobilitásban részt vevő hallgató kap utazási támogatást is, amelynek mértéke 20-1500 EUR között van a célország távolságától függően.

Az Európán kívüli szakmai gyakorlatnál nincs lehetőség végzés utáni szakmai gyakorlatra, az aktív hallgatói jogviszony alatt kell befejezni a mobilitást.

2019-től a program lehetővé teszi a szociális alapon rászoruló hallgatók támogatását, amelynek mértéke havi 100 EUR kiutazó és beutazó hallgatók esetén is, mind szakmai gyakorlat, mind pedig tanulmányi célú mobilitás esetén.

Igen, az Erasmus+ program lehetővé teszi, hogy a hallgatók több alkalommal is részt vegyenek mobilitási programban, azonban a mobilitási tevékenységek tanulmányi ciklusokra vonatkozó minimális és maximális időtartamát be kell tartani. Azon hallgatók esetén, akik osztatlan képzésben vesznek részt – mint például az orvostanhallgatók – a mobilitás maximális időtartama 24 hónap lehet.

Megjegyzés: A tanulmányi ciklusonkénti maximális 12 hónapnyi mobilitásba beleszámítanak a korábbi LLP/Erasmus program keretében külföldön töltött hónapok is.

Igen. Ebben az esetben az időtartam minimum 3, maximum 12 hónap. Ezek a hónapszámok függetlenek a két mobilitási típus közötti megosztási aránytól.

Korábbi LLP/Erasmus mobilitás nem zárja ki az Erasmus+ mobilitásban való részvételt. Az Erasmus+ program lehetővé teszi, hogy egy hallgató több mobilitásban is részt vegyen, amíg el nem éri a képzési ciklusában a maximális 12 hónapos támogatási időszakot. A tanulmányi ciklusonkénti maximális 12 hónapnyi mobilitásba beleszámítanak a korábbi LLP/Erasmus program keretében külföldön töltött hónapok is.

Ha a hallgató felhasználta a maximális 12 hónapos mobilitási keretet az adott tanulmányi ciklusban, csak akkor pályázhat újra, ha új tanulmányi ciklusba kezd (például egy új szak keretében).

A pályázatok elbírálásának további szempontjaival kapcsolatban (például, hogy prioritást élveznek-e azon hallgatók, akik korábban még nem vettek részt az Erasmus programban) a küldő felsőoktatási intézmény nemzetközi irodája, vagy az intézményi Erasmus koordinátor ad felvilágosítást.

Igen, az LLP más programjaiban (pl. Leonardo vagy a Fiatalok Lendületben Programban eltöltött időszak) történő részvétel nem számít be az Erasmus+ felsőoktatási mobilitási program által meghatározott időkeretbe.

Igen, a Fiatalok Lendületben Programban történő részvétel nem számít bele az Erasmus+ felsőoktatási mobilitási tevékenységekbe.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés programok 60, 90 vagy 120 ECTS-kreditértékű (European Credit Transfer & Accumulation System), integrált felsőfokú nemzetközi képzést foglalnak magukba (hosszúságuk 12 és 24 hónap közötti). A közös mesterképzéseket felsőoktatási intézmények nemzetközi konzorciumai hozzák létre.  A programban egyéb oktatási vagy nem oktatási területen tevékenykedő, a közös mesterképzési program témáiban jártas, érdekelt partnerszervezetek is bekapcsolódhatnak.

A konzorciumban legalább három programországbeli felsőoktatási intézménynek kell lennie, illetve további intézmények vehetnek részt a partner- vagy a programországokból.  A tanulmányokat legalább két különböző programországban kell folytatni és a tanulmányok egy része történhet egy partnerországbeli intézményben is.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések kiválósági program, mely ösztöndíjat nyújt a legkiválóbb hallgatóknak szerte a világon. Az ösztöndíj fedezi az utazási költségeket, a részvételi díjat és a megélhetési költségeket a képzés teljes ideje alatt.

A hallgatóknak a konzorcium honlapján keresztül kell beadni a jelentkezésüket az Erasmus Mundus közös mesterképzésekre (EMJMD). Ösztöndíjat csak a kiválasztott hallgatók kapnak, azonban önfinanszírozó hallgatók is részt vehetnek a programban.

A jelentkezéshez az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

 • A hallgató rendelkezik felsőfokú diplomával, vagy annak megfelelő szintű képzettséggel, mely elfogadott az oklevelet kiállító ország jogszabályai által. Ennek a feltételnek a beiratkozás időpontjában mindenképpen eleget kell tenni. Ugyanakkor az Erasmus Mundus közös mesterképzés konzorciuma dönthet úgy, hogy az első felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló tanulmányok utolsó évét végző hallgatók is pályázhatnak az ösztöndíjra.
 • Amennyiben a hallgató korábban már részesült Erasmus Mundus közös mesterképzési vagy doktori ösztöndíjban, akkor nem vagy jogosult újabb Erasmus Mundus közös mesterképzési ösztöndíjra.

Évente körülbelül 15 konzorcium kerül kiválasztásra a programban való részvételre, és az ösztöndíjak minimum 75%-a partnerországbeli pályázók részére van elkülönítve.

Egy hallgató legfeljebb három Erasmus Mundus közös mesterképzési programra jelentkezhet egy pályázati forduló során.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések listája megtalálható az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) honlapján.

Új képzésekkel nyaranként bővül a lista. Jelentkezésre az év utolsó negyedében van lehetőség. Ekkor a következő tanév szeptemberében/októberében kezdődő programokra lehet pályázni.

A lista tartalmaz több 2014 előtti Erasmus Mundus közös mester- és doktori képzést is, melyek közül néhány programra 2017-ig lehet jelentkezni. 

Az Erasmus+ program elvárása, hogy az Erasmus Mundus közös mesterképzésben részt vevő hallgató az oklevelet kiállító országokban elismert kettős diplomát, illetve lehetőleg közös (több intézmény által közösen kiállított) diplomát kapjon. Az, hogy mely ország fogadja el az adott mesterképzési diplomát, mindig az adott ország döntése (általában kétoldalú megállapodásokon alapszik a két érintett ország között), ebbe a döntésbe az Európai Unió nem avatkozhat be.

Érdemes az érintett országban utánajárni a megfelelő hatóságnál, hogy elfogadják-e a diplomát, amit a szóban forgó Erasmus Mundus közös mesterképzési program ad.

A megfelelő hatóság kiválasztása az alábbi linkre kattintva: http://www.enic-naric.net/

A külföldi tanulmányi és kutatási periódusnak egy olyan intézményben kell történnie, amely a konzorciumhoz tartozik. (Akár teljes partnerként, akár együttműködő partnerként.) A konzorciumon kívüli tanulmányi vagy kutatási periódusokat szabályzaton kívülinek kell tekinteni.

Amennyiben a fenti kivétel előfordul, a konzorciumnak indokolnia kell a mobilitás létjogosultságát és hozzáadott értékét a tanulmányokhoz. Szükséges megmagyarázni a fogadó intézmény szerepét, illetve megerősíteni, hogy a fogadóintézmény elfogadja az adott szerepet a program kapcsán. Továbbá a hallgatói mobilitást legalább a partnernek egyikének figyelemmel kell kísérnie és értékelnie is szükséges.